Beslutsfattandet i församlingarna

Så här fattas beslut i självständiga församlingar

Församlingarna kan själva bestämma det mesta om sin verksamhet och ekonomi.

Det högsta beslutfattandet i församlingarna sker i kyrkofullmäktige som församlingsmedlemmarna valt i allmänna val, det vill säga församlingsvalet. Kyrkofullmäktige beslutar om riktlinjer för församlingens verksamhet och ekonomi, kyrkoskatten, byggnadsprojekt och grundandet av tjänster.

Fullmäktige utser kyrkorådet. Rådet verkställer beslut, leder församlingens verksamhet och bereder de ärenden som kyrkofullmäktige behandlar.

… och i kyrkliga samfälligheter

En kyrklig samfällighet består av flera församlingar och är vanliga framför allt i större städer och kommuner. En samfällighet kan också bildas av församlingar inom två eller flera kommuner.

I en kyrklig samfällighet är det gemensamma kyrkofullmäktige som fattar de högsta besluten. De förtroendevalda väljs i församlingsvalet och besluter om samma frågor som fullmäktige i en självständig församling. Dessutom fördelar de medel mellan församlingarna i samfälligheten.

Gemensamma kyrkofullmäktige utser ett gemensamt kyrkoråd som leder samfällighetens verksamhet, administration och ekonomi. Det bereder ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige och verkställer besluten.

I församlingsvalet väljs också församlingsråd i församlingar som ingår i en samfällighet. Församlingsråden leder respektive församlings verksamhet och styr över de medel som tilldelats församlingen.

Grafik som illustrerar beslutsorganen i församlingar respektive kyrkliga samfälligheter.

Påverka i din församling

Församlingens verksamhet och ekonomi styrs av förtroendevalda beslutsfattare som församlingsmedlemmarna röstar fram. Du kan vara med och påverka!

Församlingsvalet
Tillbaka till toppen