Hyppää sisältöön

KirVESTES 2023-2025

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2023-2025 on voimassa 1.3.2023 - 28.2.2025.

Sopimuksen määräykset voivat koskea virkaa, viranhaltijaa tai työsopimussuhteista työntekijää. Mikäli jossakin sopimuksen määräyksessä ei ole nimenomaisesti mainittu rajoitusta, koskee se sekä viranhaltijaa että työntekijää. Kun sopimuksen määräys koskee vain viranhaltijaa, säännöksessä on merkintä VES, ja kun se koskee vain työntekijää, merkintä on TES.

Sopimuksen osatAvoinna oleva lakikirja

KirVESTES jakautuu aihepiirittäisiin osiin (osat I-VII). Kullakin osalla on oma johdantonsa, jossa kerrotaan pääpiirteet osan sisällöstä.

I Osa Palvelussuhdetta koskevia yleisiä määräyksiä
II Osa Palkkaus
III Osa Poissaolot ja palkkaus poissaoloajoilta
IV Osa Vuosiloma
V Osa Korvaukset
VI Osa Työaika
VII Osa Eräät henkilöstön edustajien etuudet.

Liitteet 1-4 ovat KirVESTES:n osia ja liitteet 5-19 erillisiä virka- ja/tai työehtosopimuksia tai suosituksia.

Liite 1 Euromääräiset palkat, palkkiot ja korvaukset
Liite 2 Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän tehtävänkuvauslomake
Liite 3 Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmittely
Liite 4 Matkakustannusten korvaus

Liite 5 Sopimus nuorten ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden palkkauksesta
Liite 6 Sopimus virkaehtosopimuksen sitovuuspiirin rajoittamisesta
Liite 7 Virkaehtosopimus ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta seurakunnissa
Liite 8 Virkaehtosopimus avoimia ja ennakoivia työehtoja euroopan unionissa koskevan direktiivin 2019/1152 eu (ns. työehtodirektiivi) täytäntöönpanosta
Liite 9 Evankelis-luterilaisen kirkon pääsopimus
Liite 10 Kirkon yhteistoimintasopimus 
Liite 11 Kirkon luottamusmiessopimus
Liite 12 Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus
Liite 13 Virka- ja työehtosopimus työaikapankista, osa A
Liite 13 Malli työaikapankkia koskevasta päätöksestä, osa B
Liite 13 Täyttöohje työaikapankkia koskevan päätösmallin täydentämiseen, osa C
Liite 13 Työaikapankin palkkahallinnollisia ohjeita, osa D
Liite 14 Suositus sairaanhoidon järjestämisestä seurakunnassa
Liite 15 Suositus suojavaatetuksesta seurakunnassa
Liite 16 Suositus työpaikkaruokailun järjestämisestä seurakunnassa
Liite 17 Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta
Liite 18 Suositus toimituspalkkioista
Liite 19 Virka- ja työehtosopimus työajattomien hengellisen työn viranhaltijoiden/ työntekijöiden moduulityöaikakokeilusta

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2023-2025 

Kirkon viranhaltijoita ja työntekijöitä koskevia muita säännöksiä

Viranhaltijoita koskevia yleisiä säännöksiä on lisäksi kirkkolaissa (1054/1993) ja –järjestyksessä (1055/1993). Työntekijöitä koskevia yleisiä säännöksiä on työsopimuslaissa (55/2001). Työsopimuslaki sekä kirkkolain ja -järjestyksen viranhaltijoita koskevat säännökset (KL ja KJ 5 ja 6 luvut) ovat luettavissa osoitteesta www.finlex.fi.

 

Usein toistuvien säädösten lyhenteet

KirVESL Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista (968/1974)
VhL Laki evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta (653/2023)
KJ Kirkkojärjestys (657/2023)
KL Kirkkolaki (652/2023)
SVL Sairausvakuutuslaki (1224/2004)
TAL Työaikalaki (872/2019)
TSL Työsopimuslaki (55/2001)
TTL Työturvallisuuslaki (738/2002)
VLL Vuosilomalaki (162/2005)

Keskeinen henkilöstöhallintoa koskeva lainsäädäntö