Avgifter för ämbetsbevis

Avgifterna för ämbetsbevis från och med 1.3.2023

Avgifter som tas ut för ämbetsbevis

1. A) För en oavbruten släktutredning för medlemstiden i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland tas det ut en avgift på 55 euro för beställningens huvudperson.

För maken upprättas ett eget intyg för tiden för äktenskapet och för ett sådant intyg som anknyter till huvudpersonen tas en avgift ut på 20 euro. Vid behov utvidgas släktutredningen till följande generation och för varje intyg som anknyter till huvudpersonen tas en avgift ut på 20 euro. För varje person upprättas ett eget intyg. Undantag är:

  • Om barnets levnadsuppgift framgår av förälderns bevis, behövs inget separat levnadsintyg för barnet.
  • Det behövs inga separata bevis över en barnlös avliden persons levande föräldrar, utan det räcker med föräldrarnas levnadsuppgift på den avlidnes bevis.
  • Om det behövs uppgifter från och med far- och morföräldrarna räcker det med far- och morbrödernas, mostrarnas och fastrarnas levnads-/dödsuppgift på beviset.
  • För maken upprättas inget separat bevis, om uppgifterna om makens och huvudpersonens medlemstid och barn är fullständigt identiska under tiden för äktenskapet, eller om maken under äktenskapet har varit skriven i samma församling.

Komplettering av en tidigare beställning 20 euro/intyg. 

Om ämbetsbevis med samma innehåll beställs för olika ändamål debiteras priset på det ursprungliga beviset för alla bevis.

1. B) För begränsad släktutredning som görs på beställarens begäran och som inte täcker hela medlemstiden i kyrkan tas följande avgifter ut:

  • 45 euro/intyg för huvudperson, om uppgifterna för beviset hämtas ur digitaliserade kyrkböcker eller kyrkböcker i bokform,
  • 20 euro/intyg för huvudperson, om uppgifterna för beviset hämtas från nyare medlemsdatakällor,
  • dessutom debiteras 20 euro för varje intyg som anknyter till huvudpersonen.

Komplettering av en tidigare beställning 20 euro/intyg. 

Om ämbetsbevis med samma innehåll beställs för olika ändamål debiteras priset på det ursprungliga beviset för alla bevis.

2. För ett levnadsintyg, dvs. ett intyg över enskilda uppgifter om en församlingsmedlem vilket skrivits ut ur kyrkans medlemsdatasystem för att tillgodose personens rättigheter och skyldigheter, samt för levnadsintyg för ett utländskt pensionsbolag debiteras 10 euro.

3. För ämbetsbevis med uppgifter om familjeförhållanden debiteras 20 euro.

4. För utdrag ur dopboken, ämbetsbevis på flera språk och vigselattest på engelska 20 euro.

5. För extra exemplar av intyget som beställts i samband med beställningen debiteras 10 euro (samma beställare och samma ändamål).

Avgifter för intyg för släktforskning eller vetenskaplig forskning

Grundavgiften för intyg för släktforskning eller vetenskaplig forskning är 55 euro. Om upprättandet av intyget tar längre tid än 30 minuter, tas en tilläggsavgift på 25 euro ut för varje påbörjad 30-minutersperiod.

För släktforskning upprättas intyget utifrån kyrkböcker och uppgifter om den avgränsade tidsperioden i de församlingar som hör till respektive centralregister.

Avgifter som debiteras för bildfiler

För kopiering av bildfiler i digitaliserade kyrkböcker debiteras en grundavgift på 55 euro. Om kopieringen tar längre tid än 30 minuter, debiteras 25 euro som tilläggsavgift för varje påbörjad 30-minutersperiod. Dessutom debiteras 10 euro per bild för kopiering av material som baserar sig på kyrkböcker.

OBS! Begäran om kopiering av bildfiler skickas till Kyrkostyrelsen. Inga kopior av bildfiler görs i församlingarna.

Avgiftsfria intyg

Avgiftsfria intyg är sådana intyg vars avgiftsfrihet baserar sig på någon gällande lag. Även de ämbetsbevis som behövs i kyrkans interna uppgifter är avgiftsfria. För avgiftsfria intyg tas ingen expeditionsavgift ut.

En person kan be att få kontrollera egna uppgifter som finns i kyrkböcker och församlingens andra register avgiftsfritt en gång per år. Om personen utnyttjar sin inspektionsrätt oftare tas 10 euro/intyg ut för utlämnande av uppgifter.

Expeditionsavgift

För ett intyg debiteras en expeditionsavgift på 5 euro, inklusive fakturering, oberoende av leveranssätt (avhämtning, post, e-post). Om fakturan på begäran av kunden sänds till en annan adress än intyget, debiteras 5 euro separat för båda. Om intyget på kundens begäran sänds på flera olika sätt (t.ex. per post och e-post) eller till flera olika adresser, debiteras 5 euro separat för varje leverans.

För sändning av kopior av intyg som skickats tidigare debiteras 10 euro/intyg och en expeditionsavgift på 5 euro.

För intyg som sänds med postförskott tas en postförskottsavgift ut. För sändning av intyg till utlandet debiteras dessutom avgifter för post- och banktjänster. För en betalningsuppmaning uppbärs 5 euro.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland – leveransvillkoren för ämbetsbevis i tjänsten Beställämbetsbevis.fi

1 Allmänt

Regioncentralregistren i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland lämnar ut utdrag, intyg och andra motsvarande enskilda skriftliga utredningar ur de kyrkliga befolkningsregister som de innehar och de handlingar som hör till dem. Utlämnande av befolkningsuppgifter söks skriftligen eller på något annat tillförlitligt sätt. För att säkerställa detta kan preciserande frågor ställas i samband med att beställningen tas emot. Vid utlämnandet av uppgifter är det fråga om ett administrativt beslut som fattas av centralregistrets direktör eller av en anställd som direktören har befullmäktigat. 48 och 50 § i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009), 8 kap. 6 § i kyrkolagen (652/2023) och 3 kap. 64 § i kyrkoordningen (657/2023).

Beställaren ansvarar för att han eller hon meddelar korrekta uppgifter och ändamålet med uppgifterna när beställningen görs. De beställda handlingarna sänds till den mottagningsadress som beställaren meddelat. Regioncentralregistret har ingen skyldighet att försäkra sig om att den leveransadress som uppgetts i samband med beställningen är korrekt.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har 14 regioncentralregister. Från tjänsten Beställämbetsbevis.fi styrs beställningen vidare till regioncentralregistret i huvudpersonens sista församling. En förteckning över regioncentralregistren och alla församlingar som hör till dessa finns på sidan https://evl.fi/sv/onlinetjanster/centralregistren/. Om du är osäker på vart din beställning har styrts, kan du kontakta närmaste regioncentralregister och fråga.

2 Leverans av ämbetsbevis

De beställda uppgifterna lämnas ut på det sätt som uppgetts i samband med beställningen, om det är möjligt med tanke på datainnehållet. Vissa datainnehåll begränsar sätten att lämna ut uppgifter, till exempel handlingar som innehåller uppgifter som omfattas av spärrmarkering sänds inte per e-post. Möjliga kanaler för att leverera uppgifterna är post, krypterad e-post, suomi.fi-meddelande och hämtning från servicestället. I praktiken påverkas leveranssättet av handlingens datainnehåll och de leveranssätt respektive regioncentralregister har till sitt förfogande.

Beställningar utarbetas och levereras i regel i den ordning beställningarna kommer in. Handläggningstiden för en beställning varierar beroende på arbetsläget från några dagar till några veckor.

2.1 Post

Ämbetsbevis kan postas till beställarens officiella adress eller till den kontaktadress som beställaren uppgett i befolkningsdatasystemet. Ämbetsbeviset kan också postas till en annan adress, om den har meddelats i samband med beställningen i beställningstjänsten beställämbetsbevis.fi. Ett undantag utgörs av handlingar som innehåller uppgifter som omfattas av spärrmarkering och som kan sändas endast till partens officiella kontaktadress eller hämtas från servicestället mot uppvisande av identitetsbevis.  Beställaren ansvarar för att den korrekta adressen meddelas. I fråga om utländska beställningar agerar

man från fall till fall.

2.2 Elektronisk postning – iPost

En del regioncentralregister postar ämbetsbevis med Postens iPost-tjänst. Om mottagaren har tagit i bruk tjänsten OmaPosti, anländer försändelsen på det sätt som anges i avtalet, antingen elektroniskt eller som en traditionell postutdelning. De försändelser som postas via iPosti styrs till suomi.fi-myndighetsmeddelanden, om både avsändaren och mottagaren har tagit i bruk den elektroniska myndighetskommunikationen.

2.3 E-post

Ämbetsbevis som beställts via tjänsten Beställämbetsbevis.fi kan skickas som skyddad e-post till den adress som beställaren uppgett. Krypterad e-post kan öppnas endast en viss tid efter att den sänts. Mottagaren ska därför flytta handlingarna från e-posten till ett permanent datalager. Regioncentralregistret kan inte försäkra sig om att den meddelade e-posten är korrekt.

2.4 Suomi.fi-meddelanden

En del regioncentralregister kan skicka handlingar via tjänsten Suomi.fi-meddelanden. Om mottagaren har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden i myndigheternas kommunikationskanal, kan leveransen på begäran styras dit. En avisering om det inkomna meddelandet skickas till e-posten.

2.5 Hämtning från servicestället

I samband med beställningen kan man också meddela att man själv hämtar handlingarna från regioncentralregistrets serviceställe. Hämtningen ska göras från servicestället för det regioncentralregister som upprättat intygen. Uppgifterna om regioncentralregistrens serviceställen finns på adressen https://evl.fi/sv/onlinetjanster/centralregistren/. Du kan också kontakta regioncentralregistrets kundservice för information.

3 Problemsituationer

Om den postade beställningen inte når mottagaren, ska man kontakta det regioncentralregister som sänt beställningen. Avsändaren svarar inte för påföljderna för att en försändelse som överlämnats till Posten inte har anlänt till adressaten eller på grund av Postens åtgärder har hamnat någon annanstans än till adressatens adress som har skrivits på försändelsen.

Om det inte går att öppna den krypterade e-posten ger det regioncentralregister som är avsändare hjälp och råd i situationen. Avsändaren ansvarar inte för påföljderna i situationer där det inte går att använda handlingar som levererats elektroniskt.

4 Prissättning

Utlämnande av uppgifter är avgiftsbelagt. Priserna fastställs i Kyrkostyrelsens beslut om de avgifter som tas ut för utlämnande av uppgifter ur kyrkoböckerna. Betalningsföreläggandet publiceras i Kyrkans författningssamling och kan läsas på adressen https://evl.fi/plus/sv/beslutsfattande/kyrkostyrelsen/kyrkans-forfattningssamling/

Avgifterna för ämbetsbevis som beställts för bouppteckning är boutredningsskuld. Enligt ärvdabalken svarar dödsboets delägare personligen för en skuld som de har tagit för boets räkning (21 kap. 4 § i ärvdabalken 40/1965). Ett insolvent dödsbo är ingen grund för att återta ämbetsbevisavgiften.

Den som är missnöjd med den avgift som fastställts för de uppgifter som lämnats ut kan begära omprövning enligt anvisningarna i samband med fakturan. Begäran om omprövning flyttar inte fram fakturans förfallodag. Avgifterna för utlämnande av ämbetsbevis är offentliga fordringar och är således direkt utsökbara utan särskilt beslut. En betalningspåminnelse om en obetald faktura sänds till beställaren.

4.1 Annullering av beställning

Det är möjligt att annullera beställningen utan kostnad till dess att beställningen har tagits till behandling. Annulleringen ska göras hos det regioncentralregister där beställningen behandlas. Från tjänsten Beställämbetsbevis.fi styrs beställningen vidare till regioncentralregistret i huvudpersonens sista församling. En förteckning över regioncentralregistren och alla församlingar som hör till dessa finns på sidan https://evl.fi/sv/onlinetjanster/centralregistren/. Om du är osäker på vart din beställning har styrts, kan du kontakta närmaste regioncentralregister och fråga.

När insamlingen av de begärda uppgifterna har inletts kan uppdraget inte längre annulleras utan att betalningsskyldighet har uppkommit.

5 Företagsärenden

I egenskap av beställare kan företag beställa ämbetsbevis i syfte att främja kundens ärende via samma beställningskanaler som enskilda beställare. Den som sköter ärenden på ett företags vägnar i tjänsten Beställämbetsbevis.fi agerar på företagets/arbetsgivarens vägnar som dennes befullmäktigade person. Regioncentralregistret har i egenskap av den som lämnar ut uppgifter rätt att få behövliga uppgifter om uppdragets innehåll.

5.1 E-fakturering för företagskunder (kommer till tjänsten hösten 2024)

Begäran om e-fakturering förutsätter att man uträttar ärenden i e-tjänsten beställämbetsbevis.fi. Uträttandet av ärenden förutsätter också att beställaren på företagets vägnar uträttar ärenden genom fullmakt i suomi.fi. Dessutom förutsätter elektronisk fakturering att företagets EDI-kod matas in. Om EDI-koden saknas eller är felaktig sänds fakturan för beställningen antingen per e-post eller per post enligt de kontaktuppgifter som meddelats i samband med beställningen.

Tillbaka till toppen