Testamentsgåva till kyrkan

Det är möjligt att göra en testamentsdonation till förmån för en församling, kyrklig samfällighet, Kyrkans diakonifond eller kyrkans centralfond.

I testamentet är det möjligt att ange till vilket ändamål den testamenterade egendomen ska användas, eller att överlåta det beslutet till testamentstagaren. I samband med att testamentet upprättas är det bra att vara i kontakt med församlingen, den kyrkliga samfälligheten eller centralfonden. 

Om skattefrihet för församlingen föreskrivs i lagen om arvsskatt.

Person klädd i gul tröja göra anteckningar i ett häfte.

Saker att beakta:

När du upprättar ett testamente är det en god idé att vara uppmärksam på åtminstone följande frågor:

  • Hur gör jag ett giltigt testamente? Om upprättandet av och de formella kraven för ett testamente föreskrivs i ärvdabalken. Kan jag göra ett testamente själv? Vanligtvis rekommenderas att ta hjälp av en juridisk expert.
  • Var förvarar jag testamentet och vem väljer jag till testamentsexekutor?
  • Till vilket ändamål vill jag att den testamenterade egendomen ska användas?
  • Faller användningsändamålet inom ramen för församlingens, samfällighetens eller kyrkans centralfonds arbetsområde? Vill jag att församlingen, samfälligheten eller centralfonden ska besluta om användningen av den testamenterade egendomen?
  • Ifall arvlåtaren vill ålägga att medlen används för ett visst ändamål, kan för snäva villkor utgöra ett hinder för att medlen kan utnyttjas på ändamålsenligt sätt. (Om man till exempel vill stödja arbetet för äldre på den egna orten kan det vara bättre att rikta gåvan till församlingens diakonala verksamhet och där i första hand till arbetet för äldre.)
  • Instruktioner för hur medlen används får inte stå i strid med lagen eller med bestämmelser för det aktuella verksamhetsområdet. Om villkoren i testamentet inte stämmer överens med församlingens verksamhet kan församlingen kanske inte acceptera testamentet.
  • Till exempel ingår inte församlingar längre gravvårdsavtal som gäller tills vidare. Ifall man vill att testamentet ska användas för långvarig gravskötsel görs inte testamentet till den delen till förmån för församlingen. En annan arvtagare kan i testamentet åläggas att förnya gravskötselavtalet vid behov.
  • Kan församlingen, den kyrkliga samfälligheten eller kyrkans centralfond ändra hur den testamenterade egendomen används i en situation då det inte längre är möjligt att använda den för det ändamål som anges i testamentet?
  • Vilken typ av egendom skänker jag till församlingen, samfälligheten eller kyrkans centralfond? En församling som hör till en kyrklig samfällighet kan inte nödvändigtvis självständigt förvalta fast egendom. När det är fråga om fast egendom kan samfälligheten därför vara en lämpligare mottagare för testamentsgåvan.
Tillbaka till toppen