Hyppää sisältöön

Lomakorvaus

 

Palkan ja työmäärän muutosten vaikutus lomakorvaukseen ja lomarahaan
Lomakorvauksen määrä lyhyessä työsuhteessa
Lomakorvaus lyhyessä tuntipalkkaisessa työsuhteessa oleville ja lomakorvauksen suhteutus
Lomakorvausta toimituspalkkioista?

Palkan ja työmäärän muutosten vaikutus lomakorvaukseen ja lomarahaan

Kysymys on lomakorvauksen maksamisesta ja erityisesti siitä, minkä palkan mukaan lomakorvaus määräytyy ajalta 2.5.-31.7.

Viranhaltija on ollut sairaslomalla jo ennen toukokuuta, välillä pätkiä töissä. Hänelle on myönnetty osa-aikainen virkavapaa 2.5.-4.9. osasairauspäivärahajärjestelynä ja tästä on peruutettu osa-aikaisuus ajalta 1.8.-30.9. Siten käytännössä osa-aikaisuutta oli 2.5.-31.7. Osa-aikaisuuden perusteena oli lääkärin kirjoittama osa-aikainen sairausloma ja hän sai Kelalta korvausta menetystä palkasta, seurakunta maksoi 50 % palkkaa.

Nyt osa-aikaisuus on peruttu ja viranhaltija on irtisanoutunut 1.10. alkaen ja hän on siihen asti sairauslomalla, palkkaa maksetaan 2/3 täydestä palkasta tämän loppuajan.

Pitämättä jääneet lomat maksetaan kaikki lomakorvauksena. Maksetaanko koko lomakorvaus 100 %:n palkan mukaan vai vaikuttaako osa-aikaisuus 2.5.-31.7. lomakorvaukseen ja siten myös lomarahaan?

Vastaus:

Työntekijä on siis ollut osittain poissa työstä sairauden vuoksi eli osa-aikaisena 2.5.-31.7., jolta ajalta lienee saanut Kelalta osasairauspäivärahaa. Muodollisesti hän on ollut kokoaikainen 1.8. lukien, mutta käytännössä kokonaan poissa työstä sairauden vuoksi palvelussuhteen loppuun 30.9. asti. Tämä kokonaisuus vaikuttaa lomakorvaukseen ja lomarahaan seuraavasti:

1)  Lomakorvaus maksetaan aina täyden 100 %:n palkan mukaan. Sairauslomavähennykset palkassa 1.8.-30.9. eivät siis alenna lomakorvauksen määrää. Tältä ajalta lomakorvauksen perusteena oleva 100 %:n palkka on täyden työajan mukainen, vaikka hän onkin viimeksi ollut tosiasiallisesti työssä osa-aikaisena. (Oikeastaan osa-aikaisuutta ei olisi tullut ”peruuttaa” sairastumisen vuoksi, vaan osa-aikainen sairausajan palkka olisi tullut maksaa 4.9. asti eli siihen asti kuin osasairauspäivärahajärjestelyn on sovittu kestävän. Seurakunta kuitenkin muutti päätöstään, jonka vuoksi sairausajan palkka sekä lomakorvaus maksetaan päätöksen mukaisesti.)

Osa-aikaisuuden ajalta 2.5.-31.7. lomakorvauksen määrään vaikuttaa osa-aikaisuus, joka otetaan lomakorvauksessa huomioon keskimääräisen palkkausprosentin mukaisesti (ks. 99 § 2 mom. ja 103 § 2 mom.). Lomaa on ansaittu 1.4. lukien 6 kuukaudelta 30.9. asti. Siitä on 3 kuukautta ollut kokoaikaista (huhti- ja elo-syyskuu) ja 3 osa-aikaista 50 % (touko-heinäkuu). Keskimääräinen palkkausprosentti on tältä 6 kuukauden ajalta 75 % ja lomakorvaus maksetaan tämän palkan mukaan.

2)  Myös lomarahaan päätoimisuuden muutokset vaikuttavat. Sairausajan palkanvähennyksen sen sijaan eivät alenna lomarahaakaan. Kun työntekijä oli touko-heinäkuun osa-aikaisesi työssä, tämä aiheuttaa sen, että tältä ajalta lomaraha maksetaan 50 %:n palkan perusteella ja muilta kuukausilta täyden palkan mukaan (huhtikuu, elokuu, syyskuu).

Lisäkysymys:

Viranhaltija on irtisanoutunut ja lasken hänen loppupalkkaansa. Hän on kokoaikainen, mutta hän on ollut osittaisella virkavapaalla 3 kuukautta ja saanut tältä ajalta Kelalta osasairauspäivärahaa. Lasketaanko tuo osittaisen virkavapaan lomaraha kokoaikaisen vai osa-aikapalkan mukaan?

Lisäyksenä edelliseen, että sama kysymys koskee lomakorvausta noilta 3 kuukaudelta. Kummanko palkan mukaan maksetaan?

Vastaus:

Silloin, kun työntekijän/viranhaltijan työaika tai työmäärä muuttuu lomanmääräytymisvuoden aikana, lomaraha lasketaan eri työaikaa sisältävien jaksojen osalta erikseen. Kysymässäsi tapauksessa työntekijä on ollut osittaisella virkavapaalla, minkä vuoksi lomaraha lasketaan osa-aikakuukausilta ja kokoaikaisilta kuukausilta erikseen. Ks. KirVESTES 106 §:n 1 mom. sove.

Myös lomakorvaus lasketaan pääsäännöstä poikkeavasti edellä sanotun mukaisesti, eli keskimääräisen palkkausprosentin mukaisesti. Ks. KirVESTES 103 §:n 2 mom. ja 99 §: 2 ja 3 mom.

 

Lomakorvauksen määrä lyhyessä työsuhteessa

Maksetaanko lomakorvausta 11,5 % vai 9 % sellaiselle henkilölle, joka ei ole enää seurakunnan palveluksessa, mutta tekee muutaman tunnin sijaisuuksia ja on aikanaan ollut niin kauan, että siitä palvelussuhteesta kertynyt loma maksettiin työssä ollessaan?

Vastaus:

Ilmeisesti kukin työrupeama on erillinen ns. pätkätyö, ja niiden välissä palvelussuhdetta ei ole olemassa (ei siis ole toistaisessa palvelussuhteessa oleva ns. tarvittaessa tuleva). Pätkätöiden kyseessä ollessa palvelussuhde ikään kuin alkaa joka työrupeaman osalta alusta, jolloin aiemmalla työhistorialla ei ole merkitystä. Korvaus maksetaan näissä tilanteissa 9,0 %:n mukaan (105 §).

 

Lomakorvaus lyhyessä tuntipalkkaisessa työsuhteessa oleville ja lomakorvauksen suhteutus

Minulla on määräaikaisia tuntipalkkalaisia kausityöntekijöitä, joiden työsuhde kestää 3 viikkoa eli 21 kalenteripäivää (6.6. - 26.6.) ja he tekevät täyttä työviikkoa.

Pitääkö lomakorvaus suhteuttaa alle kuukauden mittaisissa palvelussuhteissa? Koskeeko tämä kaikkia, myös näitä määräaikaisia tuntipalkkaisia työntekijöitä?

Näissä määräaikaisissa tuntipalkkalaisissa on sellaisia, joilla on pitempi työsuhde. Heille on määrätty, että lomat tulee pitää työsuhteen aikana. Miten lasken heille lomarahan, kun heille ei makseta lomakorvausta?

Vastaus:

Lomakorvauksen suhteutus koskee vain kuukausipalkkaisia. Tuntipalkkaisilla laskentatapa on eri, ja suhteutus tulee huomioonotetuksi automaattisesti, kun lomakorvaus lasketaan 104 § 1 mom:n mukaisesti prosenttiperusteisesti maksetun palkan mukaan (lomakorvaus ei siis määräydy koko kuukausipalkan mukaan, kuten kuukausipalkkaisilla).

Jos tuntipalkkalainen pitää erääntymättömän loman lomana ennen työsuhteen päättymistä, määritellään työsuhteen päättyessä kuitenkin lomakorvaus ja lomaraha siitä palkasta, joka on maksettu koko työsuhteen ajalta. Tähän lomakorvauksen perusteena olevaan palkkaan siis otetaan mukaan loman ajalta maksettu erääntymättömän loman palkka. Kun lomakorvauksen ja lomarahan kokonaismäärä on työsuhteen päättyessä näin määritelty, siitä vähennetään jo loman yhteydessä maksettu ”lomakorvauspalkka”, jotta saadaan selville, mitä työntekijälle on vielä maksettava korvausta.

 

Lomakorvausta toimituspalkkioista?

Tarvitsen tietoa tilapäisille työntekijöille maksettavista lomakorvauksista. KirVESTES:n mukaan lyhyistä palvelussuhteista tarvittaessa töihin kutsuttaville henkilöille kertyy lomakorvausta prosenttiperusteisesti joko 9% tai 11,5%. Koskeeko tämä myös toimituspalkkioita?

Vastaus:

Lyhyistä palvelussuhteista (”pätkätyöt”) maksetaan lomakorvausta, mutta toimituspalkkiolla suoritetuista tehtävistä/toimituksista ei suoriteta lomakorvausta. Toimituspalkkiota ei katsota virka- tai työsuhteeksi, mikä on edellytyksenä lomakorvauksen maksamiselle.