Hyppää sisältöön

Yleiskirje A13/2020

9.12.2020

1. Luottamusmieskoulutus vuonna 2021

Kirkon työmarkkinalaitos on hyväksynyt Kirkon luottamusmiessopimuksen 11 §:n mukaisiksi luottamusmieskoulutustilaisuuksiksi liitteessä 1 luetellut kurssit. Ne voidaan koronatilanteen jatkumisen vuoksi muuttaa etänä toteutettaviksi ilman Kirkon työmarkkinalaitoksen erillistä päätöstä.

Luottamusmiestehtävään nimetylle myönnetään virka-/työvapaata luottamusmieskoulutukseen osallistumista varten, jos koulutukseen osallistumista voidaan pitää tarpeellisena luottamusmiestehtävän hoitamisen kannalta ja jos osallistuminen seurakunnan kulloinenkin työtilanne huomioon ottaen on mahdollista. Verkkokurssina toteutettavasta koulutuksesta on tehty merkintä liitteeseen. Sellaisen koulutuksen laskennallinen kesto on 15 h. Luottamusmiehen on sovittava siihen käytettävästä ajasta esimiehen kanssa.

Luottamusmieskoulutusta varten myönnetyn virka-/työvapaa-ajan palkkauksesta ja korvauksista ks. KirVESTES 221 ja 223 §.

2. Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus vuonna 2021

Seurakuntia muistutetaan velvollisuudesta huolehtia Kirkon yhteistoimintasopimuksen tarkoittamassa yhteistoimintaorganisaatiossa työntekijöiden edustajina toimivien mahdollisuudesta saada yhteistoimintatehtäviensä hoitamiseksi asianmukaista koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista tehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista (Kirkon yhteistoimintasopimus 23 §).

Yhteistoimintasopimuksessa lähdetään siitä, että yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutustarvetta käsitellään työnantaja ja työntekijöiden edustajien kesken kunkin nelivuotisen toimikauden alussa ja että silloin laaditaan koulutussuunnitelma, jota täsmennetään tarvittaessa toimikauden aikana. Työsuojelupäällikön koulutustarpeen huomioimista suunnitelmassa on myös pidetty hyvänä.

Työntekijöiden edustajille myönnetään Kirkon yhteistoimintasopimuksen tarkoittamaa yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutusta varten virka-/työvapaata, joka on palkallista. Lisäksi korvataan koulutuksesta aiheutuvat kustannukset ja matkakustannukset KirVESTES:n mukaisesti.

Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaan yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutukseksi voidaan katsoa koulutus, joka on järjestetty Työturvallisuuskeskuksen, Työterveyslaitoksen tai muuta vastaavan tasoista asiantuntemusta hyväksi käyttäen. Tällaista koulutusta järjestää myös kirkon eläkeasioita hoitava Keva. Myös pääsopijajärjestön järjestämä yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus voi olla sopimuksen mukaista, mikäli se ei ole vain järjestön jäsenilleen tarjoamaa koulutusta.  

3. Kirteko-tapaamiset vuonna 2021

Kirkon pääsopijaosapuolten yhteisessä Kirteko-ohjelmassa järjestetään vuoden 2021 aikana seurakuntien johdolle ja esimiehille sekä luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille tarkoitettuja Kirteko-tapaamisia. Ne toteutetaan 2 tunnin mittaisina webinaareina huhti- ja toukokuussa ja mahdollisuuksien mukaan läsnätilaisuuksina syksyllä. Tapaamisissa käydään vuoropuhelua kirkosta tulevaisuuden työpaikkana, mitä teemaa on tarkoitus käsitellä mahdollisimman monipuolisesti ja kirkon ja seurakuntien työelämän kehittämistä tukien. Informoimme tapaamisten ajankohdista ja muista järjestelyistä lisää alkuvuodesta 2021.

 

 

Työmarkkinajohtaja            Anna Kaarina Piepponen

 

Neuvottelupäällikkö           Oili Marttila

 

Liite 1: Luottamusmieskurssit vuonna 2021

 

Yleiskirje A13/2020