Hyppää sisältöön

Yleiskirje A8/2021

16.11.2021

1. Luottamusmieskoulutus vuonna 2022

Kirkon työmarkkinalaitos on hyväksynyt Kirkon luottamusmiessopimuksen 11 §:n mukaisiksi luottamusmieskoulutustilaisuuksiksi liitteessä 1 luetellut kurssit. Ne voidaan koronatilanteen jatkumisen vuoksi muuttaa etänä toteutettaviksi ilman Kirkon työmarkkinalaitoksen erillistä päätöstä.

Luottamusmiestehtävään nimetylle myönnetään virka-/työvapaata luottamusmieskoulutukseen osallistumista varten, jos koulutukseen osallistumista voidaan pitää tarpeellisena luottamusmiestehtävän hoitamisen kannalta ja jos osallistuminen seurakunnan kulloinenkin työtilanne huomioon ottaen on mahdollista. Verkkokurssina toteutettavasta koulutuksesta on tehty merkintä liitteeseen. Sellaisen koulutuksen laskennallinen kesto on 15 h. Luottamusmiehen on sovittava siihen käytettävästä ajasta esimiehen kanssa.

Luottamusmieskoulutusta varten myönnetyn virka-/työvapaa-ajan palkkauksesta ja korvauksista ks. KirVESTES 221 ja 223 §.

2. Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus vuonna 2022

Seurakuntia muistutetaan velvollisuudesta huolehtia Kirkon yhteistoimintasopimuksen tarkoittamassa yhteistoimintaorganisaatiossa työntekijöiden edustajina toimivien mahdollisuudesta saada yhteistoimintatehtäviensä hoitamiseksi asianmukaista koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista tehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista (Kirkon yhteistoimintasopimus 23 §).

Yhteistoimintasopimuksessa lähdetään siitä, että yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutustarvetta käsitellään työnantaja ja työntekijöiden edustajien kesken kunkin nelivuotisen toimikauden alussa ja että silloin laaditaan koulutussuunnitelma, jota täsmennetään tarvittaessa toimikauden aikana. Työsuojelupäällikön koulutustarpeen huomioimista suunnitelmassa on myös pidetty hyvänä.

Työntekijöiden edustajille myönnetään Kirkon yhteistoimintasopimuksen tarkoittamaa yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutusta varten virka-/työvapaata, joka on palkallista. Lisäksi korvataan koulutuksesta aiheutuvat kustannukset ja matkakustannukset KirVESTES:n mukaisesti.

 

 

Työmarkkinajohtaja            Anna Kaarina Piepponen

 

Työmarkkina-asiamies       Kari Ala-Kokkila

 

Liite 1: Luottamusmieskurssit vuonna 2022

 

Yleiskirje A8/2021