Valikko

Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä suorituslisästä

 

Suorituslisän maksaminen määräaikaisissa palvelussuhteissa

KirVESTES  26 §:n 6 momentissa lukee selkeästi, että määräaikaisessa palvelussuhteessa suorituslisä maksetaan palvelussuhteen päättyessä ja soveltamisohjeessa on viittaus kausityöntekijöihin. Meillä seurakunnassa on kausityöntekijöitä, joille on päätetty maksaa suorituslisää. Miten meidän pitää menetellä, että lisät menevät oikein? 

Vastaus:

Suorituslisä on osa varsinaista palkkaa (ks. KirVESTES 21 §). Siten se otetaan huomioon myös vuosilomapalkkaa, lomarahaa ja lomakorvausta laskettaessa (ks. KirVESTES 12 §:n sove, kohta 7). Tämä koskee myös kertasuorituksena maksettavaa suorituslisää.

Suorituslisän perusominaisuus on, että sitä maksetaan vasta sen jälkeen, kun työsuoritusta on ensin arvioitu. Toistaiseksi voimassa olevissa palvelussuhteissa viranhaltijalle/työntekijälle asetetaan arviointikauden alussa tavoitteet ja arviointikauden päättyessä työsuoritus arvioidaan. Suorituslisä maksetaan arviointia seuraavan kalenterivuoden ajan kuukausittain, eli se on osa säännöllisesti maksettavaa varsinaista palkkaa. Sama periaate soveltuu myös arviointijaksoa (yleensä yksi vuosi) pidempiin määräaikaisiin palvelussuhteisiin.

KirVESTES:n suorituslisämääräysten piirissä ovat myös kaikki yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevat kuukausipalkkaiset määräaikaiset viranhaltijat ja työntekijät, joiden palvelussuhde on voimassa vähintään neljä kuukautta. Näiden palvelussuhteiden osalta on sovittu seuraava poikkeava menettely.

Suorituslisää ei voi maksaa, ellei työsuoritusta ole ensin arvioitu. Näin ollen esim. kausityöntekijöille ei voida maksaa suorituslisää ennen kuin palvelussuhteen lopussa. Suorituslisä on säännöllisesti palkanmaksukausittain maksettua palkkaa, mutta kausityössä ja muissakin määräaikaisissa palvelussuhteissa se maksetaan kertasuorituksena palvelussuhteen päättyessä. Jos työntekijä tulee töihin kesäkuun alussa ja on töissä syyskuun loppuun, hän on suorituslisämääräysten piirissä. Vielä kesäkuun palkassa hänelle ei kuitenkaan voida maksaa suorituslisää, koska ei tiedetä, onko hänellä siihen oikeus (koska työsuoritus pitää ensin arvioida).

Määräaikaisten, vähintään neljä kuukautta kestävien palvelussuhteiden osalta menetellään seuraavasti:

Määräaikaiselle viranhaltijalle/työntekijälle asetetaan tavoitteet palvelussuhteen alussa. Palvelussuhteen lopussa tehdään työsuorituksen arviointi ja jos arviointi sitä edellyttää, työntekijälle maksetaan suorituslisää. Suorituslisä maksetaan normaalimenettelystä poiketen jälkikäteen takautuvasti koko palvelussuhteen ajalta kertasuorituksena. Koska suorituslisä on osa varsinaista palkkaa, sen vaikutus mm. vuosilomapalkkaan, lomakorvaukseen ja lomarahaan otetaan huomioon. Palvelussuhteen vajailta kalenterikuukausilta suorituslisä maksetaan KirVESTES:n 15 §:n mukaisesti. 

Esimerkki:
Kesätyöntekijän palvelussuhde kestää 1.6.-30.9. Hänelle on asetettu kesäkuussa tavoitteet ja syyskuussa esimies käy työntekijän kanssa kehitys-/arviointikeskustelun ja tekee sen jälkeen työsuorituksen arvioinnin. Seurakunnassa tehdään hallinnollinen päätös, että työntekijälle maksetaan suorituslisää 40 €/kk. Työntekijä saa suorituslisän 40 € joka kuukaudelta, mutta maksu tapahtuu takautuvasti kertasuorituksena (4 x 40 €) palvelussuhteen päättyessä. Koska suorituslisä on varsinaista palkkaa, se otetaan huomioon vuosilomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa maksettaessa.

Suorituslisän maksaminen, kun palvelussuhde muuttuu osa-aikaiseksi

 

Seurakunnassamme on mietitty seuraavaa asiaa. Työntekijän työsuoritusta arvioidaan vuoden ajan ja sen jälkeen päätetään maksaa hänelle suorituslisää hänen työsuorituksensa perusteella. Työntekijän palvelussuhde muuttuu kuitenkin osa-aikaiseksi kesken sen vuoden, kun suorituslisää maksetaan. Voimmeko kuitenkin maksaa hänelle suorituslisän täytenä, koska se on ansaittu silloin, kun työntekijä oli kokoaikainen?

 

Vastaus:

Suorituslisä on osa varsinaista palkkaa. Osa-aikaiselle työntekijälle palkka maksetaan siinä suhteessa kuin on hänen työaikansa (KirVESTES 14 §). Myös suorituslisä maksetaan siis osa-aikaprosentin mukaan.

 

Suorituslisän osalta kyse ei ole lisän ansaitsemisesta, vaan siitä, että työntekijän työsuoritusta arvioidaan vuoden verran ja lisää maksetaan seuraavan kalenterivuoden ajan kuukausittain maksettavan palkan osana.

Suorituslisän maksaminen palvelussuhteen päättyessä

 

Meidän seurakunnassamme on työntekijä, jonka työsuoritusta on arvioitu ja hänelle tullaan maksamaan suorituslisää seuraavan vuoden ajan. Työntekijän palvelussuhde päättyy kuitenkin kesken vuoden, syyskuun lopussa. Maksammeko loppuvuoden suorituslisän hänelle kertasuorituksena?

 

Vastaus:

Suorituslisä on osa varsinaista palkkaa. Työntekijän työsuoritusta arvioidaan vuoden verran ja lisää maksetaan seuraavan vuoden ajan kuukausittain. Jos palvelussuhde päättyy kesken vuoden, myös suorituslisän maksaminen päättyy. Suorituslisää voidaan maksaa vain niin kauan kuin palvelussuhde on voimassa. Näin säästyneet suorituslisät jäävät jakamatta.

Suorituslisäpäätösten antaminen tiedoksi esimiehille

 

Onko kaikki seurakunnan suorituslisäpäätökset annettava tiedoksi kaikille esimiehille?

 

Vastaus:

Suoristuslisien saajien nimet annetaan tiedoksi vain näiden työntekijöiden omille esimiehille. Kullakin esimiehelle annetaan tiedot vain niistä työntekijöistä, jotka ovat hänen alaisiaan.

Suorituslisän maksaminen, kun työntekijän työtehtävä seurakunnassa vaihtuu

 

Seurakuntamme taloussihteerin sijaisuutta tehnyt siirtyy meillä 1.3. seurakuntasihteeriksi. Hänelle maksetaan suorituslisää taloussihteerin tehtävässä tehdyn työsuorituksen perusteella. Maksetaanko hänelle suorituslisää sitten, kun työtehtävä vaihtuu?

 

Vastaus:

Suorituslisää maksetaan edelleen. Suoristuslisäjärjestelmän perusidea on, että työsuoritusta arvioidaan noin vuoden verran ja suorituslisää maksetaan seuraavan kalenterivuoden ajan. Vaikka työntekijä siirtyy saman työnantajan palveluksessa toiseen tehtävään, suorituslisää maksetaan hänelle edelleen. Uuteen tehtävään siirtymisen jälkeen arviointi kohdistuu työsuoritukseen uudessa tehtävässä ja loppuvuodesta taas tehdään päätös, saako työntekijä suorituslisää seuraavanakin vuonna.