Konfirmation

Konfirmation betyder bekräftelse. Du som konfirmeras bekräftar att du vill tro på Gud och leva som kristen och blir en självständig medlem i församlingen.

Leende ungdomar sitter på rad utomhus i solnedgången.

Konfirmandtiden är en fortsättning på dopet

En milstolpe på vägen till vuxenlivet. Ungefär tre fjärdedelar av femtonåringarna deltar varje år i konfirmandundervisning.

I det här skedet av livet hör det till att fundera på sin identitet, sina relationer och söka svar på de stora livsfrågorna. Konfirmandundervisningen vill utgå från deltagarnas egna frågor. Det kan handla om rätt och orätt, medmänsklighet och vårt ansvar för miljön. Vad är meningen med livet? Varför finns lidande? Vad händer efter döden? Finns Gud?

Under konfirmandtiden lär du dig mer om vad det betyder att leva som en döpt människa tillsammans med andra kristna. De flesta av kyrkans medlemmar har blivit döpta som barn. Dopet och konfirmationen hör ihop. För den som inte är döpt är konfirmandtiden en förberedelse inför dopet.

Flicka lutar huvudet mot trädstam och blickar fundersamt upp mot himlen.

Vad betyder konfirmationen?

Vid konfirmationen får du Guds välsignelse. Välsignelsen som prästen uttalar är en påminnelse om att Gud vill vara med dig hela livet. Du i din tur bekräftar att du vill tro på Gud och leva som kristen. Den som konfirmeras blir en självständig medlem i församlingen, som är en del av den stora kristna kyrkan på jorden.

Den som gått skriftskolan och blivit konfirmerad får:

 • gå självständigt till nattvarden

 • bli fadder

 • bli förtroendevald

  den som fyllt 18 kan vara kandidat i ett kyrkligt val och bli förtroendevald i sin församling

 • delta i hjälpledarutbildning

  och bli hjälpledare på konfirmandläger

 • för att gifta sig i kyrkan krävs inte att du är konfirmerad

  den som är medlem i kyrkan och deltagit i skriftskolan kan få kyrklig vigsel

Konfirmand­undervisningen

Konfirmandtiden varar ungefär ett halvt år och avslutas med konfirmationen.

I Finland kallas konfirmandundervisningen ibland skriba, från den gamla benämningen skriftskola som ibland ännu används.

Konfirmandundervisningen innefattar cirka 80 timmar och pågår ungefär ett halvt år.

Skriftskolan erbjuder tid, utrymme och en trygg miljö att söka svar på de viktiga frågorna i ditt eget liv och ta reda på vad det betyder att vara döpt och leva som en kristen. För den som inte är döpt är konfirmandtiden en förberedelse inför dopet.

Konfirmandtiden vill ge upplevelser av samhörighet, helighet och glädje. Konfirmanderna gör saker tillsammans och får reflektera med varandra, hjälpledare och församlingsanställda på frågor om till exempel livsvärderingar, Gud, relationer, sexualitet, familj, miljö, ansvar och rättvisa.

Under konfirmandtiden deltar du i församlingens gudstjänster och olika typer av verksamhet och evenemang. Kyrkan och församlingens utrymmen blir bekanta och konfirmanderna och de som arbetar i församlingen får en möjlighet att lära känna varandra.

I skriftskolan är olika andaktsformer en naturlig del av vardagen. Deltagarna läser Bibeln, firar gudstjänst tillsammans och ber. Konfirmanderna själva deltar på olika sätt i förberedelserna och genomförandet av andaktslivet. Musiken spelar en viktig roll. Den kan vara ett sätt att uppleva Guds närvaro och en känsla av gemenskap, eller hantera svåra frågor.

De flesta deltar i konfirmandundervisning och blir konfirmerade under det år som de fyller femton.

Alla är välkomna att delta i konfirmandundervisningen. Nästan tre fjärdedelar (74 procent) av alla femtonåringar deltog i konfirmandundervisningen 2022. Av femtonåringarna som är medlemmar i kyrkan deltog cirka 91 procent.

Den som är döpt och medlem i kyrkan kan bli konfirmerad. Ifall du inte är döpt kan du bli det under skriftskolan, till exempel i samband med konfirmandlägret. För alla konfirmander finns möjligheten att enbart gå i skriftskola utan att bli konfirmerade.

Du kan delta i konfirmandundervisning också som vuxen. Vuxenskriftskola kan ordnas på olika sätt: enskilt, i liten grupp eller över nätet.

Konfirmandundervisningen kan till exempel ta formen av läger-, dag- eller kvällsskriftskola. Vanligast idag är konfirmandläger som hålls på en lägergård någonstans i Finland. Dagarna består av olika aktiviteter och lektioner, tid tillsammans, kvällsprogram, god mat, sång och skratt. Lägret ger deltagarna möjlighet att göra, uppleva och reflektera. Förutom präster och andra församlingsanställda har hjälpledarna en viktig roll och ansvar på lägren som nästan jämnåriga förebilder.

En del församlingar ordnar också olika special- och temaskriftskolor, till exempel vandrings- eller skidläger, eller gröna miljöskribor. Du kan ta reda på hur din församling ordnar konfirmandundervisning på församlingens webbplats. Hitta kontaktuppgifter till din församling.

Utöver församlingarna ordnar också olika kristna organisationer skriftskolor.

Målet är att alla ska få en så bra upplevelse av sin konfirmandtid som möjligt. Alla har samma rätt att delta i konfirmandundervisningen.

Konfirmandundervisningen tar hänsyn till varje persons sätt att lära sig. Någon trivs bättre på dagskriftskola än på läger. För någon kan en mindre grupp vara en tryggare och bättre miljö för inlärning och interaktion.

Ta kontakt med konfirmandprästen i förväg om du behöver särskilt stöd för lärandet eller om det finns andra utmaningar som kan påverka deltagandet i skriftskolan.

Vid behov ordnas regionalt omsorgsskriftskola för konfirmander med kognitiva funktionsvariationer.

Läs mera om hur konfirmandundervisning kan ordnas för att passa alla

Guldkors på kedje i en persons öppna handflata.

Kära konfirmander. Till denna tro blev ni döpta och i denna tro har ni också blivit undervisade. Vill ni med Guds hjälp visa denna tro i ert liv?

prästen

En konfirmand i vit alba knöböjer vid altaret och tar emot en nattvardsbägare.

Konfirmationen är en del av gudstjänsten

Konfirmation betyder bekräftelse. Konfirmanderna förenas med församlingen i den gemensamma trosbekännelsen. Dopet bekräftas med välsignelse och församlingens förbön.

Konfirmationsmässan firas antingen i samband med söndagens nattvardsgudstjänst eller som en separat mässa vid en annan tidpunkt. Mässan räcker vanligtvis en till ett par timmar. I många församlingar är konfirmanderna själva med och planerar konfirmationsmässan tillsammans med de församlingsanställda och hjälpledarna. Ofta kan konfirmandgruppen till exempel sjunga en sång som de sjungit mycket under sin konfirmandtid.

Så här går konfirmationen till

Konfirmationsövning

I något skede före själva konfirmationen övar konfirmanderna i kyrkan. Under övningen går de igenom hur de ska gå, var de ska sitta, och vad som händer framme vid altaret. Vid övningen tar man ibland ett gruppfoto. Fotot kan också tas genast efter konfirmationen.

Före mässan

Före mässan börjar samlas konfirmanderna till exempel i sakristian eller församlingshemmet och gör sig i ordning och tar på sig de vita dräkterna, alborna.

Mässan börjar

Gästerna som kommer till kyrkan får kanske ett tryckt program som berättar vad som händer under mässan. När gudstjänsten börjar tågar konfirmanderna in. De sätter sig på platser som har reserverats för dem.

Gudstjänst

Konfirmationsmässan följer ett vanligt gudstjänstprogram med bland annat bön, textläsning, psalmsång och predikan.

Konfirmationen

Konfirmanderna kommer fram till altaret. De läser trosbekännelsen tillsammans med församlingen. Därefter följer prästens fråga eller uppmaning och konfirmanderna blir välsignade. En del församlingar har som tradition att konfirmandernas faddrar är med uppe vid altaret och välsignar dem.

Tal till konfirmanderna

Prästen eller ungdomsarbetsledaren håller tal till konfirmanderna, och sedan till föräldrar, faddrar och hela församlingen.

Musik

Till exempel psalmsång. Ibland sjunger konfirmanderna en sång innan de går och sätter sig på sina platser.

Nattvarden

Konfirmationen avslutas med nattvard. Konfirmanderna går som grupp till nattvarden. När de sätter sig kan alla som är i kyrkan gå till nattvarden. Glutenfritt bröd och alkoholfritt vin finns för den som önskar det.

Två nykonfirmerade unga med vita albor och rosbuketter i händerna.

Konfirmationsfesten

Konfirmationen är en fest som symboliserar ett steg mot vuxenlivet.

Festen börjar med konfirmationsmässan i kyrkan. Efteråt är det vanligt att fira med familj, släkt och vänner hemma eller vid någon festlokal. En del församlingar har festlokaler att hyra.

Till festen bjuder ni de gäster som den konfirmerade och familjen vill dela den stora dagen med. På en del orter hör det ännu till traditionen att grannarna tittar in. Konfirmationsprästen och hjälpledarna kanske också har möjlighet att delta i firandet om de blir inbjudna.

Festen innebär ofta samvaro och kaffeservering. Den som blivit konfirmerad gratuleras med blommor och presenter. Många önskar sig ett traditionellt konfirmationskors.

Alla som gått i skriftskolan vill inte delta i en gemensam konfirmation. Familjen kan ändå ordna fest som avslutning på konfirmandtiden.

Frågor och svar

Här besvaras vanliga frågor om konfirmandundervisningen och konfirmationen.

Ja. Du kan delta i konfirmandundervisningen oberoende om du är döpt eller inte. Ifall du vill bli konfirmerad blir du döpt före konfirmationen.

Läs mera om dop av ungdomar och vuxna.

Din vårdnadshavare kan kontakta församlingens kyrkoherde, som kan ge dig lov att delta i skriftskolan som 14-åring.

Ja, det kan du. Vuxenskriftskola kan ordnas på olika sätt: enskilt, i liten grupp, eller över nätet. Ta kontakt med din församling.

Du kan också delta i konfirmandundervisning som ordnas av en annan församling eller kristen organisation.

Du kan bli konfirmerad också om du inte väljer läger. Det finns flera olika sätt att få konfirmandundervisning. I församlingen vill man hitta ett alternativ som passar dig så ta kontakt med din hemförsamling!

Att vara i lägerskick innebär att du vill, orkar och klarar av det intensiva lägerlivet. Utmaningar behöver inte vara ett hinder för att delta, men det är bra att diskutera dem med församlingens anställda innan du åker på läger.

De här frågorna kan hjälpa dig ifall du funderar på om lägerskriba passar dig:

 • Kan du sova i samma rum som andra?
 • Kan du vara i grupp? Äta i grupp? Delta i grupparbete?
 • Kan du vara utan telefon en del av dagen?
 • Lider du av någon sjukdom eller funktionsstörning (ex. ADHD) som kan påverka hur du orkar med lägerlivet? Har du ångest? Panikattacker? Är symtomen under kontroll? Har du mediciner (eller paus i medicineringen)?
 • Hur klarar du av vardagen: Kan du hålla tider, ta hand om dina saker, följa regler?

Ja, det finns olika former av konfirmandundervisning. Om du har träningar på kvällarna kan du kanske gå i dagsskriba, om du har annat program under sommaren kan du kanske delta i konfirmandundervisning på vintern, till exempel under sportlovet. Ta kontakt med din församling så får du veta vilka möjligheter som finns!

Ta kontakt med någon av ledarna från din konfirmandtid och be dem gå igenom det viktigaste med dig innan konfirmationen börjar. Du kan också läsa om vad som händer under konfirmationen lite högre upp på den här webbsidan.

Prata med konfirmationsprästen. Du kan kanske vara med när någon annan grupp blir konfirmerad. Finns det ingen sådan ordnar kanske församlingen en privat konfirmation för dig.

Tillbaka till toppen