Ekumenik är strävan efter kristen enhet

Ekumenik betyder strävan efter synlig enhet mellan kristna. Du kanske tillhör den lokala lutherska kyrkan, men Kristi kyrka är universell och omfattar kristna från hela världen och från olika samfund.

Ordet ekumenik kommer från grekiskans oikoumene och betyder hela den bebodda världen.

En grupp människor står på en scen med ryggarna mot varandra och armarna sträckta uppåt och utåt.
Samiska Sara Keränen (mitten) medverkade i scenföreställningen som öppnade Kyrkornas världsråds generalförsamling i Karlsruhe 2022. Foto: WCC

Enheten mellan kristna är både ett mål i sig själv och en förutsättning för att det kristna budskapet ska vara trovärdigt. I trosbekännelsen beskrivs kyrkan som “en, helig, apostolisk och allmännelig/universell”. Kristna världen över förenas av:

  • Bibeln
  • dopet och nattvarden
  • bönen
  • gudstjänstfirandet
  • sång och musik
  • kyrkoårets högtider
  • den tidiga kyrkans trosbekännelser.

Ekumenik är handling

Ekumenik är också handling. Det handlar till exempel om olika former av praktiskt samarbete mellan kyrkor, som bygger på tanken att kyrkan är en och odelbar. Ekumeniken levs och tillämpas lokalt, genom träffar och gemenskap mellan församlingar och medarbetare.

Grunden för ekumeniken är Jesus ord om kärlek och enhet mellan de kristna: “Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.” (Joh 17:21)

Genom ekumeniska lärosamtal söker kyrkorna sådant som förenar dem i tron. Det här görs genom att studera Bibeln och kyrkornas traditioner ända tillbaka till de första kristna. Målsättningen är att överbrygga skillnader och fördjupa kyrkornas gemenskap. Samtalen mellan kyrkor leder ofta till gemensamma avtal som beskriver i vilken mån kyrkorna kan omfatta varandras tro och vilka de nästa stegen ska vara för att fördjupa relationerna mellan kyrkorna.

Målet är att nå fram till en tillräcklig läromässig enhet så att kyrkorna bättre ska kunna utföra sitt gemensamma uppdrag och deras medlemmar fullt ut kunna delta i varje kyrkas liv och verksamhet. För en församlingsmedlem betyder det möjlighet att:

  • delta i gemensamt nattvardsfirande
  • bli fadder
  • få kyrklig vigsel
  • verka i en annans kyrkas tjänst.

Ekumeniken i vardagen

På de här sidorna kan du läsa mer om hur ekumenik fungerar i praktiken.

Ekumenik är attityd

En ekumenisk attityd handlar om att vilja lära oss om förstå andra kristna, deras tro och liv. Det betyder också att vi vill bygga gemenskap och samarbete med kristna i andra kyrkor och församlingar. En förutsättning för det här är att vi förhåller oss ärligt och kärleksfullt till andra kristna.

Församlingarna kan ordna gemensam verksamhet tillsammans med kristna på samma ort. Till ekumeniken hör också gästfrihet: att välkomna kristna med vars kyrkor det inte finns gällande läroavtal, att betjäna familjer där medlemmarna tillhör olika kyrkor, och att ställa sina utrymmen till andra kristnas förfogande.

Människor från olika länder och kyrkor samlade i en sal och följer med ett seminarium.
Kyrkornas världsråd samlades i Karlsruhe, Tyskland 2022. Foto: WCC
Tillbaka till toppen