Hyppää sisältöön

Etätyö

Etätyöllä tarkoitetaan sellaista työtä, joka voitaisiin tehdä työnantajan tiloissa, mutta joka on organisoitu tehtäväksi tai tehdään tietotekniikkaa käyttäen säännöllisesti muualla.

Etätyötä voidaan tehdä sekä virka- että työsuhteessa ja se voi olla kokoaikaista tai osittaista (esimerkiksi muutamana päivänä viikossa). Satunnaisesti tehty etätyö ei ole määritelmän mukaista etätyötä eikä se kuulu jäljempänä mainitun puitesopimuksen soveltamispiiriin.

Näinen työskentelee etätyöpisteessä. Vieressä kissa, joka pyytää ruokaa.

Työmarkkinajärjestöjen puitesopimus

Euroopan työmarkkinaosapuolet UNICE/UEAPME, CEEP ja EAY allekirjoittivat kesällä 2002 etätyötä koskevan puitesopimuksen. Puitesopimuksen kansallinen täytäntöönpano toteutettiin Suomessa työmarkkinakeskusjärjestöjen 23.5.2005 allekirjoittamalla asiakirjalla (Sopimus etätyötä koskevan puitesopimuksen täytäntöönpanosta).

Etätyö nähdään keinona nykyaikaistaa työn organisointia ja sovittaa yhteen työ- ja vapaa-aika. Etätyö on myös keino antaa työntekijöille suurempi autonomia työtehtävien suorittamisessa. Tähän uuteen työn organisointitapaan on puitesopimuksen mukaan kannustettava, jos halutaan saada mahdollisimman paljon etua tietoyhteiskunnasta.

Työmarkkinakeskusjärjestöt pitävät puitesopimuksen periaatteita tärkeinä ja suosittavat, että etätyötä koskevat työnantajien ja työntekijöiden väliset sopimukset samoin kuin etätyötä koskevat virkamääräykset tehdään puitesopimuksen periaatteiden mukaisesti. Puitesopimuksen periaatteet ovat sopusoinnussa Suomen lainsäädännön kanssa. Etätyöntekijään sovelletaan samoja työlainsäädännön normeja kuin muihinkin työntekijöihin eräin työsuojelulainsäädännöstä ilmenevin rajoituksin.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat laatineet listan asioista, jotka on otettava huomioon etätyöstä sovittaessa ja jossa on otettu huomioon puitesopimuksen periaatteet sekä Suomen lainsäädäntö.

Yleiskirje A8/2005

Sopimus etätyötä koskevan puitesopimuksen täytäntöönpanosta

Etätyöstä sovittaessa huomioon otettavaa

Etätyön puitesopimus

Etätyön sopimusmalli