Hyppää sisältöön

Yleiskirje 1/2023

6.3.2023

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2023-2025

1.Yleistä

Evankelis-luterilaisen kirkon sopimusalalla on sovittu uusista virka- ja työehtosopimuksista. Uusien virka- ja työehtosopimusten keskeinen sisältö on seuraava:

Sopimuskausi ja sopimuksen kustannustasoa nostava vaikutus

Sopimuskausi on 24 kuukautta 1.3.2023–28.2.2025. Sopimuksessa on sovittu palkantarkistuksista vuosille 2023 ja 2024 sekä kokemuslisätaulukon uudistuksesta ja eräistä tekstimuutoksista. Palkkoja tarkistetaan yleiskorotuksella 1.4.2023 ja 1.2.2024 lukien.

Kuluvana vuonna palkantarkistukset tulevat voimaan 1.4.2023 ja tekstimuutokset 1.3.2023 lukien.  Lisäksi on sovittu kokemuslisätaulukon uudistuksesta, joka tulee voimaan 1.9.2023 lukien. Sopimuksen palkantarkistusten keskimääräinen palkkakustannusten tasoa nostava vaikutus koko kirkon tasolla seuraa niin sanottua yleistä linjaa ja on yhteensä noin 4,5 % ensimmäisenä sopimusvuonna.

Vuoden 2024 palkantarkistukset tulevat voimaan 1.2.2024 ja ovat 2,5 %, jollei aiemman sopimuksen perusteella käynnistetty kirkon palkkakilpailukyvyn tarkastelu johda siihen, että palkoista sovitaan toisin. Palkkakilpailukykyselvitystyön vaikutuksesta palkkoihin sovitaan 30.11.2023 mennessä.

Sopimuksen kustannusvaikutukset budjetoinnin näkökulmasta

Vuonna 2023 vuosittaiset palkkakustannukset kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna keskimäärin noin 3,4 % prosenttia. Kun palkantarkistukset tulevat voimaan 1.4.2023 lukien, ne vaikuttavat budjettivuoden kustannuksiin 9 kuukautta. Kokemuslisätaulukkouudistus voi aiheuttaa palkantarkistuksia 1.9.2023 lukien, jolloin ne vaikuttavat vuoden 2023 kustannuksiin 4 kuukaudelta.

Vuonna 2024 vuonna 2023 toteutetut palkantarkistukset vaikuttavat koko vuodelle 2024 (ns. palkkaperintö).

Vuoden 2024 palkantarkistukset tulevat voimaan 1.2.2024 ja ovat silloin vähintään 2,5 %, jollei kirkon palkkakilpailukykyselvitystyö johda sopimaan muusta korotustasosta. Siten tässä vaiheessa on mahdotonta arvioida vuoden 2024 palkantarkistuksia tarkemmin kuin, että ne ovat vähintään 2,5 % helmikuun 2024 alusta lukien. Palkkakilpailukykyselvitystyö voi lisätä kustannuksia tätä enemmän, jos näin päädytään sopimaan.

Kokemuslisätaulukon uudistus 1.9.2023 lukien

Yleisen palkkausjärjestelmän kokemuslisätaulukkoa (KirVESTES Liite 1.2) on sovittu muutettavaksi 1.9.2023 lukien siten, että

  1. otetaan käyttöön uusi kokemuslisä 3 vuoden palveluksen perusteella 1.9.2023 lukien.
  2. taulukossa 5 vuoden kokemuslisäajan euromääriä tarkistetaan 1.9.2023 lukien.

Tässä yhteydessä kokemuslisätaulukon 10 ja 15 vuoden kokemuslisäajan perusteella maksettavia kokemuslisiä ei tarkisteta.

Jos viranhaltijan/työntekijän kokemuslisä jäisi uuden määräyksen perusteella 1.9.2023 pienemmäksi kuin kokemuslisätaulukossa määrätään, kokemuslisä tarkistetaan 1.9.2023 lukien taulukon mukaiseksi. KiT selvittää Kirkon palvelukeskuksen kanssa voidaanko uuden kokemustaulukon mukaiset tarkistukset toteuttaa Kipan toimenpitein 1.9.2023.

2. Palkantarkistukset ja tekstimuutokset vuonna 2023

Yleistä palkantarkistuksista vuonna 2023

Kaikki palkantarkistukset vuoden 2023 palkantarkistuspisteessä 1.4.2023 ovat prosenttiperusteisia yleiskorotuksia. Toisin kuin eräiden muiden työmarkkinasektorien palkkaratkaisuissa kirkon palkkaratkaisu ei sisällä palkansaajille maksettavaa kertaerää. Kertaerä on hallinnollisesti raskas ja kun kirkossa on paljon määräaikaista työvoimaa, kertaerän suuruuden määrittäminen heille olisi työlästä. Tämän vuoksi kertaerän sijasta on sovittu, että vuoden 2023 yleiskorotus palkkoihin on hiukan suurempi kuin muilla sektoreilla. Yleiskorotuksen kustannusvaikutus vuonna 2023 noudattelee kokonaisuutena työmarkkinoiden ns. yleistä linjaa.

Koska palkantarkistukset ovat kaikissa palkkausjärjestelmissä prosentuaalisia yleiskorotuksia, Kirkon palvelukeskus (Kipa) toteuttaa tarkistukset. Seurakuntien ei siis tarvitse itse huolehtia korotusten toteutuksesta. Tarkistukset pyritään saamaan maksuun huhtikuussa 2023 tai jos Kipassa joudutaan tekemään ohjelmallisia muutoksia palkantarkistusten toteuttamiseksi, palkantarkistukset toteutetaan allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaisesti viimeistään kahden kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta lukien.

Yleinen palkkausjärjestelmä

Yleiskorotus: Seurakunta tarkistaa yleisessä palkkausjärjestelmässä olevien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden peruspalkkoja 5,0 %:n suuruisella yleiskorotuksella 1.4.2023 lukien. Peruspalkkojen tarkistaminen 5,0 %:lla eli suuremmalla korotusprosentilla kuin kirkon muissa palkkausjärjestelmissä, johtuu siitä, että 1.4.2023 kokemuslisiä tai suorituslisiä ei tarkisteta. Sovitulla 5,0 %:n peruspalkkojen tarkistuksella yleisessä palkkausjärjestelmässä palkansaajan varsinainen palkka (”kokonaispalkka”) nousee saman verran kuin muissa palkkausjärjestelmissä.

Kirkon pääsopijaosapuolet ovat tarkistaneet yleiskorotusta vastaavasti KirVESTES:n liitteen 1 vaativuusryhmien vähimmäispalkkoja 1.4.2023 lukien.

Kokemuslisät: Kokemuslisätaulukkoa ei tarkisteta 1.4.2023. Sen sijaan yleisen palkkausjärjestelmän mukaisia kokemuslisiä tarkistetaan kokemuslisätaulukosta ilmenevällä tavalla 1.9.2023 lukien (KirVESTES liite 1.1.). Kokemuslisätaulukkoon on sovittu 1.9.2023 lukien uusi kokemuslisä 3 vuoden kokemuslisäajan perusteella. Samalla on tarkistettu kokemuslisän määrää 5 kokemuslisävuoden perusteella. Kokemuslisätaulukon 10 ja 15 vuoden kokemuslisäajan perusteella maksettavaa kokemuslisää ei ole tarkistettu. Jos viranhaltijan/työntekijän kokemuslisäajan kertymä on 3 tai 5 vuotta 1.9.2023, mutta hänelle maksettavan kokemuslisän euromäärä on pienempi kuin tarkistettujen kokemuslisien vähimmäismäärä liitteessä 1, kokemuslisä tarkistetaan vähimmäismäärään 1.9.2023 lukien.

Muutoin palkansaajan kokemuslisiä tarkistetaan entiseen tapaan sen kuukauden alusta, kun hän saavuttaa kokemuslisään oikeuttavat 3, 5, 10 tai 15 vuotta ja hänen vanha kokemuslisänsä on pienempi kuin taulukon mukainen kokemuslisä.

Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmä

Seurakunta tarkistaa ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvan viranhaltijan peruspalkkaa 1.4.2023 lukien 4,5 %:n yleiskorotuksella.

Kirkon pääsopijaosapuolet ovat tarkistaneet yleiskorotuksia vastaavasti K- ja J-hinnoitteluryhmien asteikkoja 1.4.2023 lukien (KirVESTES liite 1).

Tuntipalkkajärjestelmä

Seurakunta tarkistaa tuntipalkkaisten perustunti- ja urakkapalkkoja sekä lisiä 4,5 %:n suuruisella yleiskorotuksella 1.4.2023 lukien. Liitteen 1 tuntipalkkaisten palkkahinnoitteluita on tarkistettu vastaavasti.

Eräät muut palkat ja palkanlisät

Allekirjoituspöytäkirjan 2 §:n 2.4 -kohdan perusteella seurakunta tarkistaa 1.4.2023 lukien 4,5 %:lla mm. nuorten ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden sopimuksen mukaan määräytyviä palkkoja sekä eräitä kirkon keskusrahaston varoista suoritettavia palkkioita. Vastaavat tarkistukset on tehty liitteeseen 1 ja 5 sisältyviin palkkoihin.

Pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaukset sekä ns. ruokaraha

Pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle maksettavia korvauksia on tarkistettu 1.4.2023 lukien. Luottamusmiehille maksettavaa korvausta koskevasta sopimusmuutoksesta on selostus seuraavassa tekstimuutoksia koskevassa jaksossa. Tarkistetut korvaukset ovat KirVESTES:n liitteen 1 kohdassa 6. Poikkeuksena muista liitteen 1 tarkistuksista pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle maksettavat korvaukset on tarkistettu täysiin euroihin.

Tekstimuutokset 1.3.2023

Sopimuksiin on tehty vain joitain muutoksia 1.3.2023 lukien. Yleisen palkkausjärjestelmän kokemuslisiä koskeva muutos tulee kuitenkin voimaan 1.9.2023 lukien. Muutokset selostetaan seuraavassa:

  • 14, 220 ja 222 §. Varsinaisen palkan käsitettä on muutettu siten, että siihen kuuluvaksi on sovittu pääluottamusmiehille ja muulle luottamusmiehelle sekä työsuojeluvaltuutetuille maksettava korvaus.
  • 24 §. Edellä selostettua kokemuslisätaulukon muutosta vastaavasti 24 §:ään on otettu maininta myös 3 vuoden kokemuslisäajan jälkeen maksettavasta kokemuslisästä. Muutos tulee voimaan 1.9.2023 lukien.
  • 63 § 2 mom. Palkan määrään perhevapaiden aikana on tehty muutos. Muutos vastaa muulla julkisella sektorilla tehtyjä muutoksia. Perheen toiselle vanhemmalla on oikeus saada varsinainen palkka ajanjaksolta, johon sisältyy vanhempainvapaan 32 ensimmäistä arkipäivää. Aiemmin palkka maksettiin 18 arkipäivän jaksolta. Työnantajalla on oikeus saada tältä ajalta itselleen ne päivärahat, jotka muuten maksettaisiin Kelasta palkansaajalle. Uudistus koskee 1.3.2023 ja sen jälkeen syntyneen lapsen vanhempaa.

Muutetut pykälät ovat tämän yleiskirjeen liitteenä.

Koska tekstimuutokset ovat vähäisiä, Kirkon työmarkkinalaitos ei julkaise uutta sopimuskirjaa sopimuskaudelle 2023-2025. KirVESTES-kirjan internet versioon muutokset päivitetään. Sopimuksia soveltavan on syytä tehdä käsin muutokset seurakunnalla olevaan KirVESTES 2022-2024 -kirjaan.

3. Palkantarkistukset vuonna 2024

Allekirjoituspöytäkirjan 3 §:ssä on sovittu palkkojen tarkistamisesta vähintään 2,5 %:lla 1.2.2024 lukien. Vuonna 2022 aloitettu kirkon palkkojen kilpailukykyä koskeva selvitystyö jatkuu vuonna 2023 ja sen perusteella mahdollisesti palkkoihin tehtävistä tarkistuksista sovitaan 30.11.2023 mennessä. Jos tarkistuksista sovitaan, ne tulevat voimaan samaan aikaan kuin allekirjoituspöytäkirjan 3 §:ssä sanottu 2,5 %:n yleiskorotus eli 1.2.2024.

Allekirjoituspöytäkirjassa käytetty ilmaus siitä, että korotus on vähintään 2,5 % 1.2.2024 lukien, johtuu siitä, että tässä vaiheessa ei vielä ole selvillä, miten kirkon palkkakilpailukykyselvitystyön tulokset mahdollisesti vaikuttavat palkantarkistuksiin. Tämän vuoksi ennen 30.11.2023 on mahdotonta ilmoittaa, mikä palkantarkistusten tarkka suuruus on 1.2.2024. Sopimuksen osana ei sen vuoksi tässä vaiheessa myöskään julkaista 1.2.2024 voimaan tulevia palkkataulukoita. Palkantarkistusten suuruudesta ja niiden täytäntöönpanosta ilmoitetaan seurakunnille sen jälkeen, kun palkkakilpailukykyselvitystyön vaikutuksista on sovittu 30.11.2023 mennessä.

 

Työmarkkinajohtaja         Anna Kaarina Piepponen

 

Lakimies                            Timo von Boehm

 

Yleiskirje 1/2023