Hyppää sisältöön

KirVESTES 2020-2022

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2020-2022 on voimassa 1.4.2020 - 28.2.2022.

Sopimuksen määräykset voivat koskea virkaa, viranhaltijaa tai työsopimussuhteista työntekijää. Mikäli jossakin sopimuksen määräyksessä ei ole nimenomaisesti mainittu rajoitusta, koskee se sekä viranhaltijaa että työntekijää. Kun sopimuksen määräys koskee vain viranhaltijaa, säännöksessä on merkintä VES, ja kun se koskee vain työntekijää, merkintä on TES.

Sopimuksen osat

KirVESTES jakautuu aihepiirittäisiin osiin (osat I-VII). Kullakin osalla on oma johdantonsa, jossa kerrotaan pääpiirteet osan sisällöstä.

I Osa Palvelussuhdetta koskevia yleisiä määräyksiä
II Osa Palkkaus
III Osa Poissaolot ja palkkaus poissaoloajoilta
IV Osa Vuosiloma
V Osa Korvaukset
VI Osa Työaika
VII Osa Eräät henkilöstön edustajien etuudet.

Liitteet 1-4 ovat KirVESTES:n osia ja liitteet 5-19 erillisiä virka- ja/tai työehtosopimuksia tai suosituksia.

Kirkon viranhaltijoita ja työntekijöitä koskevia muita säännöksiä

Viranhaltijoita koskevia yleisiä säännöksiä on lisäksi kirkkolaissa (1054/1993) ja –järjestyksessä (1055/1993). Työntekijöitä koskevia yleisiä säännöksiä on työsopimuslaissa (55/2001). Työsopimuslaki sekä kirkkolain ja -järjestyksen viranhaltijoita koskevat säännökset (KL ja KJ 5 ja 6 luvut) ovat luettavissa osoitteesta www.finlex.fi.

 

Usein toistuvien säädösten lyhenteet

KirVESL Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista (968/1974)
KJ Kirkkojärjestys (1055/1993)
KL Kirkkolaki (1054/1993)
SVL Sairausvakuutuslaki (1224/2004)
TAL Työaikalaki (872/2019)
TSL Työsopimuslaki (55/2001)
TTL Työturvallisuuslaki (738/2002)
VLL Vuosilomalaki (162/2005)

Keskeinen henkilöstöhallintoa koskeva lainsäädäntö