Kyrkan påverkar

Kyrkan står på de svagas sida i samhället och försvarar människors lika värde. Var och en av oss är Guds avbild, ett liv är alltid värdefullt och vi ska slå vakt om det.

Jesus sa: ”Allt vad du vill att människorna ska göra för dig ska du göra för dem.” En stor del av församlingarnas vardagliga arbete går ut på att ge själslig, andlig och materiell hjälp.

En kyrka med öppna dörrar

Kyrkans gemensamma grundläggande värderingar bygger på de traditionella kristna dygderna: tro, hopp och kärlek.

Värderingar och riktlinjer

Kyrkan – dess ledare, sakkunniga, anställda och medlemmar – står för kristna värderingar och infallsvinklar i den offentliga debatten och beslutsfattandet. Via sina medlemmar deltar kyrkan i alla delar av samhället.

Som organisation samarbetar kyrkan med andra organisationer och kommuner i samarbetsprojekt där man arbetar för och tillsammans med dem som har det svårt i samhället. Kyrkan har till exempel arbetat aktivt för papperslösa invandrares och asylsökandes välmående i Finland och på olika håll i världen.

Kom med

Kyrkan är en gemenskap där du kan delta och konkret göra gott.

Kom med som frivillig
Tillbaka till toppen