Hyppää sisältöön

Poissaolot ja palkkaus poissaoloajoilta

Tässä osassa käsitellään viranhaltijoille/työntekijöille sairauden tai perhevapaan perusteella myönnettäviä virka-/työvapaita, eräitä muita vapaita sekä palkkausta vapaiden ajalta. Työkyvyttömyyden perusteella myönnetystä virka-/työvapaasta käytetään myös ilmaisuja sairausaika tai sairauspoissaolo.

Oikeus vapaaseen:

  • Viranhaltijalla/työntekijällä on tietyissä tilanteissa oikeus saada virka-/työvapaata.
  • Viranhaltijan/työntekijän oikeus vapaaseen perustuu joko lakiin tai Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) määräyksiin. Esimerkiksi kirkon viranhaltijalain 6 luvun 37 §:n mukaisesti viranhaltijalla ja työntekijällä on oikeus saada vapaata työstään kunnallisen luottamustoimen hoitamista varten siten. Joistain lakiin perustuvista vapaista on lisäksi sovittu KirVESTES:ssä (esim. perhevapaat), jolloin vapaa perustuu sekä lakiin että virka- ja työehtosopimukseen.
  • Näissä tilanteissa, joissa viranhaltijan/työntekijän oikeus vapaaseen perustuu joko lakiin tai Kirkon virka- ja työehtosopimukseen, työnantajalla ei ole lainkaan tai on vain rajoitetusti harkintavaltaa vapaan myöntämisessä.
  • Jos viranhaltijalla/työntekijällä ei ole vapaaseen yllä mainittua nimenomaista oikeutta, työnantaja voi harkintansa mukaan päättää, myönnetäänkö virka-/työvapaa vai ei.
  • Kaikkia virka-/työvapaita on haettava. Myönteinen virka-/työvapaapäätös antaa viranhaltijalle/työntekijälle vapautuksen työstä virka-/työvapaan ajaksi.

Palkkaus vapaiden ajalta:

  • Virka-/työvapaa on palkallista vain, jos palkallisuudesta on Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa (KirVESTES) sovittu. Jos palkkaa ei sopimuksen perusteella makseta, laki voi kuitenkin antaa viranhaltijalle/työntekijälle oikeuden saada viranomaisilta päivärahaa (esimerkiksi Kelan sairauspäiväraha) tai muuta korvausta vapaan ajalta. Jos työnantaja maksaa virka- ja työehtosopimuksen määräyksen perusteella palkkaa virka-/työvapaan ajalta, työnantajalla on yleensä oikeus saada viranhaltijalle/työntekijälle maksettava päiväraha tai korvaus itselleen.

KirVESTES 2023-2025 III Osa Poissaolot ja palkkaus poissaoloajoilta