Hyppää sisältöön

Ajankohtaista

 

Pyyntö valtakunnansovittelijalle

3.4.2020

Kirkon pääsopijaosapuolten neuvottelut kirkon uudesta virka- ja työehtosopimuksesta jatkuivat tänään perjantaina 3.4.2020. Tapaamisessa arvioitiin neuvottelujen etenemismahdollisuutta. Arviossa päädyttiin siihen, että valtakunnansovittelija voisi edesauttaa sopimusratkaisun syntymistä. Tämän vuoksi Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijajärjestöt pyytävät yhdessä valtakunnansovittelijaa kutsumaan osapuolet vapaaehtoiseen sovitteluun.

Työneuvostolle esitetty lausuntopyyntö

3.4.2020

Työneuvosto on saanut Akava ry:n Kirkon akateemiset Aki ry:n puolesta esittämän lausuntopyynnön työaikalain soveltamisesta ja tulkinnasta. Kirkon työmarkkinalaitoksella on mahdollisuus antaa asiasta oma lausumansa työneuvostolle. Työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepposen mukaan on hyvä, että työneuvosto ottaa asian käsiteltäväkseen. Kun työneuvoston lausunto saadaan, sitä on erittäin perusteltua kirkon sektorilla noudattaa, arvioi Piepponen.

Neuvottelutilanteesta

31.3.2020

Kirkon pääryhmän neuvottelut uudesta kirkon virka- ja työehtosopimuksesta jatkuvat perjantaina 3.4.2020. Kirkon virka- ja työehtosopimusten voimassaolo päättyy tänään 31.3.2020. Koska kirkon sektorilla ei ole 1.4.2020 uutta virka- ja työehtosopimusta, alkaa ns. sopimukseton tila. Sopimuksettomassa tilassa noudatetaan vanhoja palvelussuhteen ehtoja (esim. palkkaus, työaika, vuosiloma jne.) kunnes uusi sopimus on solmittu.

Työaikalain tulkinnasta kirkon hengellisessä työssä

31.3.2020

Uuden työaikalain voimaantuloon liittyvien epäselvyyksien vuoksi Kirkon työmarkkinalaitos on työnantajan tulkintaetuoikeuden nojalla tarkentanut 9.3.2020 annettua pääsopijaosapuolten yhteistä ohjeistusta työaikalain soveltamisesta kirkon hengellisessä työssä.

Kirkon työmarkkinalaitoksen kanta ja ohje seurakuntatyönantajalle on, että työaikalain voimaantulo pitää aiemman soveltamisalatilanteen ennallaan, eikä siten edellytä seurakunnissa työnantajan käynnistämiä keskusteluja, toimenpiteitä tai päätöksiä viranhaltijoiden aseman arvioimiseksi tai muuttamiseksi.

Tarkennettu ohjeistus näkyy kokonaisuudessaan täältä. Ohjeistus on lähetetty myös seurakuntien kirkkoherroille ja palkka-asiamiehille.

Haastava kevät 2020

31.3.2020

Kirkon työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen sopimusneuvottelut jatkuvat perjantaina 3.4. koronavirushaasteiden keskellä. ”Nyt tarvitsemme konsensusta ja voimia luottaa toinen toisiimme”, toteaa kirkon työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepponen. Hän taustoittaa seuraavassa työtä, jotka Kirkon työmarkkinalaitoksessa on tehty keväällä neuvotteluissa ja koronaviruksen iskeydyttyä Suomeen.

Lue kolumni

Uusi työaikalaki voimaan kirkossa 1.4.2020. Kirkon akateemisten (AKI r.y.) ohjeistusta ei tule noudattaa

30.3.2020

Kirkon työmarkkinalaitos toteaa, että uusi työaikalaki tulee voimaan kirkossa 1.4.2020 lukien. Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijaosapuolet ovat antaneet 9.3.2020 yhteisen ohjeen työaikalain soveltamisesta kirkon hengelliseen työhön sen tilanteen varalta, että uusia virka- ja työehtosopimuksia ei ole solmittu 31.3.2020 mennessä. Tämä ohje on edelleen voimassa ja sitä tulee noudattaa.

Kirkon akateemiset (AKI r.y.) on 30.3.2020 päivätyllä tiedotteella antanut oman ohjeistuksen työaikalain tulkinnasta 1.4.2020 lukien. Kirkon työmarkkinalaitos toteaa, että se edustaa työaikalain yksipuolista ja myös ilmeisen virheellistä tulkintaa. Se myös poikkeaa olennaisesti Kirkon sopijaosapuolten yhteisesti antamasta ohjeistuksesta.  AKI:n yksipuolisesti antamaa ohjeistusta uudesta työaikalaista ei tule seurakunnissa noudattaa miltään osin.

Kirkon työmarkkinalaitos antaa tarkemmat ohjeet 31.3.

Nyt on näytön paikka!

26.3.2020

Kirkon yksi päätehtävä on kautta aikojen ollut auttaa lähimmäisiä ja viedä tätä viestiä kaikkialle. Meillä on nyt näytön paikka osoittaa, että kykenemme tähän näinä vaikeina aikoina aivan konkreettisesti. Näin kirjoittaa työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepponen Kirkonkellon Kirkon työelämä 2020 -blogissa.

Lue blogi

Pitäkää ihmiset töissä!

25.3.2020

Seurakunnista on tullut kysymyksiä Kirkon työmarkkinalaitokselle lomautuksista koronavirustilanteeseen liittyen. Kirkon työmarkkinalaitos toteaa, että seurakunnissa tulisi nykyisessä tilanteessa pyrkiä lomautusten sijasta kaikin tavoin suuntaamaan koko henkilöstön työvoima tukemaan luovasti seurakunnan jäsenten ja koko yhteiskunnan selviytymistä nykyisen kriisitilanteen yli.

Lue lisää

Kysymyksiä ja vastauksia työnantajien tueksi koronaepidemiassa

25.3.2020

KiT:n koronaohjeisiin työnantajille on lisätty usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen.

Neuvottelutilanne

23.3.2020

Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijaosapuolet jatkoivat sopimusneuvotteluja tänään. Neuvonpito jatkuu huomenna.

Neuvottelutilanne

18.3.2020

Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijajärjestöt jatkoivat tänään sopimusneuvotteluja. Osapuolilla on yhteinen pyrkimys nopeaan sopimusratkaisuun ja tarvittaessa valmius lyhyeen sopimuskauteen. Neuvottelut jatkuvat torstaina 19.3.2020 iltapäivällä. Kirkon virka- ja työehtosopimusten voimassaolo päättyy 31.3.2020.

Täydentäviä ohjeita koronasta

18.3.2020

KiT on käynyt kirkon pääsopijajärjestöjen kanssa keskusteluja seurakuntien paineista lomauttaa työntekijöitään toimintojen keskeyttämisen vuoksi. KiT kiinnittää seurakuntien huomiota siihen, että poikkeusoloista huolimatta kirkon virka- ja työehtosopimukset on voimassa ja niitä on noudatettava. Lomautukset tulisi KiT:n näkemyksen mukaan pyrkiä pitämään mahdollisimman vähissä.

Ohjeistusta seurakuntatyönantajille koronavirusepidemiaan varautumiseksi

13.3.2020

KiT on päivittänyt ohjeistusta koronavirusepidemiaan varautumiseksi seurakuntatyönantajien näkökulmasta. 

Lue päivitetyt ohjeet tästä

Neuvottelut uusista sopimuksista jatkuvat

13.3.2020

Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijajärjestöt jatkavat tammikuussa alkaneita sopimusneuvotteluja etäyhteyksin Suomessa leviävän koronaviruksen vuoksi. Kirkon sektorin virka- ja työehtosopimusten voimassaoloaika päättyy 31.3.2020. Viestimme neuvottelujen etenemisestä viimeistään 20.3.2020.

Jos uusista sopimuksista ei ole sovittu 1.4.2020 mennessä, alkaa niin sanottu sopimukseton tila. Tällöin vanhojen virka- ja työehtosopimusten määräyksiä noudatetaan, kunnes uudet sopimukset on saatu solmittua.

Kirkon sopijaosapuolten yhteinen ohjeistus hengellisen työn viranhaltijan asemasta työaikalain tullessa sovellettavaksi 1.4.2020 lukien

9.3.2020

Kirkon pääsopijaosapuolet ovat keskustelleet uuden työaikalain voimaantulosta täydellä painolla kirkossa 1.4.2020 lukien ja ohjeistuksen antamisesta seurakunnille sen johdosta. Osapuolet päätyivät antamaan seuraavan yhteisen ohjeistuksen hengellisen työn viranhaltijan asemasta työaikalain tullessa sovellettavaksi: ohjeistus avautuu tästä linkistä

Ohjeistusta seurakuntatyönantajille mahdolliseen koronavirusepidemiaan varautumiseksi

6.3.2020

KiT on koonnut ohjeistusta mahdolliseen koronavirusepidemiaan varautumiseksi seurakuntatyönantajien näkökulmasta. Se täydentää Sakasti-intran Kriisit ja varautuminen -sivujen koronavirusepidemiaan varautumista käsittelevää aineistoa. Ohjeita täydennetään tarvittaessa.

Lue ohjeistus

Tiedolla entistä parempaa henkilöstöjohtamista

28.2.2020

Seurakunnan johtamisessa ja päätöksenteossa sekä toiminnan kehittämisessä tarvitaan henkilöstötietoa. Kirkonkellon tuoreessa blogissa esitellään joitakin henkilöstötiedon lähteitä ja kannustetaan tiedon hyödyntämiseen: Kaikilta seurakunnilta ei vaadita henkilöstötilinpäätöstä, mutta kaikki saavat uudet henkilöstötilaston kuukausi- ja vuosiraportit. Miten niitä on ajateltu teillä hyödyntää?

Lue Kirkonkellon blogi

KiT:n Ajankohtaiskysely 2019

26.2.2020

KiT keräsi Ajankohtaiskyselyllä loppuvuodesta 2019 työmarkkinaedunvalvontaa ja ajankohtaista neuvottelutoimintaa varten tietoa seurakuntien ja seurakuntayhtymien henkilöstöstä ja työnantajatoiminnasta. Myös seurakunnat voivat hyödyntää kyselyn tuloksia, jotka on nyt julkaistu. Paljon kiitoksia kyselyyn vastaajille!

Kyselyn tulokset

Ryhmähenkivakuutussopimus 2020

14.2.2020

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutuksen sopimusehtojen tarkistamisesta vuodelle 2020.

Lue lisää yleiskirjeestä A2/2020

Leirityötä koskeva kysely

28.1.2020

Kirkon työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt selvittivät leirityön nykytilaa ja muutosta seurakunnissa. Kysely lähetettiin 40 seurakuntataloudelle sekä niiden leirityötä tekevälle henkilöstölle. Kyselyn perusteella leirityön määrässä ei ole tapahtunut viiden vuoden aikana oleellisia muutoksia. Leirien määrä, niiden kesto ja leireillä käytettävän henkilökunnan ja vapaaehtoisten määrä on pysynyt kokonaisuutena tarkastellen entisellään.

Kyselyn tulokset

KiT ja kirkon pääsopijajärjestöt aloittivat neuvottelut uudesta kirkon virka- ja työehtosopimuksesta 

15.1.2020

Nykyinen KirVESTES on voimassa maaliskuun loppuun saakka.

Neuvottelut kirkon uudesta virka- ja työehtosopimuksesta alkoivat pääneuvotteluryhmässä keskiviikkona 15. tammikuuta. Neuvotteluissa seurakuntatyönantajia edustavat Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon alan henkilöstöä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kirkon alan unioni ja Kirkon alat. 

Neuvotteluissa sovitaan palkoista, työajoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. Niillä turvataan myös työrauha seurakuntiin ja muille kirkon työpaikoille sopimuskaudeksi. 

Kirkon sopimusten piirissä on n. 20 000 viranhaltijaa- ja työntekijää.  

Yleiskirje luontoiseduista ja matkakustannusten korvauksista

7.1.2020

Yleiskirje luontoiseduista ja matkakustannusten korvauksista vuodelle 2020 on julkaistu.

Lue yleiskirje A1/2020

Seurakuntien työelämän kehittäjiä palkittiin KirTEKO-palkinnoilla

10.12.2019

Yhdessä oppiminen ja verkostoitumisen edistämin olivat keskiössä, kun Kirkon työelämä 2020 -ohjelmassa palkittiin työelämän kehittäjiä KirTEKO-työelämäpalkinnoilla. Seurakuntaorganisaatiolle myönnettävän palkinnon sai Lohjan seurakunta työhyvinvointia lisänneestä työelämäkäytännöstään ja sen jakamisesta muille. Lisäksi palkinnon sai kolme aktiivista Kirtekon eri verkostoissa toimivaa henkilöä. Palkinnot jaettiin 10.12.2019 Kirkon talossa.

Lue lisää

Usein kysyttyä kokemuslisästä

9.12.2019

Usein kysyttyihin kysymyksiin on lisätty kokemuslisää koskevia kysymyksiä vastauksineen:

  • Kokemuslisän suuruus, kun palvelussuhde muuttuu osa-aikaiseksi
  • Kokemuslisän suuruus, kun uusi vuosisidonnainen palkanosa olisi erääntynyt 1.1.2020 (tai sen jälkeen)
  • Kokemuslisän suuruus, kun määräaikainen työsuhde uusitaan vuoden 2020 alussa
  • Kokemuslisän suuruus, kun määräaikainen työsuhde uusitaan vuoden 2020 aikana katkon jälkeen
  • Sijaisuuden päättymisen vaikutus kokemuslisään

Katso tästä kysymykset ja vastaukset

Paras kehittämisen itu on valittu!

2.12.2019

Kirteko - Kirkon työelämäohjelman Facebook-ryhmässä oli 19.11.-1.12.2019 välisenä aikana avoinna äänestys parhaasta kehittämisen idusta. Voittajaksi äänestettiin Lohjan seurakunta IT-taitojen kehityksellä työhyvinvointia idullaan. Onnea Lohja! Kiitos kaikille äänestykseen osallistuneille!!!

Lohjalaisille ojennetaan KirTEKO-työelämäpalkinto 10.12.2019 arkkipiispan ja työmarkkinajohtajan toimesta.

Kehittämisen idut ovat hyviä työelämäkäytäntöjä, joita on kerätty kirkon eri työpaikoilta tämän vuoden alusta alkaen ja julkaistu Kehittämisen idut -sivuilla.

Lisätietoja: kit@evl.fi

Usein kysyttyä suorituslisästä

28.11.2019

Usein kysyttyihin kysymyksiin on lisätty kolme suorituslisää koskevaa kysymystä:

  • Suorituslisän maksaminen, kun palvelussuhde muuttuu osa-aikaiseksi
  • Suorituslisän maksaminen palvelussuhteen päättyessä
  • Suorituslisäpäätösten antaminen tiedoksi esimiehille

Katso tästä kysymykset ja vastaukset