Hyppää sisältöön

1.6.2023 voimaantulleita lainsäädäntömuutoksia

8.6.2023

Työturvallisuuslain muutos

Kesäkuun alussa voimaan tulleilla työturvallisuuslain muutoksilla tarkennettiin työnantajan työturvallisuusvelvoitteita erityisesti psykososiaalisen kuormittumisen ja ikääntyneemmistä työntekijöistä huolehtimisen näkökulmasta. Muutosten tavoitteena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista ja vähentää varhaista työelämästä poistumista. Tavoitteena on lisäksi ehkäistä työkyvyttömyyttä ja parantaa työntekijöiden mahdollisuuksia työskennellä pidempään työkykyisinä.

Mitä muutokset käytännössä merkitsevät työnantajille?

Muutoksilla lähinnä selkiytetään jo nyt voimassa olevan lain sisältöä. Työturvallisuuslain muutoksella täsmennettiin työnantajan yleistä velvollisuutta huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Muutoksessa selkiytettiin sitä, että yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet eivät aina ole riittäviä yksittäisen työntekijän turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi vaan henkilökohtaiset edellytykset tulee huomioida. Opetusta ja ohjausta koskevaan säännökseen lisätään myös työnantajalle velvollisuus ottaa huomioon työntekijän henkilökohtaiset edellytykset opetusta ja ohjausta annettaessa.

Vaarojen selvittäminen ja arviointi

Työn vaarojen selvittämistä ja arviointia koskevaan säännökseen lisättiin huomioon otettavaksi seikaksi ikääntyminen. Lakimuutos täsmensi myös, että työnantajan on fyysisten kuormitustekijöiden lisäksi otettava huomioon työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät. Näillä tarkoitetaan työpaikan psykososiaaliseen työympäristöön kuuluvia työolotekijöitä.  Tällaisia voivat olla esimerkiksi liiallinen tietomäärä, jatkuvat keskeytykset, vaikeat asiakastilanteet, liiallinen työmäärä tai epäkohdat työyhteisön yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa.

Raskaussuojelun perussäännöstä selvennettiin

Muutoksella selvennettiin myös työturvallisuuslain raskaussuojelun perussäännöstä. Erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä koskevaan säännökseen lisättiin maininta äskettäin synnyttäneestä ja imettävästä työntekijästä. Näin säännöksestä käy selkeämmin ilmi, että myös nämä työntekijät kuuluvat säännöksen soveltamisalan piiriin.

Yhdenvertaisuuslain muutos

Yhdenvertaisuuslaki muuttui 1.6.2023. Lakimuutoksilla vahvistettiin erityisesti syrjintään puuttumista ja yhdenvertaisuuden edistämistä työpaikoilla. Yhdenvertaisuusvaltuutettu sai toimivallan puuttua työsyrjintään ja työnantajien velvollisuutta tehdä yhdenvertaisuussuunnitelma tarkennettiin.

Lisäksi lain muuttuessa yhdenvertaisuuden edistämis- ja suunnitteluvelvoite laajeni varhaiskasvatukseen, häirinnän määritelmä muuttui ja koulutuksen järjestäjän velvollisuus puuttua häirintään vahvistui ja selkiytyi.

Yhdenvertaisuuslain muutoksen johdosta yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivalta työelämässä laajeni ja jatkossa valtuutettu voi valvoa yhdenvertaisuuslain noudattamista myös yksittäisissä syrjintätapauksissa työelämässä. Toimivalta on rinnakkainen työsuojeluviranomaisen kanssa. 

Muutoksia häirinnän määritelmään sekä velvollisuuteen edistää yhdenvertaisuutta

Yhdenvertaisuuslaissa säädettyä velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta selkeytettiin. Viranomaisten, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjien sekä työnantajien tulee ottaa huomioon jatkossa kaikki yhdenvertaisuuslaissa mainitut syrjintäperusteet arvioidessaan yhdenvertaisuustilannetta. 

Työsyrjinnän valvonnan tehostumisen lisäksi yhdenvertaisuuslain uudistus selkeytti työnantajien yhdenvertaisuussuunnitteluvelvoitetta. Työnantajien täytyy tehdä jatkossa yhdenvertaisuustilanteen arviointi myös työhönoton osalta ja työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelman täytyy sisältää myös selvitys yhdenvertaisuuden arvioinnin johtopäätöksistä. 

Häirintään liittyvä sääntely muuttuu myös määritelmän osalta. Häirinnän määritelmä muuttui siten, että häirintä voi kohdistua yksilön lisäksi myös ihmisryhmään. Tämä tarkoittaa, että jatkossa häirintää voidaan arvioida myös ilman yksittäistä henkilöä eli häirinnän uhria, johon häirintä olisi kohdistunut.