Förberedelser inför egen eller en närståendes död

Både vår egen och våra närståendes död är oundviklig och det är bra att förbereda sig på förhand. Det är lättare för anhöriga att fatta beslut när de känner till den avlidnes vilja och önskemål. Att ordna med den avlidnes angelägenheter så som hen önskat ger de närstående sinnesfrid.

Bästa sättet att förbereda sig inför döden är att skriva ner sina önskemål och upprätta juridiskt giltiga och aktuella dokument. Då blir de anhörigas börda lättare mitt i sorgearbetet.

Du kan skriva ner dina önskemål om till exempel begravningen och minnesstunden på blanketten nedan. Det lönar sig att berätta för en anhörig eller vän att du har fyllt i blanketten och var den finns.

Blanketten är inte ett officiellt dokument. Utöver blanketten är det bra att upprätta vissa preciserande och juridiskt giltiga handlingar.

Testamente

Testamentet är ett formbundet dokument där man bestämmer vad som händer med ens egendom efter döden. Genom testamentet säkerställer du att egendomen delas på det sätt du själv önskar.

Vårdvilja

Vårdviljan är ett ställningstagande till vård och livsuppehållande åtgärder utifall att du själv inte förmår fatta beslut om din vård. I vårdviljan kan du också befullmäktiga en annan person att fatta beslut å dina vägnar.

Tillbaka till toppen