Hyppää sisältöön

Yleiskirje A3/2019

19.11.2019

1. Luottamusmieskoulutus vuonna 2020

Kirkon työmarkkinalaitos on hyväksynyt Kirkon luottamusmiessopimuksen 11 §:n mukaisiksi luottamusmieskoulutustilaisuuksiksi liitteessä 1 luetellut kurssit.

Luottamusmiestehtävään nimetylle myönnetään virka-/työvapaata luottamusmieskoulutukseen osallistumista varten, jos koulutukseen osallistumista voidaan pitää tarpeellisena luottamusmiestehtävän hoitamisen kannalta ja jos osallistuminen seurakunnan kulloinenkin työtilanne huomioon ottaen on mahdollista. Tällaisen virka-/työvapaan ajalta luottamusmiehelle maksetaan KirVESTES 223 §:n mukainen varsinainen palkka ja KirVESTES 221 §:n mukainen ruokaraha, joka maksetaan viranhaltijalle tai työntekijälle itselleen tai suoraan työntekijäjärjestölle, jos siitä työnantajan kanssa niin sovitaan.

2. Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus vuonna 2020

Seurakuntia muistutetaan velvollisuudesta huolehtia Kirkon yhteistoimintasopimuksen tarkoittamassa yhteistoimintaorganisaatiossa työntekijöiden edustajina toimivien mahdollisuudesta saada yhteistoimintatehtäviensä hoitamiseksi asianmukaista koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista tehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista (Kirkon yhteistoimintasopimus 23 §).

Yhteistoimintasopimuksessa lähdetään siitä, että yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutustarvetta käsitellään työnantaja ja työntekijöiden edustajien kesken kunkin nelivuotisen toimikauden alussa ja että silloin laaditaan koulutussuunnitelma, jota täsmennetään tarvittaessa toimikauden aikana. Työsuojelupäällikön koulutustarpeen huomioimista suunnitelmassa on myös pidetty hyvänä.

Työntekijöiden edustajille myönnetään Kirkon yhteistoimintasopimuksen tarkoittamaa yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutusta varten virka-/työvapaata, joka on palkallista. Lisäksi korvataan koulutuksesta aiheutuvat kustannukset ja matkakustannukset KirVESTES:n mukaisesti.

Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaan yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutukseksi voidaan katsoa koulutus, joka on järjestetty Työturvallisuuskeskuksen, Työterveyslaitoksen tai muuta vastaavan tasoista asiantuntemusta hyväksi käyttäen. Tällaista koulutusta järjestää myös kirkon eläkeasioita hoitava Keva. Myös pääsopijajärjestön järjestämä yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus voi olla sopimuksen mukaista, mikäli se ei ole vain järjestön jäsenilleen tarjoamaa koulutusta.

 

 

Työmarkkinajohtaja            Anna Kaarina Piepponen

 

 

Neuvottelupäällikkö            Oili Marttila

 

 

Liite 1: Luottamusmieskurssit 2020

 

 

Yleiskirje A3/2019