Hyppää sisältöön

Tilastot ja koodistot

 

Tilastot

Kirkon työmarkkinalaitos kerää vuosittain palvelussuhde- ja palkkatietoja seurakuntien palveluksessa olevasta henkilöstöstä. Tiedot haetaan Kirkon palvelukeskuksen järjestelmistä. Näitä tietoja työmarkkinalaitos käyttää neuvottelutoiminnassaan ja niihin perustuvat Kirkon työmarkkinalaitoksen julkaisemat tilastot ja kuviot.

Kirkon henkilöstötilastoja vuonna 2023

Tilastot perustuvat koko vuoden 2023 toteuma-aineistoihin, jos ei muuta mainita.

 

Henkilöstötilastoja julkaistaan myös Kirkon tilastopalvelussa.

Koodistot

Kirkon työmarkkinalaitos ylläpitää henkilöstötietoihin liittyviä koodistoja esim. kirkossa käytettävistä nimikkeistä ja määrittelee osaltaan mitä tietoja henkilöstöstä kerätään. Kirkon palvelukeskus toimittaa kirkon henkilöstötilastoja varten tarvittavat tiedot työmarkkinalaitokselle. Seurakuntia ja seurakuntayhtymiä pyydetään  huolehtimaan tietojen ajantasaisuudesta Kipan järjestelmissä. Erityisesti kokemuslisään oikeuttavaan aikaan tulee kiinnittää huomiota ja päivittää kertyneet ajat.

Nimikekoodit

Pappien, kanttoreiden ja diakoniatyön virkojen nimikkeet nousevat osin kirkollisesta lainsäädännöstä, mutta yleensä seurakunta voi valita käytettävän nimikkeen. Yleisenä periaatteena on, että saman sisältöisistä kirkon tehtävistä käytettäisiin samaa nimikettä. Virallisen järjestelmään vietävän nimikkeen ei tarvitse kuvata tehtävää täydellisesti. Lisämääreitä tai pidempää nimikettä voi käyttää esim. seurakunnan nettisivulla, käyntikortissa, ansioluettelossa.

Käytössä olevat nimikekoodit

Uutta nimikettä valittaessa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat:

  • Nimikkeen tulee olla yleispätevä ja kaikkien seurakuntien käytettävissä. Nimikkeessä ei kuvata tehtävää yksityiskohtaisesti eikä siihen sisällytetä työskentelypaikan nimeä (esim. käytetään nimikettä johtaja, ei Helena-kodin johtaja).
  • Käytössä olevat nimikkeet voi tarkistaa nimikekoodiluettelosta. Ellei luettelosta löydy sopivaa nimikettä, tulee jo rekrytointia suunniteltaessa olla yhteydessä Kirkon työmarkkinalaitokseen, os. kit@evl.fi.

Tehtäväryhmäkoodit

Tehtävänimike sijoitetaan tehtäväryhmään tehtävän sisällön perusteella. Silloin, kun tehtävänimike ei suoraan ohjaa mihinkään tehtäväryhmään, ryhmä valitaan sen mukaan, minkä tehtäväalan työtehtäviä kyseinen työntekijä pääsääntöisesti tekee. Esimerkiksi koordinaattorin tehtäväryhmä valitaan tehtävän pääasiallisen sisällön perusteella.

Tehtäväryhmäkoodisto ja ohjeita tehtäväryhmän valintaan.

Tutkintokoodit

Tilastokeskuksen käyttämät tutkintokoodit.

Tilastokeskuksen tutkintokoodistossa ei ole valmiina olemassa koodiarvoja sellaisille ns. kirkollisille koulutuksille, jotka eivät ole varsinaisia loppututkintoja. Tästä syystä työmarkkinalaitoksen toimisto on määritellyt näille tutkinnoille tutkintokoodit.

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen perinnässä käytettävä koodisto

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa (12 §) on sovittu pääsopijajärjestöjen ja niiden alayhdistysten tai jäsenliittojen jäsenmaksujen perinnästä. Seurakunta pidättää jäsenmaksun viranhaltijalle/työntekijälle maksettavasta palkasta silloin, kun viranhaltija/työntekijä on antanut siihen valtuutuksen. Sopimuskohdan tarkoittama jäsenmaksujen työnantajaperintä koskee kirkon pääsopijajärjestöjä ja niiden alayhdistyksiä tai jäsenliittoja. Jäsenmaksujen työnantajaperinnässä tarvittava koodisto löytyy Sakastista.