Hyppää sisältöön

Perhevapaat

 

Uusien perhevapaasäännösten soveltaminen
Perhevapaan keskeyttäminen
Tilapäisen perhevapaan palkallisuus

Uusien perhevapaasäännösten soveltaminen

Jos lapsi on syntynyt kesäkuussa 2022 ja isä pitää perhevapaata lokakuussa 2022, sovelletaanko häneen vanhoja sääntöjä eli kyseessä olisi isyysvapaa, joka on palkallista 6 ensimmäistä arkipäivää?

Vastaus:

Kyllä. Kun lapsi on syntynyt ennen uusien säännösten voimaantuloa, edellisen KirVESTES:n (2020–2022) määräyksiä sovelletaan kaikkiin perhevapaisiin, vaikka perhevapaa ajoittuisi uusien säännösten voimaantulon jälkeiseen aikaan.

Jos sen sijaan lapsen laskettu aika olisi ollut aikaisintaan 4.9.2022 ja lapsi olisi syntynyt aikaisintaan 30.7.2022, isän lokakuussa pitämään perhevapaaseen sovellettaisiin uusia sääntöjä eli kyseessä olisi vanhempainvapaa toiselle vanhemmalle, joka on palkallista 18 ensimmäistä arkipäivää.

 

Perhevapaan keskeyttäminen

Työntekijämme on anonut ja hänelle on myönnetty perhevapaata anotun mukaisesti. Työntekijä on ilmoittanut haluavansa tulla töihin aikaisemmin kuin hänelle myönnetty perhevapaa päättyy. Onko työntekijällä oikeus keskeyttää myönnetty vapaa? Mikäli vapaa keskeytyy, kenellä on oikeus määrätä työn aloitusajankohta?

Vastaus:

Työntekijä voi keskeyttää perhevapaan vain perustellusta syystä kuukauden ilmoitusaikaa noudattaen. Työsopimuslain perustelujen mukaan perusteltuna syynä vapaan ajankohdan muuttamiseen pidetään sellaista ennalta arvaamatonta ja oleellista muutosta lapsen hoitamisedellytyksissä, jota työntekijä ei ole voinut ottaa huomioon vapaasta ilmoittaessaan. Esimerkkeinä tällaisista perusteista ovat lapsen tai toisen vanhemman vakava ja pitkäaikainen sairastuminen tai kuolema, lapsen vanhempien erilleen muuttaminen tai avioero tai muu lapsen hoitoedellytyksissä tapahtunut olennainen muutos. Vapaan keskeyttäminen edellyttää, että työntekijä palaa vapaalta työhön (HE 37/1998 vp s. 9).

Pelkästään työntekijän halu palata työhön suunniteltua aiemmin ei ole riittävän perusteltu syy perhevapaan keskeyttämiselle. Syyn pitää liittyä lapsen hoidon edellytyksissä tapahtuneeseen olennaiseen muutokseen. Eri asia on, että perhevapaan keskeyttämisestä voidaan erikseen sopia työnantajan ja työntekijän välillä.

Jos työntekijälle on hankittu sijainen alun perin myönnetyn perhevapaan ajaksi, perhevapaan ennenaikaista keskeytystä ei voi pitää kohtuullisena sijaista kohtaan. Sijaisen oikeuksia tulee kunnioittaa eikä määräaikaista työsuhdetta voi irtisanoa (ellei irtisanomisoikeudesta ole työsopimuksessa nimenomaisesti sovittu).

Jos keskeyttäminen hyväksytään, työhön paluu ajoittuu siihen päivään, josta keskeytys seurakunnan päätöksessä päätetään tulevan voimaan.

 

Tilapäisen perhevapaan palkallisuus

Juuri aloittanut kausityöntekijämme joutui jäämään tilapäiselle perhevapaalle lapsensa sairastumisen vuoksi. Onko tilapäinen perhevapaa palkaton poissaolo, kun palvelussuhde on kestänyt alle 60 kalenteripäivää?

Vastaus:

KirVESTES:ssä ei ole määräystä siitä, että tilapäinen perhevapaa olisi palkaton palvelussuhteen alussa. Tietyt perhevapaat edellyttävät pidempää palveluksessa oloa, sillä esim. KirVESTES 63 § 1 ja 2 momenttien mukaan palkan maksamisen edellytyksenä perhevapaan ajalta on, että palvelussuhde on kestänyt vähintään 60 kalenteripäivää. Näistä poikkeuksista on kuitenkin ao. momenteissa erikseen mainittu. Tilapäistä hoitovapaata koskevassa 63 § 4 momentissa tällaista mainintaa ei ole. Momentin mukaan viranhaltijalla/työntekijällä, jolle myönnetään tilapäistä hoitovapaata alle 12-vuotiaan tai vammaisen lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan alle 12-vuotiaan tai vammaisen lapsen hoitamiseksi tämän sairastuessa äkillisesti, on oikeus saada varsinainen palkkansa vapaan alusta lukien, enintään kuitenkin kahdelta työpäivältä. Tilapäiseen hoitovapaaseen ei näin ollen liity muuta palveluksessaoloehtoa kuin yleinen ehto siitä, että työnteko ja sitä myöten oikeus palkkaan on alkanut (10 §). Siten tilapäinen perhevapaa on palkallinen palvelussuhteen alusta lähtien.