Hyppää sisältöön

Arbetsmarknadsverkets kanslis öppethållning under sommaren

Kyrkans arbetsmarknadsverks kansli är stängt 19.7-1.8.2021 på grund av att semestrarna koncentrerats. Kontaktbegäran kan under tiden lämnas per e-post på adressen kit@evl.fi. Vi besvarar e-posten fr.o.m. 2.8.2021.


Anvisningar för tillsättande av samarbetskommission och val av arbetarskyddsfullmäktige

1.6.2021

Mandatperioden för de nuvarande arbetarskyddsfullmäktigena, deras ersättare och samarbetskommissionerna löper ut 31.12.2021. Val av arbetarskyddsfullmäktige och tillsättande av samarbetskommissionen för följande fyraåriga mandatperiod som inleds vid årsskiftet ska göras före 1.1.2022.

Läs mer i cirkuläret A6/2021.


Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A5/2021 har utkommit

4.5.2021

Cirkulär innehåll:

  1. Avtal om grupplivförsäkring 2021‑2022
  2. Ändring av tillämpningsanvisningen för § 88 i KyrkTAK 2020–2022
  3. Tidpunkten och arrangemangen för förtroendemannautbildningen ändras

Läs cirkulär A5/2021


Hur informeras säsongsarbetare om prestationstillägg?

29.4.2021

Det finns nu en ny fråga med svar på sidan Vanliga frågor:

I vår församling anställs under den kommande sommaren tiotals månadsavlönade säsongsarbetare på begravningsplatsen. Jag har fått respons från chefen för säsongsarbete att målsamtalen i anslutning till prestationstillägget är mycket arbetsdryga. Finns det någon lösningsmodell för detta?

Svar:

Arbetsprestationen hos tjänsteinnehavare eller arbetstagare i anställningsförhållande som gäller tills vidare bedöms i utvecklingssamtalet och vid samma tillfälle ställs målen för följande år upp för den anställda.  När det är fråga om en visstidsanställning ställs målen upp i början av anställningsförhållandet och arbetsprestationen bedöms innan anställningsförhållandet avslutas. I synnerhet stora församlingar och kyrkliga samfälligheter anställer många personer för viss tid till begravningsplatserna under sommaren. Då kan det vara betungande att föra diskussioner om prestationstillägg med varje sommarjobbare i början och slutet av anställningsförhållandet. För sådana situationer har kyrkans avtalsparter gett gemensamma anvisning.

Läs också: Betalning av prestationstillägg i tidsbundna anställningsförhållanden


Sommarjobbssedel för anställning av en ung sommararbetare

27.4.2021

Församlingarna har möjlighet att av Kyrkostyrelsen ansöka om tilläggsfinansiering för kortvarig anställning av unga arbetstagare. Kyrkans arbetsmarknadsverk har gjort upp anvisningar för anställning av en ung sommararbetare.


Korrigering till cirkulär A3/2021

31.3.2021

Till skillnad från vad som i cirkulär A3/2021 sägs om lönejusteringarna i punkt 1.2 Lönesystemet för högsta ledningen i församlingarna, ansvarar församlingen för genomförandet av lönejusteringen för den högsta ledningen fr.o.m. 1.5.2021 också när justeringen av grundlönen genomförs i form av en allmän höjning på 1,6 procent.

Läs cirkulär A4/2021


Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A3/2021 har utkommit

31.3.2021

Cirkulär innehåll:

  1. Lönejusteringar 1.5.2021
  2. Att avtala om utbytesledighet
  3. Coronavaccinationer

Läs cirkulär A3/2021


Ändringar i tidpunkten och arrangemangen för förtroendemannakurserna

19.3.2021

Läs mer i cirkuläret A2/2021.


Alla nyheter och meddelanden