Tilastot

Kirkon työmarkkinalaitos kerää vuosittain kesäkuussa palvelussuhde- ja palkkatietoja seurakuntien palveluksessa olevasta henkilöstöstä. Tiedot haetaan Kirkon palvelukeskuksen järjestelmistä. Näitä tietoja työmarkkinalaitos käyttää neuvottelutoiminnassaan ja niihin perustuvat Kirkon työmarkkinalaitoksen julkaisemat tilastot ja kuviot.

Kirkon henkilöstötilastoja vuonna 2018

Henkilöstötilastoja julkaistaan myös Kirkon tilastopalvelussa.

Tilastoraportti seurakunnan henkilöstöstä 

Seurakuntien ja seurakuntayhtymien henkilöstöjohtamisen avuksi laaditaan Kirkon työmarkkinalaitoksen aineistosta tilastoraportti. Raportti lähetetään kuukausittain muiden Kirkkohallituksessa laadittavien tilastoraporttien tapaan sähköpostilla seurakuntien kirkkoherroille ja talouspäälliköille sekä seurakuntayhtymien talous- ja henkilöstöjohdolle.

Raportti sisältää tietoa mm. henkilöstön määrästä ja rakenteesta, henkilötyövuosista, työajan jakautumisesta, osaamisen ja ammattitaidon kehittämisestä ja sairauspoissaoloista. Sen laadinta perustuu henkilöstövoimavaroja ja niiden kehittymistä kuvaavien tunnuslukujen määritelmiä koskevaan muistioon (luonnos vuodelta 2015) ja henkilöstö- ja palkkatietoihin, joita seurakunnissa/seurakuntayhtymissä on tallennettu Kirkon palvelukeskuksen henkilöstöhallinnon järjestelmiin.  Otamme mielellämme vastaan raporttia koskevia kysymyksiä, kehittämisehdotuksia ja muuta palautetta sähköpostiin kit@evl.fi.

Koodistot

Kirkon työmarkkinalaitos ylläpitää henkilöstötietoihin liittyviä koodistoja esim. kirkossa käytettävistä nimikkeistä ja määrittelee osaltaan mitä tietoja henkilöstöstä kerätään. Kirkon palvelukeskus toimittaa kirkon henkilöstötilastoja varten tarvittavat tiedot työmarkkinalaitokselle. Seurakuntia ja seurakuntayhtymiä pyydetään  huolehtimaan tietojen ajantasaisuudesta Kipan järjestelmissä. Erityisesti vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaan aikaan ja kokemuslisäaikaan tulee kiinnittää huomiota ja päivittää kertyneet ajat.

Nimikekoodit

Pappien, kanttoreiden ja diakoniatyön virkojen nimikkeet nousevat osin kirkollisesta lainsäädännöstä, mutta yleensä seurakunta voi valita käytettävän nimikkeen. Yleisenä periaatteena on, että saman sisältöisistä kirkon tehtävistä käytettäisiin samaa nimikettä. Virallisen järjestelmään vietävän nimikkeen ei tarvitse kuvata tehtävää täydellisesti. Lisämääreitä tai pidempää nimikettä voi käyttää esim. seurakunnan nettisivulla, käyntikortissa, ansioluettelossa.

Käytössä olevat nimikekoodit

Uutta nimikettä valittaessa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat:

  • Nimikkeen tulee olla yleispätevä ja kaikkien seurakuntien käytettävissä. Nimikkeessä ei kuvata tehtävää yksityiskohtaisesti eikä siihen sisällytetä työskentelypaikan nimeä (esim. käytetään nimikettä johtaja, ei Helena-kodin johtaja).
  • Käytössä olevat nimikkeet voi tarkistaa nimikekoodiluettelosta. Ellei luettelosta löydy sopivaa nimikettä, tulee jo rekrytointia suunniteltaessa olla yhteydessä Kirkon työmarkkinalaitokseen, os. kit@evl.fi.

Tutkintokoodit

Tilastokeskuksen käyttämät tutkintokoodit.

Tilastokeskuksen tutkintokoodistossa ei ole valmiina olemassa koodiarvoja sellaisille ns. kirkollisille koulutuksille, jotka eivät ole varsinaisia loppututkintoja. Tästä syystä työmarkkinalaitoksen toimisto on määritellyt näille tutkinnoille tutkintokoodit.