På sjukhus

Sjukhuspräster som arbetar inom hälso- och sjukvården erbjuder samtalshjälp och stöd i krissituationer för patienter, anhöriga och vårdpersonal.

Sjukhuspräster har specialutbildning för sitt uppdrag och är proffs på krisarbete och andligt och psykiskt stöd. Det stöd de erbjuder är kostnadsfritt och riktar sig till alla patienter och deras anhöriga.

I Finland arbetar över hundra sjukhuspräster inom social- och hälsovården, via olika samarbetsavtal. Det viktigaste uppdraget är samtal och andligt stöd. Tystnadsplikten och respekten för individens integritet är central. Alla samtal sjukhusprästen för är konfidentiella och det finns inget krav på religiös övertygelse för att få tala med en sjukhuspräst.

Förbön och nattvard, andakter och gudstjänster är andra vanliga arbetsformer. Inom hälsovården efterfrågas också sjukhusprästernas expertkunskap om sorg och död, bemötande och andra religioner.

Sjukhusprästerna finns också till som stöd för vårdpersonalen. En del sjukhuspräster har även utbildning som arbetshandledare.

Sjukhussjälavården

Kyrkans utsträckta hand till människor i kris.

Stöd vid sjukdom
Tillbaka till toppen