Hyppää sisältöön

Yleiskirje 3/2022

1.4.2022

Täsmennyksiä Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2022–2024 määräysten voimaantuloon

1. Yleistä

Evankelis-luterilaisen kirkon sopimusalalla on sovittu uusista virka- ja työehtosopimuksista vuosille 2022–2024. Kirkon työmarkkinalaitos on antanut 11.3.2022 yleiskirjeen edellä mainituista sopimuksista. Tällä yleiskirjeellä tarkennetaan siinä mainittuja sopimuksen 2022–2024 voimaantulomääräyksiä. Tarkennukset ovat alla olevassa tekstissä kursiivilla.

2. Palkantarkistukset 1.6.2022

Yleistä palkantarkistuksista

Peruspalkkoihin tehtävät palkantarkistukset tulevat voimaan 1.6.2022. Palkantarkistukset ovat yleiskorotuksen luonteisia, joten Kirkon palvelukeskus Kipa hoitaa niiden täytäntöönpanon seurakuntien puolesta. Myös kokemuslisätaulukkoon tehdyt muutokset pannaan täytäntöön Kipan toimenpitein silloin, kun taulukkoon tehty tarkistus vaikuttaa viranhaltijan/työntekijän kokemuslisään.

Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmä

Seurakunta tarkistaa ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvan viranhaltijan peruspalkkaa 1.6.2022 lukien 2,0 %:n yleiskorotuksella.

Kirkon pääsopijaosapuolet ovat tarkistaneet yleiskorotuksia vastaavasti K- ja J-hinnoitteluryhmien asteikkoja 1.6.2022 lukien.

Tuntipalkkajärjestelmä

Seurakunta tarkistaa tuntipalkkaisten perustunti- ja urakkapalkkoja sekä lisiä 2,0 %:n suuruisella yleiskorotuksella 1.6.2022 lukien. Liitteen 1 tuntipalkkaisten palkkahinnoitteluita on tarkistettu vastaavasti.

Eräät muut palkat ja palkanlisät

Allekirjoituspöytäkirjan 2 §:n 2.4-kohdan perusteella seurakunta tarkistaa 1.6.2022 lukien 2,0 %:lla mm. nuorten ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden sopimuksen mukaan määräytyviä palkkoja sekä eräitä kirkon keskusrahaston varoista suoritettavia palkkioita.

Vastaavat tarkistukset on tehty liitteeseen 1 ja 5 sisältyviin palkkoihin.

Pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaukset sekä ns. ruokaraha

Pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle maksettavia korvauksia on tarkistettu 1.6.2022 lukien. Tarkistetut korvaukset ovat KirVESTES:n liitteen 1 kohdassa 6. Kirkon luottamusmiessopimuksen mukainen ns. ruokaraha on edelleen 26 euroa kultakin kurssipäivältä.

Muille luottamusmiehille kuin pääluottamusmiehille maksetaan KirVESTES liitteen 1 mukaista korvausta takautuvasti 1.3.2022 lukien. Jos seurakunnassa on paikallisesti sovittu korvauksen jakamisesta pääluottamusmiehen ja luottamusmiesten kesken, on nämä sopimukset irtisanottava ja irtisanomiskauden jälkeen alettava noudattamaan 1.3.2022 voimaantullutta KirVESTES:n luottamusmiessopimusta.

Leirin johtajalisän ja mobiilitavoitettavuuskorvauksen korotusten voimaantulosta

Kirkon työmarkkinalaitos kiinnittää huomiota siihen, että leirin johtajalisän ja mobiilitavoitettavuuskorvauksen(minimi) korotukset tulevat voimaan 1.6.2022 lukien, vaikka korotusten suuruudet poikkeavat yleiskorotuksesta.

3. Tekstimuutokset

Sopimusratkaisu sisältää useita tekstitarkistuksia. Ne ovat tulleet voimaan 1.3.2022 lukuun ottamatta perhevapaita ja omaishoitovapaata koskevia määräyksiä, jotka tulevat voimaan 1.8.2022.

Kirkon työmarkkinalaitos kiinnittää huomioita siihen, että tilapäisen hoitovapaan yläikäraja on nostettu kahteentoista vuoteen 1.3.2022 lukien.

Jos henkilö on ollut hoitamassa esimerkiksi yksitoista vuotta vanhaa lasta 2.3.2022 ja käyttänyt siihen vuosilomapäivän, on tilanne korjattava hänelle takautuvasti niin, että kyseinen vuosilomapäivä muutetaan tilapäiseksi hoitovapaaksi.

3.1 Työajattomien hengellisen työn viranhaltijoiden/työntekijöiden leirityö

Pykälän 2 momentissa olevaa määräystä leirityöaikahyvityksen antamisesta on muutettu. Viranhaltijalle/työntekijälle annetaan toinen leirityöaikahyvityspäivä, kun leiri on kestänyt vähintään 4 vuorokautta ja 12 tuntia. Aiempi raja oli 6 päivää 12 tuntia.

Tämä muutos tuli voimaan 1.3.2022. Jos henkilöt ovat olleet leirityössä 1.3.2022 jälkeen, on siitä annettu työaikahyvitys korvattava takautuvasti sopimuksen 2022–2024 mukaiseksi.

3.2 Työehtodirektiivin voimaanpanoon liittyvä virkaehtosopimus

Sopimuskaudelle 2022–2024 on sovittu työehtodirektiivin voimaanpanoon liittyvästä virkaehtosopimuksesta, joka määrittelee, millaisia tietoja työnantajan on annettava viranhaltijalle palvelussuhteen alussa (liite 8). Tietosisältö on pitkälti sama kuin voimassa olevassa KL 6:18 §:ssä. Työsuhteisten osalta samoista asioista on sovittu työsopimuslain 2:4 §:n muutoksella.

Työehtodirektiivin voimaanpanoa koskeva virkaehtosopimus tulee voimaan 1.8.2022 tai viimeistään silloin kun sen toimeenpanoa koskeva lainsäädäntö tulee voimaan. Kirkon työmarkkinalaitos järjestää työehtodirektiivistä webinaarin alkukesästä 2022.

 

Työmarkkinajohtaja      Anna Kaarina Piepponen

 

Neuvottelupäällikkö     Ulla Westermarck

 

Yleiskirje 3/2022