Hyppää sisältöön

Yleiskirje A8/2018

18.12.2018

1. Luottamusmieskoulutus vuonna 2019

Kirkon työmarkkinalaitos on hyväksynyt Kirkon luottamusmiessopimuksen 11 §:n mukaisiksi luottamusmieskoulutustilaisuuksiksi liitteessä 1 luetellut kurssit.

Luottamusmiestehtävään nimetylle myönnetään virka-/työvapaata luottamusmieskoulutukseen osallistumista varten, jos koulutukseen osallistumista voidaan pitää tarpeellisena luottamusmiestehtävän hoitamisen kannalta ja jos osallistuminen seurakunnan kulloinenkin työtilanne huomioon ottaen on mahdollista. Tällaisen virka-/työvapaan ajalta luottamusmiehelle maksetaan KirVESTES 223 §:n mukainen varsinainen palkka ja KirVESTES 221 §:n mukainen ruokaraha, joka on vuonna 2019 25,00 euroa kultakin kurssipäivältä. Ruokaraha maksetaan viranhaltijalle tai työntekijälle itselleen tai suoraan työntekijäjärjestölle, jos siitä työnantajan kanssa niin sovitaan.

2. Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus vuonna 2019

Seurakuntia muistutetaan velvollisuudesta huolehtia Kirkon yhteistoimintasopimuksen tarkoittamassa yhteistoimintaorganisaatiossa työntekijöiden edustajina toimivien mahdollisuudesta saada yhteistoimintatehtäviensä hoitamiseksi asianmukaista koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista tehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista (Kirkon yhteistoimintasopimus 23 §).

Yhteistoimintasopimuksessa lähdetään siitä, että yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutustarvetta käsitellään työnantaja ja työntekijöiden edustajien kesken kunkin nelivuotisen toimikauden alussa ja että silloin laaditaan koulutussuunnitelma, jota täsmennetään tarvittaessa toimikauden aikana. Työsuojelupäällikön koulutustarpeen huomioimista suunnitelmassa on myös pidetty hyvänä.

Työntekijöiden edustajille myönnetään Kirkon yhteistoimintasopimuksen tarkoittamaa yhteistoiminta – ja työsuojelukoulutusta varten virka-/työvapaata, joka on palkallista. Lisäksi korvataan koulutuksesta aiheutuvat kustannukset ja matkakustannukset KirVESTES:n mukaisesti.

Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaan yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutukseksi voidaan katsoa koulutus, joka on järjestetty Työturvallisuuskeskuksen, Työterveyslaitoksen tai muuta vastaavan tasoista asiantuntemusta hyväksi käyttäen. Tällaista koulutusta järjestää myös kirkon eläkeasioita hoitava Keva. Myös pääsopijajärjestön järjestämä yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus voi olla sopimuksen mukaista, mikäli se ei ole vain järjestön jäsenilleen tarjoamaa koulutusta.

Yhteistoimintasopimuksen mukaisessa koulutussuunnitelmassa on lisäksi hyvä huomioida kirkon sopijaosapuolten yhteisen Kirkon työelämä 2020 –ohjelman Kirteko-verkostotapaamiset ja mahdolliset muut tilaisuudet. Kirteko-verkostotapaamistapaamisissa työnantajan ja henkilöstön edustajat voivat verkostoitua ja osallistut ajankohtaiseen työelämäkeskusteluun. Tapaamisia järjestetään vuonna 2019 Porissa 28.3 (ilmoittaudu), Oulussa 8.10 ja Helsingissä 10.10.

 

 

Työmarkkinajohtaja            Anna Kaarina Piepponen

 

Neuvottelupäällikkö            Oili Marttila

 

Liite 1: Luottamusmieskurssit 2019

 

Yleiskirje A8/2018