Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, on oltava suunnitelma tarvittavista toimista yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Suunnitelman tulee kattaa kaikki työpaikalla merkityksellisiksi todetut syrjintäperusteet (Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 12 §). 

Suunnitelman laatimista edeltää työpaikan yhdenvertaisuustilanteen selvittäminen ja arviointi. Siinä voidaan hyödyntää tarkastuslistoja, tietoa henkilöstön rakenteesta, henkilöstökyselyjä ja henkilöstön haastatteluja. Toimenpiteiden suunnittelemisessa ja toteuttamisessa olennaista on, että niillä vaikutetaan työpaikan tosiasialliseen yhdenvertaisuustilanteeseen.

Suunnitelmalle ei ole määrämuotoa, mutta sen tulee olla todennettavissa ja viranomaisen tarkastettavissa. Yhdenvertaisuussuunnitelma voi pitää sisällään esimerkiksi kuvauksen yhdenvertaisuuden arviointimenetelmistä ja sen tuloksista, listauksen konkreettisista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä sen miten ja millaisella aikataululla suunnitelman toimeenpanoa seurataan, arvioidaan ja tarvittaessa päivitetään.

Yhdenvertaisuuden edistämistoimet voidaan liittää työturvallisuuslaissa säädettyyn vaarojen selvittämiseen ja riskien arviointiin. Yhdenvertaisuussuunnitelma voidaan myös sisällyttää osaksi työsuojelun toimintaohjelmaa. Se voi olla myös osa jotain muuta työpaikalla laadittavaa suunnitelmaa esimerkiksi osa tasa-arvosuunnitelmaa.

Suunnitelman toteutumista ja edistämistoimenpiteiden vaikutusta on seurattava ja olosuhteiden muuttuessa suunnitelmaa on päivitettävä. Työnantajan on käsiteltävä edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa Kirkon yhteistoimintasopimuksen edellyttämässä jatkuvassa yhteistoiminnassa.