Hyppää sisältöön

Oikeustapauksia

Hallinto-oikeus: Työpuhelintaan huolimattomasti säilyttäneen ja tehtäviään laiminlyöneen johtavassa asemassa olevan viranhaltijan virkasuhdetta ei olisi tullut irtisanoa ilman varoitusta

Viranhaltija oli säilyttänyt työpuhelintaan huolimattomasti: asiakkaan käyttöön oli luovutettu viranhaltijan työpuhelin, jossa tekstiviesteinä oli sekä henkilöstöä koskevia tietosuojan piiriin kuuluvia tietoja että yksityisiä viestejä. Lisäksi viranhaltija oli mm. laiminlyönyt sovitut valmistelut asiakaspalaveriin. Hallinto-oikeus totesi, että irtisanomiseen johtavan syyn on oltava asiallinen ja painava ja lisäksi johtavassa asemassa olevalle viranhaltijalle on annettava varoituksella mahdollisuus korjata menettelynsä. Koska perusteita irtisanomiselle ilman edeltävää varoitusta ei ollut, oli päätös lainvastaisena kumottava.

Lähde: Edilex Lakikanava 16.1.2017 (päivitetty 17.1.2017)

Hallinto-oikeus kumosi virkamiehen irtisanomista koskevan päätöksen kun virkamies olisi voitu ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa uudelleen tai kouluttaa uusiin tehtäviin

Hallinto-oikeus katsoi, että Opetushallituksessa oli valittajan irtisanomisaikana tullut haettavaksi virkasuhteita, joihin irtisanottu virkamies olisi voitu ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa uudelleen tai kouluttaa. Henkilö oli irtisanottu, koska Opetushallituksen mahdollisuudet tarjota valittajalle tehtäviä suoritettaviksi olivat valtion virkamieslain 27 § 1 momentin mukaan olennaisesti ja muutoin kuin tilapäisesti vähentyneet. Opetushallituksen antaman lausunnon mukaan irtisanotun aikaisempi suoriutuminen ja tapa toimia työyhteisössä olivat vaikuttaneet hänen mahdollisuuksiinsa sijoittua uusiin tehtäviin. Kun Opetushallituksen lausunnossa oli todettu, että joidenkin tehtävien osalta henkilön osaamisen kehittäminen olisi ollut mahdollisuuksien rajoissa, jos henkilökohtaiset ominaisuudet olisivat tukeneet tällaista tavoitetta, hallinto-oikeus katsoi, että valittajan jättäminen uudelleen sijoittamatta oli tosiasiallisesti johtunut hänen henkilöönsä liittyvistä syistä. Opetushallituksen päätös valittajan virkasuhteen irtisanomisesta oli valtion virkamieslain 27 §:n 4 momentin vastainen.

Lähde: Edilex Lakikanava 13.1.2017

Äitiysvapaalle jäänyttä lähihoitajaa ei syrjitty kun hänen määräaikaista työsopimustaan ei jatkettu

Hovioikeus totesi, että tapauksessa oli yksilöity selkeästi se vakituisen työntekijän poissaolo (vuorotteluvapaa), josta johtuvaa sijaisuutta lähihoitaja oli hoitanut määräaikaisessa työsuhteessa. Asiassa oli näytetty, että kantajan määräaikaisen työsuhteen päättyminen xx.xx.2013 ei ollut liittynyt hänen raskauteensa, vaan että kaupungilla oli ollut objektiiviset syyt työsuhteen päättämiseen. Kaupunki oli myös näyttänyt, että sillä oli ollut määräaikaisen työsopimuksen tekemättä jättämiseen perusteet, jotka eivät olleet liittyneet kantajan raskauteen. Näin ollen kantajan valitus ja kanne oli hylättävä.

Lähde: Edilex Lakikanava 12.1.2017

Jatkuvasti töistään myöhästelleen, eResepti-järjestelmää arvostelleen ja epäasiallisesti muuta henkilökuntaa kohtaan käyttäytyneen apteekin työntekijän työsopimus voitiin irtisanoa

Hovioikeus katsoi, että työntekijän irtisanomiselle oli kokonaisuutena arvioiden TSL 7 luvun 2 §:ssä tarkoitettu asiallinen ja painava peruste. (Vailla lainvoimaa 10.1.2017) Irtisanomisilmoituksessa oli vedottu perusteina työntekijälle 29.2.2012 ja 17.4.2012 annettuihin varoituksiin. Työntekijälle oli muun muassa 17.4.2012 annetun varoituksen yhteydessä kerrottu, että mikäli hänen menettelynsä jatkuu, hänen työsopimuksensa voidaan irtisanoa. TSL 9 luvun 1 §:n mukaan työnantajan on toimitettava työsopimuksen irtisanominen kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun työnantaja sai tiedon 7 luvun 2 §:ssä tarkoitetusta työntekijän henkilöön liittyvästä irtisanomisen perusteesta. Lain esitöiden (HE 157/2000 vp) mukaan kohtuullinen aika lasketaan siitä, kun irtisanomisen peruste tuli viimeiseksi työnantajan tietoon, jos irtisanomisperuste muodostuu useasta seikasta tai perusteena oleva syy on jatkuva.

Lähde: Edilex Lakikanava 10.1.2017

Salassa pidettävän työntekijän terveystiedon luottamushenkilöille sähköpostissa huolimattomasti paljastaneen virkamiehen tekoa pidettiin kokonaisuutena arvostellen vähäisenä - ei syyllistynyt tuottamukselliseenkaan virkasalaisuuden rikkomiseen

A:n terveydentilaa koskevaa tieto oli ollut sähköpostissa, mutta se ei ollut viestin keskeinen sisältö, vaan sähköpostiviestissä oli ollut kysymys työn järjestelemiseen liittyvistä asioista. Tämä ja terveystiedon yleisluontoinen laatu huomioon ottaen virkamiehen teko oli ollut RL 40 luvun 5 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla kokonaisuutena arvostellen vähäinen, joten myös vaihtoehtoinen syyte tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta oli hylättävä.

Lähde: Edilex Lakikanava 10.1.2017