Sidorna är under uppbyggnad


Meddelande

20.8.2019

Kyrkans arbetsmarknadsverk har i samförstånd med huvudavtalsorganisationerna kommit överens om att den separata arbetstidsarbetsgruppen inte längre fortsätter sitt arbete hösten 2019. Tillsammans ansåg vi det ändamålsenligt att överföra arbetstidsfrågorna till huvudgruppen. Den har befogenhet att fortsätta förhandlingarna om det nya avtalet även i frågor som gäller arbetstiden.

Kyrkans arbetsmarknadsverks ståndpunkt om den nya arbetstidslagens tillämpningsområde är oförändrad.


Meddelande

25.6.2019

Arbetet om arbetstidslagen i kyrkans arbetsgrupp avslutades för den här gången.

Kyrkans arbetsmarknadsverk och kyrkans arbetstagarorganisationer avslutade arbetsgruppens arbete. Målsättningen med arbetet var att hitta en gemensam ståndpunkt om hur arbetstidslagen, som träder i kraft den 1 april 2020, ska tillämpas inom den evangelisk-lutherska kyrkan. Arbetsmarknadsverkets och organisationernas ståndpunkter har skiljt sig från varandra ända sedan den nya lagen godkändes i riksdagen och samförstånd uppnåddes tyvärr inte.  

Arbetsmarknadsverkets uppfattning är att den nuvarande situationen, där arbetstidsbestämmelserna inte omfattar tjänsteinnehavare i andligt arbete, fortsätter efter att den nya lagen träder i kraft. Det är inte nödvändigt att vidta några åtgärder i församlingarna med anledning av den nya arbetstidslagen. Arbetsmarknadsverket ger närmare anvisningar till församlingarna på hösten.

På tjänsteinnehavare i andligt arbete tillämpas bestämmelserna om ledig tid i kapitel 6A1 i KyrkTAK och bestämmelserna om tjänstefri tid för präster (bilaga 8 till KyrkTAK). Arbetsmarknadsverket påminner om att två fridagar per kalendervecka måste kunna ordnas och att extra ledighet under lägerperioder måste kunna hållas. Avtalsbestämmelserna beaktar även frågor som gäller arbetarskydd och återhämtning från arbetet.

Tjänstekollektivavtalet omfattar också möjligheten att lokalt avtala om s.k. modularbetstid. Arbetsmarknadsverket rekommenderar användning av modularbetstid speciellt på arbetsplatser där jämn fördelning av arbetsbördan mellan de anställda av en eller annan orsak kan innebära utmaningar.

Utgångspunkten för regeringens proposition om ny arbetstidslag är att preciseringarna i lagens tillämpningsområde inte i betydande omfattning ändrar lagens tillämpningsområde. Redan i den gällande arbetstidslagen har de arbetstidsdirektiv beaktats, som Europeiska unionens råd har utfärdat (93/104/EY, 2000/34/EY och 2003/88/EY).

Den nya arbetstidslagens tillämpningsområde är fortsättningsvis omfattande och i dess 2 § föreskrivs, liksom i den gällande lagen, om undantag. Inom det kyrkliga fältet gäller undantagen präster och kantorer (med andra ord tjänsteinnehavare som utför religiösa förrättningar) och tjänsteinnehavare som utför annat andligt arbete (bl.a. tjänsteinnehavare inom diakonin och ungdomsarbetsledare). Om en arbetsgivare undantagsvis bestämmer om arbetstidsarrangemangen i så omfattande grad att tjänsteinnehavaren inte självständigt kan bestämma om sin arbetstid, kan tjänsteinnehavaren omfattas av arbetstidsregleringen, dvs. bestämmelserna i arbetstidslagen. En helhetsbedömning om situationen görs enskilt för varje tjänsteförhållande.

Ytterligare information ges av arbetsmarknadsdirektör Anna Kaarina Piepponen och jurist Timo von Boehm.


Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A2/2019 har utkommit

12.6.2019

Beräkning av justeringspotten som förfaller 1.1.2020 i det allmänna lönesystemet

Cirkulär A2/2019


Meddelande

3.6.2019

Delegationen för Kyrkans arbetsmarknad sammanträdde 28.5.2019. Vid mötet behandlades bland annat den nya arbetstidslagen. Delegationen för Kyrkans arbetsmarknadsverk framför som sin ståndpunkt att lagstiftarens avsikt inte har varit att ändra arbetstidslagens tillämpningsområde för tjänsteinnehavare i andligt arbete. I regeringens proposition konstateras uttryckligen att de föreslagna ändringarna inte ändrar lagens tillämpningsområde på ett betydande sätt. Därmed kan frågor som rör användningen av arbetstiden för tjänsteinnehavare i andligt arbete även i fortsättningen skötas fritt genom förhandlingar och avtal med huvudavtalsorganisationerna.

Delegationen för Kyrkans arbetsmarknadsverk


Kyrkans huvudavtalsparter överlägger tillsammans om den nya arbetstidslagen

18.4.2019

Kyrkans huvudavtalsparters gemensamma arbetsgrupp, som ska utreda hur den nya arbetstidslagen ska tillämpas inom den kyrkliga sektorn, har inlett sitt arbete. Parterna har i detta skede olika uppfattning om hur den nya arbetstidslagen ska tillämpas på kyrkans anställda. Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete.


Ny arbetstidslag godkändes i riksdagen - ställningen för kyrkligt anställda som utför andligt arbete utreds

18.3.2019

Läs mer