Vad tror vi på?

Tro – vad handlar det om? Vad betyder det att vara kristen? Varför pratar man om Gud som tre personer? På den här sidan kan du läsa om:

Trons rötter är djupa och tidlösa

Tro handlar om tillit. Gud syns inte, men i den kristna tron bärs vi av en förtröstan om att Gud har skapat oss och att våra liv därför vilar i Guds hand.

Fastän det här är svårt att förstå famlar vi inte i mörker. Gud möter oss personligen som de människor vi är och han har uppenbarat sig själv så att vi ska kunna tro på honom. Han möter oss både i historien och hela skapelsen.

Gud blev människa genom att sända sin Son till jorden. Det kan man läsa om i Bibeln som är den centrala källan när vi söker kunskap om Gud.

Kärnan i den kristna läran är kärleksbudskapet: att älska Gud över allting och våra medmänniskor lika mycket som oss själva.

Gud är livets skapare och uppehållare

Att tro på Gud är att sätta sin tro till något större som vi inte kan se. Den kristna tron kan beskrivas som en människas tillit till det som livet ytterst vilar på, tron på en levande Gud.

Gud är ingen opersonlig kraft. När han sände sin Son till världen blev han en av oss och möter oss på ett personligt sätt. Det har olika människor som var med på Jesus tid berättat om och deras berättelser finns återgivna i Bibeln som är den främsta källan till kunskap om Gud.

Gud beskrivs som Fadern, Sonen och den heliga Anden

Även om vi tror oss veta en hel del om Gud kan vi inte låsa in honom i våra mänskliga föreställningar och ord. Gud är större än våra tankar och vi kan varken fånga honom i vårt språk eller i våra bilder. Det är omöjligt att fullt ut förstå eller beskriva Gud.

Sedan de första århundradena i kristendomens historia har människor försökt fånga mysteriet genom att tala om en Gud i tre olika personer: Gud som Fader, Son och Ande. Då får vi inblick i hurudan Gud är och på vilket sätt han verkar i förhållande till världen och oss människor.

Trots att Gud uppenbarar sig som tre personer är det frågan om samma Gud – kärlekens Gud som älskar oss människor och som alltid söker kontakt med oss.

Fadern har skapat allt synligt och osynligt

Att tro på Gud som Fadern betyder att allt som finns har sitt ursprung i Skaparen.

Gud har gett liv åt allt levande. Också vårt eget liv är en gåva från Gud. Men skapelsen är inget som skett bara en gång, utan den fortgår. Vi är alla en del av den och får hjälpa våra medmänniskor genom våra liv och gåvor. Då för vi också skapelsen vidare så att Guds goda vilja kan ske.

Sonen blev människa och befriade skapelsen

Gud har också låtit oss lära känna sin godhet genom Sonen, Jesus Kristus. Jesus föddes som människa och räddade hela skapelsen från ondskans makt genom sin död.

Enligt den kristna tron är allt som Gud har skapat gott, men vi upplever också ondska i världen, krafter som vill förstöra livet och dra oss bort från Gud. Vi har en tendens att tänka mera på oss själva än på Gud och våra medmänniskor. Gud sände Jesus till vår jord för att befria oss från vår själviskhet och synd.

Anden möter oss och ger liv och tro

Den heliga Anden kommer till oss med Guds godhet och Kristi kärlek, och väcker tron och det nya livet i oss.

Jesus levde för 2000 år sedan, men är fortfarande verklig och möter människor också i dag. Det sker genom den heliga Anden som också kallas “Livgivaren”. Vi möter den heliga Anden i kyrkans heliga handlingar, i dopet och nattvarden – och i Guds ord. Gud är med oss som den heliga Anden när han ger oss tro, hopp och kärlek i vår vardag. Anden hjälper oss att tro på Gud.

Tanken om Gud som en enda Gud i tre personer – eller som treenig – är formulerad i kyrkans trosbekännelse.

Den heliga Anden brukar avbildas som en duva.

Vad är grunden för den kristna tron?

Vår kyrka har texter och böcker som beskriver och definierar vad kristen tro är.

I en klass för sig är Bibeln, som vi kallar Guds ord. Till de andra så kallade bekännelseskrifterna hör trosbekännelserna från den tidiga kristna kyrkan och texter från tiden kring reformationen på 1500-talet.

Här kan du läsa mer om kyrkans böcker och deras roll och historia

Här hittar du en kort sammanfattning av den kristna och lutherska kyrkans historia

Trosbekännelsen uttrycker vår vilja att tro

Trosbekännelsen sammanfattar den kristna tron. Den är alltid en del av gudstjänsten. Konfirmanderna läser trosbekännelsen tillsammans med församlingen under konfirmationen och den som blir döpt som vuxen bekänner sin tro i samband med dopet.

Allt är inte så lätt att förstå. Tron är inte heller något som vi själva producerar, utan den är en gåva av Gud. När vi läser med i trosbekännelsen säger vi att vi vill tro, samtidigt som trosbekännelsen dessutom kan vara en lovsång till Gud.

De trosbekännelser som används i gudstjänsten härstammar från den kristna kyrkans första århundraden.

Här hittar du trosbekännelserna

De stora frågorna om gott och ont och hur vi ska leva

Vi människor har stora frågor som det är svårt att svara på. Varför finns ondskan? Varför gör Gud inte slut på krig och annat elände? Vi vet inte, men vi räknar med en kamp mellan ont och gott. Den är pågående och vi dras in i den. Då litar vi på att Guds kärlek är starkare än ondskan, att Jesus dog och uppstod och besegrade det onda.

Som kristna tror vi på ett evigt liv hos Gud. Vi tror inte att människan är odödlig, men vi tror på det som Jesus lovade – att han uppväcker oss och ger oss ett liv som inte tar slut. Livet med Gud är fullkomligt. I himlen, som vi kallar hans värld, finns varken det onda eller dåliga som hör till vårt liv på jorden.

Vi har ändå alltid ett ansvar för hur vi lever. Här gäller det att älska Gud allra mest, och vår nästa som vi älskar oss själva (se: Dubbla kärleksbudet).

De flesta av oss hamnar i situationer där det inte alls är lätt att veta vad Gud egentligen vill. Då kan vi be eller samtala med till exempel en själavårdare för att få råd och sedan göra det bästa av sin situation. Det är viktigt att bygga upp ett gott och hållbart liv för egen del och att hjälpa och stödja andra.

Vi människor är felbara och beroende av andra. Efter ett misslyckande får vi möta nåden hos Gud, han som skapat varje människa till sin avbild. Varje människas liv är värdefullt också då det inte uppfyller andra människors krav.

Tro och liv

Kyrkan kan erbjuda en gemenskap för den som söker djup och mening i livet.

Vid livets början bärs barnet fram inför Gud i dopet. Barnet blir medlem av kyrkan på ett synligt sätt. I trons perspektiv blir barnet då också en medlem av Guds rike.

När barnet blivit äldre behöver den tro som getts i dopet både klargöras och stärkas. Det sker i kyrkans undervisning och genom konfirmationen.

Den enskilda människan behöver näring för sin tro. I församlingarna möts kristna för att fira gudstjänst minst varje söndag och helgdag. Genom det vi gör tillsammans i kyrkan – bönen och dopet, att fira gudstjänst och nattvard – kan vi hålla kontakt både med våra medmänniskor och Gud.

Här kan du läsa mer om vad dopet och nattvarden betyder

Här kan du läsa mer om hur livets fester och vändpunkter firas i kyrkan

Tillbaka till toppen