Hyppää sisältöön

Yleiskirje A7/2018

3.10.2018

Suorituslisän käyttöönottoon valmistautuminen syksyllä 2018

Suorituslisän käyttöönotosta ja sen käynnistämiseen liittyvästä prosessista seurakunnissa syksyllä 2018 on tullut kentältä paljon kysymyksiä niin Kirkon työmarkkinalaitoksen toimistolle kuin pääsopijajärjestöille. Kysymykset ovat koskeneet erityisesti kahta asiaa:

  1. Onko suorituslisän ensimmäinen arviointijakso käynnistettävä välttämättä jo kuluvan vuoden puolella ja pitääkö ensimmäisen arviointijakson keston oltava välttämättä vuoden mittainen?

  2. Voidaanko syksyn täytäntöönpanoneuvotteluissa keskustella myös jo siitä, miten 1.1.2020 erääntyvää järjestelyerää tullaan käyttämään seurakunnassa.

Kirkon työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat keskustelleet asiasta ja päättäneet antaa asiasta yhteiset ohjeet niiden ohjeiden lisäksi, jotka ovat luettavissa  KiT:n Internet-sivuilta.

1. Ensimmäisen arviointijakson käynnistäminen

Arviointijakso täytyy KirVESTES 26 pykälän 8 momentin mukaan aloittaa hyvissä ajoin syksyn 2018 kuluessa.

Pääsopijaosapuolet ovat edellisestä poiketen yhteisesti linjanneet, että perustellusta syystä arviointijakso voidaan paikallisella päätöksellä aloittaa viimeistään 1.2.1019.

Jos arviointijakson aloittamista myöhennetään, on vakinaisen henkilöstön ensimmäisen arviointijakson kuitenkin oltava vähintään 7 kuukauden mittainen. Ensimmäinen arviointijakso on päätettävä riittävän ajoissa syksyllä 2019, jotta suorituslisät saadaan maksuun 1.1.2020 alkaen, ja uusi 12 kuukauden arviointijakso saadaan aloitettua riittävän ajoissa. Jatkossa arviointijaksojen on aina oltava 12 kuukauden mittaisia. 

Jos arviointijakson käynnistyminen uhkaa venyä 1.2.2019 myöhäisemmäksi, on seurakunnan saatava siihen lupa pääsopijaosapuolilta. Mahdolliset lykkäämistä koskevat lyhyesti perustellut hakemukset tulee viipymättä, kuitenkin viimeistään 16.11. mennessä, lähettää sähköpostilla osoitteeseen kit@evl.fi.

2. Järjestelyerä 1.1.2020

Täytäntöönpanoneuvotteluissa pyritään kuluvana syksynä pääsemään yksimielisyyteen siitä, millaiset suorituslisäjärjestelmän suorituskriteerit ja arviointitasot seurakunnassa otetaan käyttöön. Suorituslisäjärjestelmästä tulee tehdä seurakunnassa päätös ennen henkilöstön kanssa käytäviä kehityskeskusteluja ja ennen kuin ensimmäinen kuin ensimmäinen arviointijakso voidaan käynnistää, koska vahvistettavat suorituskriteerit ja arviointitasot vaikuttavat arviointijaksolle asetettaviin tavoitteisiin.

Suorituslisäjärjestelmään voidaan käyttää sovittu paikallinen 0,6 %:n suuruinen järjestelyerä kokonaan tai osittain 1.1.2020 lukien. Tämän yleiskirjeen liitteenä on selostus paikallisen järjestelyerän käytöstä.

Siitä miten seurakunta aikoo käyttää järjestelyerän 1.1.2020 voidaan keskustella jo kuluvan syksyn täytäntöönpanoneuvotteluissa. Keskustelun kohteena voi olla se, mikä osa järjestelyerästä kohdennetaan suorituslisäjärjestelmään. Tämä voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, montako suoritustasoa katsotaan tarkoituksenmukaiseksi ottaa käyttöön. Työnantajan on myös mahdollista tehdä jo kuluvana syksynä täytäntöönpanoneuvottelujen perusteella päätös siitä, kuinka suuri osuus järjestelyerästä suunnataan suorituslisäjärjestelmään.

Jos tällainen päätös tehdään, on huomattava, että tässä yhteydessä otetaan kanta vain siihen kuinka suuri osa 0,6 %:n järjestelyerästä suunnataan seurakunnan päätöksellä suorituslisäjärjestelmään. Sen sijaan varsinainen päätös siitä, kuinka suurena suorituslisä maksetaan ja keille sitä maksetaan vuonna 2020, tehdään vasta syksyllä 2019, kun vuotta 2020 koskevan budjetin yhteydessä todetaan suorituslisiin käytettävä rahasumma ja päätetään, ketkä alkavat saada suorituslisää ja mikä suorituslisän suuruus on. Kuluvan syksyn täytäntöönpanoneuvottelujen yhteydessä on kuitenkin mahdollista jo esittää arvioita siitä, minkä suuruusluokan suorituslisiä vuonna 2020 maksetaan.

 

 

Vt. työmarkkinajohtaja        Timo von Boehm

 

Työmarkkina-asiamies       Katariina Kietäväinen

 

Liite: Paikallisen järjestelyerän neuvottelumenettelyä koskeva ohjeistus

 

Yleiskirje A7/2018