Hyppää sisältöön

Lomapalkka

 

Vuosilomapalkan laskeminen työajan muuttuessa
Lomapalkka ja lomakorvaus, kun työntekijä siirtyy tuntipalkkaisesta kuukausipalkkaiseksi
Työmäärän ja palkan muutoksen vaikutus lomapalkan suuruuteen sekä lomapäivien kulumiseen
Lastenohjaajan työmäärän ja palkan muutoksen vaikutus lomapalkkaan

Vuosilomapalkan laskeminen työajan muuttuessa

Pyydän selventämään vuosilomapalkan laskemista siinä tapauksessa, että työaika on muuttunut lomanmääräytymisvuoden aikana. Milloin lomapalkka lasketaan KirVESTES:n 99 §:n 2. momentin ja milloin saman pykälän 3 momentin mukaan?

Vastaus:

On luonteeltaan 2 eri tilannetta:

 1. Päätoimisuusaste muuttuu lomanmääräytymisvuoden aikana ja sitten kun lomaa pidetään seuraavana kesänä, mietitään minkä suuruista palkkaa loman ajalta pitää maksaa. Tällöin tulee kyseeseen keskimääräisen palkkausprosentin mukainen lomapalkka. Loman ajalta maksetaan tällöin eri palkkaa kuin sen hetken (uusi) palkkataso on. Tätä koskee 99 § 2 mom.
 2. Toinen tilanne on se, että päätoimisuusaste työssä on pysynyt samana koko lomanmääräytymisvuoden ja sitten pian lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen (esim. 1.4. tai 1.5.) työaika ja palkkataso muuttuu ennen kuin (!) lomaa aletaan pitää. Silloin palkkataso ja työaika on ollut koko edellisen lomanmääräytymisvuoden sama joka kuussa. Muutos tapahtui vasta loman erääntymisen jälkeen, mutta ennen loman pitämistä. Tällöin lomapalkkana maksetaan sen työajan mukainen palkka, joka oli edellisenä lomanmääräytymisvuonna. Tätä koskee 99 § 3 mom. Tässä tapauksessa siis lomapalkka määräytyy keskimääräisen palkkausprosentin mukaan vasta ”seuraavana” kesänä, jolloin palkkataso on muuttunut ”uuden” lomamääräytymisvuoden alkupuolella. Vain jos työaika ja palkka muuttuvat tasan 1.4. lukien, keskimääräisen lomapalkan laskentaa ei lainkaan tarvita, koska silloin työaika ja palkka ovat pysyneet koko lomanmääräytymisvuoden samana. Mutta toki tällöinkin työajan ja palkan pienenemishetken (tai suurenemishetken, jos päätoimisuusastetta korotetaan) jälkeen annettava lomapalkka on yhtenä vuonna eri suuruinen kuin sillä hetkellä työssä ollessa maksettava palkkataso.

Esimerkeillä sama asia:

a)   Työaika ja palkka on ollut ensin 100 % ja muuttunut 1.11. lukien 60 %:seksi. Tällöin loman erääntyessä seuraavan maaliskuun lopussa lasketaan keskimääräinen palkkaus-%: (7 kk x 100 % + 5 kk x 60 %) / 12 kk = 83,33 % (99 § 2 mom.). Tämän suuruista lomapalkkaa maksetaan siitä lomasta, joka erääntyy muutosta seuraavan maaliskuun lopussa, siis seuraavana kesänä ja sen jälkeen talvilomana.

b)   Työaika ja palkka on ollut 100 % lomanmääräytymisvuoden loppuun. Työaika ja palkka muuttuvat 60 %:seksi 1.5. lukien. Kun erääntynyt loma annetaan, sen ajalta maksetaan 100 %:n palkka, koska työ on ollut koko lomanmääräytymisvuoden 100 %:n suuruinen (99 § 3 mom.). Mutta työajalta maksettava palkka on tietysti 1.5. lukien jo 60 %:n mukainen.

Kun sitten tullaan seuraavan lomanmääräytymisvuoden loppuun, tämän päättyvän lomanmääräytymisvuoden ajalta palkka on ollut 100 %:n suuruinen 1 kk:n aikana ja 11 kk:lta 60 %. Siksi nyt joudutaan soveltamaan 99 § 2 mom:n mukaista keskimääräistä lomapalkkaa koko erääntyneeseen lomaan: (1 kk x 100 % + 11 kk x 60 %) / 12 kk = 63,33 %.

Tämä on siis ”siirtymävuosi”. Sitä seuraavan lomanmääräytymisvuoden lopussa koko keräämisaika on tehty työtä 60 %:n mukaan ja aletaan noudattaa 99 § 1 mom:n pääsääntöä eli maksetaan loman ajalta normaali varsinainen palkka.

c)   Poikkeustilanne on se, että työaika ja palkka muuttuvat tasan 1.4. Tällöin jokaisena lomanmääräytymisvuonna on saanut koko vuoden samaa palkkaa, mutta palkka tietysti sitten on tietyn lomanmääräytymisvuoden taitteessa muuttunut. Ja tuon muutoksen jälkeen loma annetaan pitämiskesänä edeltävän vuoden palkkatason mukaan (tässä esimerkissä 100 %:n palkkana), kun taas työssäoloajalta maksetaan luonnollisesti jo muuttuneen työajan mukaista palkkaa.

Kun sitten seuraava lomamääräytymisvuosi päättyy työaika ja palkka on ollut koko ”lomankeräämisvuoden” 60 %:n mukaista ja seuraavana kesänä lomapalkka vastaakin jo pitämishetken työssäolon palkkatasoa.

 

Lomapalkka ja lomakorvaus, kun työntekijä siirtyy tuntipalkkaisesta kuukausipalkkaiseksi

Työntekijä on sivutoiminen työntekijä, työaika 7 tuntia viikossa. Miten lasketaan lomavuoden 2016 lomapalkka ja lomaraha seuraavassa tilanteessa?

Palvelussuhde 1: 18.8.2006-31.12.2015 tuntipalkkainen, tekee töitä 7 h/vk

 • Kuuluu lomataulukkoon 1
 • Täysiä lomanmääräytymiskuukausia 3 (touko-, elo- ja lokakuu 2015)
 • Ansio 1.4.-31.12.2015 3.291,85 €
 • Lomaoikeuskuukausien ansio 1.324,40 €

Palvelussuhde 2: 1.1.2016 -, kuukausipalkkainen (2.045,51 €/kk), Palk.osuus-% 18, työaika 7 tuntia/vk

 • Kuuluu lomataulukkoon 1
 • Täysiä lomamääräytymiskuukausia 1 (tammikuu)
 • Ansio 1.1.-31.3.2016 1.101,61 €
 • Lomaoikeuskuukauden ansio 365,21 €

Vastaus:

1)  Sovelletaan ensimmäiseen tapaukseen tuntipalkkaista koskevaa 104 §:ää, jos työsuhde katsotaan päättyneeksi 31.12. Se tarkoittaa käytännössä seuraavaa:

 • Lomakorvaus (jos työsuhde päättyi 31.12.2015) on 13 % ansiosta eli 427,94 €.
 • Lomaraha vain lomaoikeuskuukausien ansioon eli ensin lasketaan 13 % ao. lomaan oikeuttavien kuukausien ansiosta lomakorvauksen laskennallinen määrä ja siitä 50 % on lomarahan määrä (107 § 2 mom.). Sain lomakorvaukseksi 172,72 €, josta lomaraha on puolet eli 86,36 € (tuota lomakorvausta ei tietenkään toiseen kertaan makseta, vaan vain lomaraha).

2)  Kuukausipalkkaisella kyse on siis jatkuvasta työsuhteesta, jonka katsotaan alkaneeksi 1.1.2016 ja kysymys koskee alkuvuoden loma-asioita. Nyt kyse on lomapalkasta eikä lomakorvauksesta. Lomapalkkana maksetaan säännöllinen kk-palkka loman ajalta. Lomarahan maksaminen riippuu siitä, onko työntekijä ansainnut lomaa työsuhteen 3 kk:n aikana.

3)  Ilmeisesti kuitenkin kohta 1 ja 2 ovat samaa tapausta: tuntipalkkainen siirtyi kk-palkkaan? Jos näin on, ei makseta mitään lomakorvausta tai lomarahaa vuoden vaihteessa, vaan lomapalkkaa maksetaan 99 § 7 momentin mukaisesti eli ikään kuin työntekijä olisi ollut koko lomanmääräytymisvuoden kk-palkkainen. Tällöin lomapalkka lasketaan työajan vähäisyyden vuoksi 99 § 4 mom:n ja 104 §:n mukaan.

Lomapalkka ja -raha lasketaan siis lähtökohtaisesti kuukausipalkan mukaan, kun työntekijä on lomanmääräytymisvuoden päättyessä kuukausipalkkainen (99 § 7 mom.). Työntekijään sovelletaan lisäksi lomapalkan määrittelyssä KirVESTES 99 § 4 momenttia (Prosenttiperusteinen lomapalkka, kun työaika on 7-8 tuntia viikossa): sivutoimiselle viranhaltijalle/kuukausipalkkaiselle työntekijälle, joka säännöllisen työaikansa perusteella työskentelee niin harvoina päivinä ja niin vähäisen tuntimäärän, että jokaisen lomanmääräytymisvuoden aikana yksi tai useampi lomanmääräytymiskuukausi jää vajaaksi lomanmääräytymiskuukaudeksi, maksetaan lomapalkkana 104 §:n mukaisesti laskettu prosenttiperusteinen lomapalkka. Soveltamisohjeessa on lisäksi tarkempia laskuohjeita, mm. se, että laskentaperusteeseen otetaan mukaan kaikkien kuukausien palkka.

Lomaraha maksetaan 106 § 1 mom:n mukaisesti (eikä 107 § 2 mom:n mukaisesti) maaliskuun palkan perusteella 6 % varsinaisesta osa-aikapalkasta 4 kuukaudelta.

 

Työmäärän ja palkan muutoksen vaikutus lomapalkan suuruuteen sekä lomapäivien kulumiseen

Seurakuntapastori on ollut virkavapaalla ja hänellä on vuonna 2015 tienattu loma 29 päivää kokonaan pitämättä. Nyt hän on 1.1.2016 tullut töihin ja on 31.12.2016 saakka osa-aikaisena (50%). Hän työskentelee vuorokuukausin. Hän pitää nyt koko (v. 2015) loman syyskuun loppuun mennessä. Maksetaanko hänelle loma-ajan palkka 100-prosenttisena, sillä hän on lomaa ansaitessaan ollut kokoaikainen.

Vastaus:

Jos oikein hahmotin, srk-pastori on ansainnut täyden loman taulukon 2 mukaan (29 päivää) lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2014-31.3.2015. Tämä loma on virkavapauden vuoksi kokonaan pitämättä ja se on tarkoitus antaa tulevana kesänä.

Hän on tullut virkavapaalta takaisin töihin 1.1.2016, mutta ”vain” osa-aikaisena (50 %). Osa-aikaisuus jatkuu kuluvan vuoden loppuun saakka eli 31.12.2016 asti. Tultuaan takaisin työhön kuluvan vuoden alusta, hän on ansainnut lomaa osa-aikatyön ajalta 1.1.2016 lukien. Onkohan hän ansainnut lomaa päättyneen lomanmääräytymisvuoden aikana muutenkin eli ajanjaksolta 1.4.-31.12.2015? Tämä ei käy ilmi kysymyksestäsi.

Varsinainen kysymyksesi koskee pitämättä olevaa ”vanhaa” 29 lomapäivää ja palkkaa niiden ajalta. Kun loma on ansaittu kokonaisuudessaan kokotyöajalla, myös loman ajalta maksetaan 100 %:n palkka, vaikka tällä hetkellä muuten työssäoloajalta maksetaankin 50 %:n palkka (99 § 2 mom. ja 3 mom.). Tämä asia on selvä.

Mutta lisäksi jatkoa ajatellen tulee huomata, että srk-pastori on jo ansainnut lomaa 50 %:n virkasuhteessaan tulevaa kesää varten ainakin 3 kk:lta (ja lisäksi ehkä viime kalenterivuoden puolelta 100 %:n virkasuhteessa, jos ei ole ollut koko ajan virkavapaalla). Jos hän on ansainnut lomaa sekä 50 %:n työssä että 100 %:n työssä, näitä uusia lomia pidettäessä palkka määritetään 99 § 2 mom:n mukaisesti keskimääräisenä lomapalkkana.

Ja sitten vielä seuraava kesä vuonna 2017. Srk-pastorihan ansaitsee tällä hetkellä lomaa 50 %:n virkasuhteessa vuoden loppuun asti. Jos hän siirtyy ensi vuoden alusta jälleen 100 %:n virkasuhteeseen, vuoden 2017 kesäloma joudutaan jälleen määrittelemään 99 § 2 momentin mukaisesti eli 9 kk 50 %:n palkka ja 3 kk 100 %:n palkka, jos virkasuhde jatkuu 1.1.2017 kokoaikaisena.

Seurakuntapastori työskentelee 50 %:n työssä vuonna 2016. Hänen työnsä on järjestetty tehtäväksi siten, että hän työskentelee joka toisen kuukauden kokoaikaisena ja on vuorostaan joka toinen kuukausi kokonaan poissa työstä. Lomaa myönnettäessä tulee työn järjestely ottaa huomioon siten, että lomaa myönnetään samassa suhteessa kuin kokoaikaisella (95 § 4 mom.). Käytännössä tämä tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että aina kun seurakuntapastorille myönnetään yksi lomapäivä työpäiväksi, hänelle saman tien merkitään yksi lomapäivä työstä poissaoloajalle. Hän saa siis 15 lomapäivää työpäiville ja loput 14 päivää merkitään työstä poissaolopäiville.

 

Lastenohjaajan työmäärän ja palkan muutoksen vaikutus lomapalkkaan

Meille on palkattu lastenohjaaja ajalle 8.8.2016-31.1.2017. Työsopimukseen hänelle merkittiin työajaksi 17h/vko (44%). Mutta työaikaan on tehty muutos ja 8.8.-31.10. välisellä ajalla hänen työaikansa on 28h/vko (73 %).

Miten vuosilomapalkka määräytyy, kun hän pitää lokakuussa 5 päivää erääntymätöntä vuoden 2017 vuosilomaa?

Käytetäänkö keskimääräistä palkkausprosenttia? Miten tämä prosentti lasketaan? Työsuhde kestää 6kk. Lasketaanko jo tässä vaiheessa kuukausien työaikaprosentit yhteen ja jaetaan 6:lla?

Vastaus:

Lomapalkka lasketaan keskimääräisen palkkausprosentin mukaan seuraavasti: 3 kuukaudelta (elo-lokakuu) 73 % ja 3 kuukaudelta (marras-tammikuu) 44 % , ja tämä jaetaan 6:lla (palvelussuhteen kesto). Keskimääräinen lomapalkkaprosentti on 58,5 %. loman ajalta. Samaa prosenttia käytetään, jos työsuhteen päättyessä maksetaan lomakorvausta pitämättömistä lomista.