Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä johdon palkkauksesta

Johdon palkkausjärjestelmä

 

Teemme seurakunnassamme päätöstä johdon palkkauksesta. Tässä yhteydessä on herännyt kysymys, että tuleeko viransijaiselle maksaa sama palkka, mitä viranhaltijalle nyt päätetään maksaa vai voidaanko palkka määrittää alemmaksi neuvoston päätöksellä?

Vastaus:

Viran sijaisuutta hoitavan palkka määritetään samoin kuin virkaan vakinaisesti otettaessa (ks. johdon kokeilusopimuksen 3 §:n 2 mom., KirVESTES liite 7). Palkan tulee olla sama silloin, jos sijaisen tehtävien vaativuus, laaja-alaisuus ja vastuullisuus sekä sijaisen työssä suoriutuminen arvioidaan samaksi kuin vakinaisen viranhaltijan.

Silloin kun sijainen ei täytä viran kelpoisuusehtoa (epäpätevä viranhaltija), hänen peruspalkkansa määritetään palkka-asteikolta, johon tehdään enintään 12 %:n epäpätevyysalennus, ks. 3 §:n 3 mom. Muussa tilanteessa Kirkon työmarkkinalaitoksen viralle päättämän hinnoitteluryhmän alarajaa ei voida alittaa.


Kirkkoherrallamme on ollut 20 euron puhelinetu, joka on lisätty kirkkoherran palkkaan, eli hän on saanut E02 + määrävuosilisä + 20 euroa. Olen ymmärtänyt, että luontoisedun pitäisi uudessa johdon palkkausjärjestelmässä sisältyä palkkaan. Tehdäänkö nyt niin ja mistä alkaen?

Vastaus:

Asiaa on selostettu KirVESTES liitteen 7 (johdon palkkausjärjestelmä) 2 §:n soveltamisohjeessa. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piirissä olevien palkka on 1.8.2014 lähtien kokonaisharkintaan perustuva peruspalkka. Jos viranhaltijalle annetaan luontoisetu, sen verotusarvo on laskettava osaksi kokonaisharkinnalla määriteltyä peruspalkkaa. Teidän tulee nyt päättää, mikä on peruspalkan kokonaismäärä, vähentää siitä luontaisetu ja jäljelle jäävä osuus maksetaan rahana. Jos ette muuta peruspalkan kokonaismäärää, tulee luontoisetu vähentää rahapalkasta siten, että palkan kokonaismäärä (rahapalkka + luontoisetu) on määritellyn peruspalkan suuruinen.