Stöd vid sjukdom

Sjukhussjälavården är kyrkans utsträckta hand till människor i kris. Med sjukhussjälavårdarna kan patienter, deras närstående och sjukhuspersonalen samtala i förtroende.

Någon håller handen på en människa som ligger i en sjukhussäng.

Sjukhusprästens viktigaste uppdrag är samtal och andligt stöd

En sjukdom – din egen eller en närståendes – påverkar hela livet: vardagen, alla relationer, synen på framtiden. Sjukdomen kan väcka många olika slags känslor. Den kan få dig att fundera på hurdant liv du har levt, på hur du själv och dina närstående ska klara sig. Med sjukhusprästen kan du diskutera alla sådana känslor och tankar. En annan persons lugnande närvaro och möjligheten att prata och att bli hörd kan gör att situationen känns lättare.

Ibland leder sjukdom också till en psykisk eller andlig kris. Att bli sjuk kan väcka frågor om livets mening och betydelse. Också i en kris kan sjukhusprästen vara till stöd.

Samtal, förbön och nattvard, andakter och gudstjänster hör till sjukhusprästens arbete. Vid behov kan alla kyrkans tjänster komma till den som är sjuk: människor döps, blir konfirmerade, vigs till äktenskap och välsignas på sjukhusen. På många orter är det möjligt att kalla in en sjukhuspräst också på kvällar och helger.

Sjukhussjälavården håller hoppet uppe

Sjukhussjälavårdens plats är i gränsområdet mellan hälsovården och kyrkan. Det kristna budskapet om tro, hopp och kärlek har en naturlig plats där människans existens är hotad.

Sjukhusprästerna arbetar tillsammans med annan vårdpersonal. Deras roll är att stöda patienterna och deras anhöriga och att ge hopp, men sjukhusprästerna finns också till för att stödja vårdpersonalen. Ofta har prästen mer tid att sitta vid sängkanten än sjuksköterskorna och läkarna. Samtalen med en själavårdare är konfidentiella och sker alltid på dina villkor.

Sjukhusprästerna finns till för alla

Du behöver inte vara medlem i kyrkan för att få besök av en sjukhuspräst. Alla stora sjukhus har minst en sjukhuspräst. Vid mindre enheter är det den lokala församlingen som ansvarar för sjukhussjälavården.

Det enklaste sättet att få tag på en sjukhuspräst är ofta att fråga sjukhuspersonalen. Andra präster och diakoniarbetare som också jobbar med att besöka sjukhus kan du nå via församlingens kansli.

Diakoniarbetare stöder vid sjukdom

Också andra som jobbar i kyrkan ger stöd till sjuka och deras anhöriga. Det gäller särskilt diakoniarbetare. De besöker hem, sjukhus och vårdinrättningar. Många församlingar har också frivilliga som kan hjälpa den som är sjuk och bor hemma. Det kan handla om att gå till butiken eller erbjuda sällskap.

När din egen eller en närståendes sjukdom känns tung att bära på egen hand kan du kontakta en diakoniarbetare i församlingen. Diakoniarbetaren kan till exempel besöka dig hemma, vid behov kan ni komma överens om regelbundna hembesök under en tid. Med en diakoniarbetare kan du ta upp alla bekymmer du har. De har tystnadsplikt och respekterar din rätt att välja vad ni pratar om. Om du vill kan ni också be, sjunga eller läsa Bibeln tillsammans.

Den som är sjuk kan också oroa sig över ekonomin. En diakoniarbetare kan ge råd i ekonomiska frågor.

Enklast kontaktar du en diakon i din egen församling via telefon eller e-post. Du hittar kontaktuppgifterna på församlingens webbplats. Du kan också ringa till församlingens kansli och be om kontaktuppgifter.

Tillbaka till toppen