Hyppää sisältöön

Tiedote

18.6.2019

Kirkon työaikalakityöryhmän työskentely päättyi tällä erää

Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon työntekijäjärjestöt päättivät työryhmän työskentelyn, jonka tavoitteena oli löytää yhteinen käsitys siitä, miten evankelis-luterilaisen kirkon osalta 1.4.2020 voimaan tulevaa työaikalakia sovelletaan. Heti uuden lain eduskunnassa hyväksymisestä lähtien ovat työmarkkinalaitoksen ja järjestöjen kannat eronneet toisistaan eikä yhteisymmärrystä valitettavasti syntynyt.  

Työmarkkinalaitoksen kanta on, että uuden lain voimaan tullessa jatkuu nykyinen asiaintila, jossa hengellisen työn viranhaltijat ovat työajattomia. Seurakunnissa ei ole tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin uuden työaikalain vuoksi. Työmarkkinalaitos ohjeistaa seurakuntia asiasta tarkemmin syksyllä.

Hengellisen työn viranhaltijoihin sovelletaan, mitä KirVESTES:n luvussa 6A1 ja papiston vapaa-aikasopimuksessa (KirVESTES liite 8) on sovittu vapaa-ajasta. Työmarkkinalaitos muistuttaa, että kahden päivän viikkovapaat on pystyttävä järjestämään ja että leirijaksoihin sovitut lisävapaat on pystyttävä pitämään. Nämä sopimusmääräykset ottavat huomioon myös työsuojelua ja työstä palautumista koskevat näkökohdat.

Virkaehtosopimuksella on sovittu myös mahdollisuudesta paikallisesti sopia nk. moduulityöajasta (KirVESTES liite 20). Työmarkkinalaitos suosittaa moduulityöajan käyttöä erityisesti sellaisille työyhteisöille, joilla voi syystä tai toisesta olla haasteita jakaa työtaakkaa riittävän tasaisesti henkilöstölleen.

Hallituksen esitys uudesta työaikalaista lähtee siitä, etteivät lain soveltamisalaan tehdyt täsmennykset merkittävästi muuta lain soveltamisalaa. Jo voimassa olevassa työaikalaissa on otettu huomioon Euroopan unionin neuvoston antamat työaikadirektiivit (93/104/EY, 2000/34/EY sekä 2003/88/EY).

Uuden työaikalain soveltamisala on edelleen laaja ja sen 2 §:ssä on säädetty voimassa olevan lain tapaan poikkeuksia. Nämä poikkeukset kattavat kirkon kentässä papit ja kanttorit (eli uskonnollisia toimituksia tekevät viranhaltijat) sekä muita hengellisiä tehtäviä tekevät viranhaltijat (mm. diakonian viranhaltijat ja nuorisotyönohjaajat). Mikäli työnantaja määrää poikkeuksellisesti työaikajärjestelyjä siinä määrin, ettei viranhaltijalla ole 2 §:n edellyttämää itsenäisyyttä työaikojensa suhteen, viranhaltija voi tulla työaikasääntelyn eli työaikalain säännösten piiriin. Tämä arviointi tehdään tapauskohtaista kokonaisharkintaa käyttäen kussakin yksittäisessä virkasuhteessa.

Lisätietoja antavat työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepponen ja lakimies Timo von Boehm.