Hyppää sisältöön

Vaativuusryhmittely ja vaativuuskriteerit

Tehtävä sijoitetaan vaativuusryhmään tehtävänkuvauksen perusteella. Vaativuusryhmiä on 18 ja ne on numeroitu kolminumeroisella tunnuksella (esim. 201). Jokaisella vaativuusryhmällä on sovittu vähimmäispalkka, minkä tasolla vaativuusryhmään sijoitetun tehtävän peruspalkan on vähintään oltava. Vaativuusryhmät ovat KirVESTES:n liitteenä 3 ja vaativuusryhmien vähimmäispalkat liitteessä 1.

Jokaisessa vaativuusryhmässä on viisi vaativuuskriteeriä. Kriteerit kuvaavat tehtävässä vaadittavaa osaamista (1), vuorovaikutusta (2), ohjausta (3), ongelmanratkaisua ja tiedonhankintaa (4) sekä vastuuta (5).  Kriteereillä 2-5 on useampia sanallisesti kuvattuja tasoja (KirVESTES liite 2). Tehtävää vaativuusryhmään sijoitettaessa jokaisen viiden kriteerin osalta valitaan yksi taso. Sijoittelussa voidaan käyttää tarkentavia apumerkintöjä (esim. +).

Vaativuusryhmittelyssä olevat numerot, esim. (3.2), viittaavat vastaavaan kohtaan tehtävänkuvauslomakkeessa.

Tavoitteena on löytää tehtävälle vaativuusryhmä, joka vastaa kokonaisuutena parhaiten tehtävänkuvauksen yleiskuvausta ja vaativuuskriteerien tasomerkintöjä.

Vaativuuskriteerit kuvaavat tehtävän vaativuutta seuraavasti:

Kuva 2. Vaativuuskriteerien kuvaus

Vaativuuskriteeri Mitä arvioidaan? Vaikutus tehtävän vaativuuteen
1. Osaaminen Millaista osaamista, koulutuksen tasoa, kokemuksen määrää tai tietoja tai taitoja tehtävän hoitaminen edellyttää? Tehtävä on sitä vaativampi, mitä syvällisempää ja monipuolisempaa osaamista tai koulutusta ja mitä laajempia tietoja ja taitoja siinä tarvitaan.
2. Vuorovaikutus
(tasot 1-9)
Millainen on tehtävän vuorovaikutusympäristö, vuorovaikutuksen sisältö? Mihin vuorovaikutuksella pyritään? Tehtävä on sitä vaativampi, mitä syvemmälle, laajemmalle ja ajallisesti pitemmälle vuorovaikutuksen tavoite ulottuu.
3. Ohjaus
(tasot 1-5)
Miten työtä ohjataan ja millainen on tehtävän itsenäisyys suhteessa ohjaukseen? Tehtävän vaativuus kasvaa ohjauksen vähentyessä ja menettelytapojen itsenäisyyden lisääntyessä.
4. Ongelmanratkaisu ja tiedonhankinta
(tasot 1-4)
Miten hankitaan tiedot toiminnalle ja ratkaisujen perustaksi ja miten tietoa analysoidaan tehtävässä? Tehtävän vaativuus kasvaa ongelmanratkaisussa tarvittavan tiedon hankinnan ja sen analysoinnin muuttuessa haastavammaksi.
5. Vastuu
(tasot 1-7)
Millainen vastuu ja rooli tehtävässä on suhteessa toiminnan seurauksiin? Tehtävä on sitä vaativampi, mitä konkreettisemmin siihen kohdistuu vastuu organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja lopputuloksesta.

 

KirVESTES 2023-2025 liite 3 Vaativuusryhmittely