Kyrkostyrelsen

Kyrkostyrelsen hör till kyrkans centralförvaltning. Den sköter kyrkans gemensamma förvaltning, ekonomi och verksamhet.

Kyrkostyrelsen bereder ärenden för kyrkomötet och ser till att kyrkomötets beslut verkställs. Den ger utlåtanden som statsrådet begär av kyrkan i de fall där det inte är kyrkomötets uppgift. Kyrkostyrelsen fungerar också som styrelse för kyrkans centralfond och grundar tjänster för specialuppgifter i kyrkan.

Kyrkostyrelsens viktigaste beslut fattas av plenum. Medlemmar i plenum är ärkebiskopen som är ordförande, två biskopar som valts av biskopsmötet, och två präster och nio lekmän som kyrkomötet utsett på förslag av stiften. Plenum samlas i regel en gång i månaden i Helsingfors.

En del av besluten fattas av kyrkostyrelsens ämbetskollegium som består av de sex ledande tjänstemännen, ecklesiastikråden. Det sammanträder varje vecka.

Husfasader i stadsmiljö.
Kyrkostyrelsens adress är Södra kajen 8 i Helsingfors.

Läs mer om kyrkostyrelsen

Fördjupad information kyrkostyrelsens arbete och beslut.

evl.fi/plus
Tillbaka till toppen