Hyppää sisältöön

Yleiskirje 8/2022

19.12.2022

 

1. Luottamusmieskoulutus vuonna 2023

Kirkon työmarkkinalaitos on hyväksynyt Kirkon luottamusmiessopimuksen 11 §:n mukaisiksi luottamusmieskoulutustilaisuuksiksi liitteessä 1 luetellut kurssit. Ne voidaan muuttaa etänä toteutettaviksi ilman Kirkon työmarkkinalaitoksen erillistä päätöstä.

Luottamusmiestehtävään nimetylle myönnetään virka-/työvapaata luottamusmieskoulutukseen osallistumista varten, jos koulutukseen osallistumista voidaan pitää tarpeellisena luottamusmiestehtävän hoitamisen kannalta ja jos osallistuminen seurakunnan kulloinenkin työtilanne huomioon ottaen on mahdollista. Verkkokurssina toteutettavasta koulutuksesta on tehty merkintä liitteeseen. Sellaisen koulutuksen laskennallinen kesto on 15 h. Luottamusmiehen on sovittava siihen käytettävästä ajasta esimiehen kanssa.

Luottamusmieskoulutusta varten myönnetyn virka-/työvapaa-ajan palkkauksesta ja korvauksista ks. KirVESTES 221 ja 223 §.

2. Ryhmähenkivakuutussopimus 2023

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutuksen sopimusehtojen tarkistamisesta vuodelle 2023. Vakuutuksesta maksettavat perussummat ja lapsikorotukset korottuvat 2,8 %.

Kirkon pääsopijaosapuolten välistä sopimusta ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta on tarkistettu yllä sanottua vastaavasti. Lisäksi sopimukseen on tehty eräitä teknisluonteisia tarkistuksia. Ryhmähenkivakuutussopimus 2023 on tämän yleiskirjeen liitteenä.

3. Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2023 lukien

Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2023 lukien on vahvistettu. Verohallinnon päätös uusista luontoisetujen verotusarvoista on luettavissa verohallituksen Internet-sivulta.

Verohallinnon päätöksen 2 § - 7 §:ssä on vahvistettu asuntoedun verotusarvo, joka perustuu asunnon sijaintiin. Päätöksen 8 §:ssä todetaan, että asuntoedun verotusarvoa voidaan alentaa, jos asuntojen vuokratason on todettu kunnassa olevan päätöksen 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja asuntoedun arvoja alhaisemman.

Verohallinnon päätöksen 10 § - 14 §:ssä on vahvistettu ravintotoedun verotusarvo. Työpaikkaruokailun ravintoedun arvo aikavälillä 1.1.-31.12.2023 on 8,00 euroa. Jotta työpaikkaruokailusta työnantajalle maksettavan aterian hinta ei muodostuisi luontoiseduksi, työntekijän on maksettava ateriasta vähintään 8,00 euroa. Laitosruokailun ravintoedun raha-arvona pidetään 6,00 euroa.

Verohallinnon päätöksen 26 §:ssä on vahvistettu puhelinedun verotusarvo, joka on 20 euroa kuukaudessa.

4. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2023 lukien

Matkakustannusten korvausta koskevan Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2022–2024 liitteen 4 korvausmääriin on tehty joitakin tarkistuksia. Uudessa 1.1.2023 voimaan tulevassa liitteessä on otettu huomioon Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuodelle 2023.

Kotimaan kokopäiväraha on 1.1.2023 lukien 48 euroa ja osapäiväraha 22 euroa. Kilometrikorvaus oman auton käytöstä on 5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 53 senttiä ja sitä seuraavilta kilometreiltä 47 senttiä.

 

Työmarkkinajohtaja                Anna Kaarina Piepponen

 

Työmarkkina-asiantuntija      Meri Westerberg

 

Liitteet:       

1. Luottamusmieskurssit 2023
2. Ryhmähenkivakuutussopimus 2023
3. Matkakustannusten korvaus 2023

 

Yleiskirje 8/2022