Organisation och beslutsfattande

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har ungefär 3,6 miljoner medlemmar. Som medlem hör du till en församling som finns på din hemort.

Församlingarna fattar självständigt beslut om största delen av sin verksamhet, ekonomi och förvaltning. En del av församlingarna hör till kyrkliga samfälligheter med gemensam administration. Beslutsfattarna i församlingen väljs genom allmänna val: församlingsvalet. I valet fördelas ca 7 200 förtroendeplatser. Utöver sina uppgifter i församlingen har de förtroendevalda rösträtt i valet av lekmannaombud till kyrkomötet och medlemmar i stiftsfullmäktige.

Församlingarna i Finland bildar nio stift. Svenskspråkiga Borgå stift samlar de svenska församlingarna medan församlingarna i övriga stift är indelade enligt geografiska områden. Varje stift leds av en biskop och ett domkapitel. I Åbo ärkestift finns två biskopar, en av dem är hela kyrkans ärkebiskop.

Kyrkans högsta beslutandeorgan är kyrkomötet. Kyrkomötet består av 109 ombud som samlas två gånger i året. Till kyrkans centralförvaltning hör också kyrkostyrelsen, biskopsmötet och Kyrkans arbetsmarknadsverk.

Tillbaka till toppen