Dop utomlands

När ni ska ordna dop utomlands är det bra att kontakta dopprästen i god tid för att komma överens var och hur dopet förrättas. Det finns stora variationer mellan hur, var och på vilket sätt dop kan förrättas i olika länder.

När en ny familjemedlem föds har en lång väntan nått sitt slut. Väntetiden kan väcka starka känslor, allt från glädje till oro. I dopet får barnet något som bara Gud kan ge: tro, nåd och välsignelse. I dopet kallar Gud var och en av oss till sig och kallar oss vid namn. På den här sidan hittar ni de grundläggande sakerna ni behöver veta för att ordna dopet.

Viftande fötter på en baby som gungas tryggt i famnen.
Barnet döps och blir medlem i den församling som hens föräldrar tillhört i Finland innan flytten utomlands.

När ett barn föds utomlands – en checklista:

  • Anmäl födseln till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata så att barnet kan få en personbeteckning. Mer information på myndighetens webbsidor.
  • Peronbeteckningen behövs för att registrera dopet.
  • Om ni som barnets föräldrar eller vårdnadshavare inte hör till samma kyrkosamfund är det bra att diskutera barnets medlemskap på förhand – beslutet om att låta döpa ert barn ska vara gemensamt.
  • Barnet döps och blir medlem i den församling i Finland där en eller båda föräldrarna var medlemmar innan flytten utomlands, och nu hör till den så kallade frånvarande befolkningen.
  • Barnet också döpas och bli medlem i en finländsk utlandsförsamling eller en lokal luthersk församling, beroende på landet.
  • Beakta praxis i det aktuella landet, speciellt om dopförrättaren är någon annan än en präst i Finlands evangelisk-lutherska kyrka.

Vad behöver vi göra före dopet?

I dopsamtalet diskuterar ni och prästen detaljerna kring dopet. Samtidigt fyller ni i en dopanmälan. En kopia av dopanmälan ska skickas till den församling i Finland där föräldrarna/en förälder var medlemmar före flytten utomlands.

Ett barn som döps ska ha minst en fadder som hör till den evangelisk-lutherska kyrkan och är konfirmerad. Barnet kan också få flera faddrar. Det finns ingen övre gräns.

Övriga faddrar kan också höra till en kristen kyrka eller ett religionssamfund som vår kyrka godkänner. En fadder som hör till en kyrka utomlands behöver inte vara konfirmerad.

Läs mer om fadderskap

Att bli döpt hemma är vanligt i Finland men en nästan helt okänd sed på andra håll i världen. Hemmadop kan ordnas i många finländska utlandsförsamlingar.

I många länder är det vanligt att dopet är en del av församlingens gemensamma söndagsmässa. Då hälsar församlingen den nya medlemmen välkommen och gläder sig tillsammans med föräldrarna över livets gåva och under.

Mer om dopet

Vad handlar dopet om? Vanliga frågor och svar, personliga berättelser och tips för dopdagen.

Dopet

Inte ännu medlem?

Om du eller ditt barn inte har döpts som barn går det att bli medlem i kyrkan även senare. I så fall deltar du i konfirmandundervisning och kan sedan bli döpt om du vill. På det sättet blir du medlem i kyrkan.

Som vuxen behöver du förstås inte åka på konfirmandläger. Det räcker med några samtal med prästen, kanske får du också lite intressant litteratur att studera. Konfirmandundervisningen kan vara ett sätt att som vuxen utforska mening, det egna jaget, liv och andlighet.

Läs mer om dop för alla åldrar.

Församlingarna utomlands

Hitta din närmaste församling
Tillbaka till toppen