Hyppää sisältöön

Tehtävänkuvaus

Tehtävän vaativuuden arvioinnin keskeinen väline on tehtävän sisältöä kuvaava kirjallinen tehtävänkuvaus.  Tehtävänkuvaukseen kirjataan tehtävän yleiskuvaus sekä vaativuuskriteerien tasot.

Työnantaja huolehtii siitä, että kaikista tehtävistä on olemassa ajantasainen tehtävänkuvaus. Tehtävän sisältö kuvataan objektiivisesti ja kattavasti. Yksittäisiä työvaiheita ei kuvata, vaan kuvauksessa keskitytään vaativuuden arvioinnin kannalta olennaisiin tekijöihin. Tehtävänkuvauksessa ei arvioida työntekijän työsuoritusta.

Tehtävänkuvausten tulee olla yhteismitallisia ja työpaikan käytäntöjen mahdollisimman yhdenmukaisia. Tehtävänkuvaus laaditaan Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiselle tehtävänkuvauslomakkeelle (KirVESTES, liite 2).

Tehtävänkuvauksen sisältö tarkistetaan vuosittain esimiehen ja työntekijän välisessä kehityskeskustelussa. Tehtävänkuvausta ei muuteta, ellei tehtävän sisällössä ole tapahtunut muutosta. Jos tehtävänkuvauksen käsittelyssä havaitaan tarve muuttaa tehtävänkuvauksen sisältöä, esimiehen tulee saattaa muutos työnantajan tietoon. Tehtävänkuvauksen vahvistaa työnantaja.

Luottamusmiehillä on oikeus saada nähtäväkseen edustamiensa jäsenten ajantasaiset tehtävänkuvaukset (KirVESTES 23 §:n soveltamisohje).

Tehtävänkuvaus on peruspalkan määrittämisen keskeinen väline. Tehtävänkuvaus on julkinen asiakirja (JulkL 1 §), minkä vuoksi se ei voi sisältää henkilöön tai hänen työsuoritukseensa liittyvää arviointia. Tehtävänkuvaus ei ole viran johtosääntö tai työsopimus, vaan kirjallinen kuvaus tehtävän sisällöstä palkkauksen määrittelyä varten. (Tehtävänkuvauslomake)