Väckelserörelser och kristna organisationer

Utöver de lokala församlingarna finns det också olika grupper, rörelser och organisationer som är aktiva inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

De här organisationerna stöder och kompletterar församlingarnas arbete. Många av kyrkans medlemmar har en koppling till någon väckelserörelse eller kristen organisation.

Väckelserörelserna är en del av kyrkan

Väckelserörelserna är organiserade folkrörelser som verkar inom kyrkan. De är inte frikyrkor, som i många andra länder, utan medlemmarna hör till den lutherska kyrkan. Rörelserna uppstod som protest- och förnyelserörelser och har oftast betonat en personlig tro.

De traditionella väckelserörelserna uppstod under 1700- och 1800-talet: bedjarrörelsen, de väckta, den evangeliska rörelsen och laestadianismen. Efter andra världskriget uppstod den så kallade femte väckelsen.

Den laestadianska rörelsen, den evangeliska rörelsen (SLEF) och förbundet Kyrkans Ungdom har verksamhet i Svenskfinland.

Väckelserörelserna har sina egna sommarfester och tidningar och i vissa fall egna sångsamlingar vid sidan av psalmboken. De flesta missionsorganisationer har också en koppling till någon väckelserörelse. Väckelserörelserna är lekmannarörelser och en stor del av ansvaret för verksamheten vilar på aktiva kristna som inte är präster.

Utöver de väckelserörelser som verkar inom evangelisk-lutherska kyrkan finns det i Finland också samfund och kristna grupper som inte är en del av den lutherska kyrkan. Till de här hör till exempel pingströrelsen och Lutherstiftelsens missionsprovins.

Väckelserörelserna bidrar till mångfalden i kyrkan

Väckelserörelserna och de olika kristna organisationerna bidrar till en mångfald i församlingarnas verksamhet. De skapar samhörighet över församlingsgränserna och ordnar till exempel läger och annan verksamhet i samarbete med församlingarna.

Organisationerna ger också ut litteratur och producerar annat material samt utbildar kyrkans anställda och frivilliga. En del av rörelserna upprätthåller läroinrättningar och folkhögskolor samt producerar sociala tjänster.

Ungdomar sitter och lyssnar på någon som talar.

Nya rörelser och grupper växer hela tiden fram, till exempel kring nya gudstjänstgemenskaper, bland personer i samma livssituation eller i anslutning till någon aktuell samhällsfråga. En del rörelser är ekumeniska och engagerar kristna från olika samfund.

Det finns ingen heltäckande lista över kristna rörelser och organisationer. Du kan fråga närmaste församling vilken verksamhet som ordnas på din ort.

Tillbaka till toppen