Bröllop utomlands

Planerar ni bröllop utomlands? Vill ni säga ja till varandra inför en präst? En kyrklig vigsel är möjlig om åtminstone en av er hör till kyrkan och har gått skriftskola. Dessutom behöver den andra vara medlem i någon kristen kyrka.

Ett brudpar kysser varandra, brudens fladdrande slöja döljer deras ansikten.

I många länder är en borgerlig vigsel det enda juridiskt giltiga alternativet. Om det är fallet i det land där ni vill gifta er är välsignelse ett alternativ: först gifter ni er alltså juridiskt och sedan bjuder ni in prästen till er fest för att välsigna äktenskapet.

Välsignelsen av äktenskap påminner mycket om en kyrklig vigsel. Den kan förrättas av vilken präst som helst inom vår kyrka eftersom det inte är en juridisk handling och inget särskilt vigseltillstånd behövs.

Brudparets checklista

Börja planeringen och förberedelserna för bröllopet i god tid, helst sex till tolv månader före den stora dagen. Var beredd på överraskningar på vägen.

Kontakta den lokala emigrantprästen eller den civila myndigheten i god tid när ni planerar en kyrklig vigsel utomlands.

Varje präst i evangelisk-lutherska kyrkan har vigselrätt hemma i Finland, men utomlands kan vigslar endast förrättas av präster som har särskilt tillstånd.

Läs mer: Prästernas vigselrätt utomlands

Vad gäller i vårt fall?

Här följer en kort beskrivning av de olika möjligheter som finns om ni vill gifta er utomlands:

A. Vigsel enligt finsk lag inför en finsk myndighet

En finsk medborgare kan ingå äktenskap enligt finsk lag och inför en finsk myndighet också utanför Finlands gränser. Då är en kyrklig vigsel den enda möjligheten.

Vigselförrättaren är en finländsk präst som Finlands undervisnings- och kulturministerium beviljat vigselrätt på sin stationeringsort.

För brudparets del fungerar det här på precis samma sätt som en kyrklig vigsel i Finland. Hindersprövningen görs antingen via kyrkans onlinetjänst, den egna hemförsamlingen eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och brudparet ger intyget till prästen. Efter vigseln skickar prästen vigselattesten till registermyndigheten och äktenskapet registreras på normalt sätt.

B. Vigsel inför en utländsk myndighet

Ni kan också gifta er inför en utländsk myndighet. En del av de utlandsfinländska prästerna kan förrätta sådana vigslar.

I de nordiska länderna gäller att: 

  • Finländska medborgare kan ingå äktenskap med stöd av en hindersprövning som gjorts i Finland.
  • Vigselförrättare är en präst eller en civil myndighet som har vigselrätt i landet. Vigseln följer lagarna i landet där den förrättas.
  • Om vigseln sker i Sverige registreras äktenskapet automatiskt i Finland. Om äktenskapet ingås i något av de andra nordiska länderna måste brudparet sköta registreringen själv.

I övriga länder gäller att:
  • Vigseln förrättas av en präst i ett kyrkosamfund eller en civil myndighet som har vigselrätt i landet, enligt landets lagar och bestämmelser.
  • Hindersprövningen sker också enligt landets bestämmelser.
  • Brudparet sköter själva om att vigseln registreras i Finland.

Oberoende av var ni gifter er krävs ett intyg på att det inte finns några lagliga hinder för äktenskapet.

I Finland kan ni ordna hindersprövningen antingen via kyrkans onlinetjänst, den egna församlingen eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

När vigseln förrättas av en utländsk kyrkas präst eller myndighet ska hindersprövningen och vigseln förrättas enligt det landets lagar och bestämmelser. I det här fallet behöver en finsk medborgare vanligen också ett hinderslöshetsintyg utfärdat av sin egen registermyndighet (församlingen eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata). Det här intyget är skrivet på sex språk.

Reservera tillräckligt med tid! När hindersprövningen görs i Finland får ni vanligen pappret i handen inom en vecka och intyget är i kraft i fyra månader. En hindersprövning som utförs av en utländsk myndighet kan pågå i flera veckor.

Kom ihåg att äktenskapet behöver registreras

När finländska medborgare ingår äktenskap inför en utländsk myndighet behöver äktenskapet registrerats i Finland. Det görs ni genom att lämna in vigselattesten till registermyndigheten, det vill säga församlingen eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I en del fall krävs också en bestyrkt översättning av vigselattesten.

Det lönar sig att kontakta registermyndigheten redan före resan så vet ni säkert vilka dokument som behövs för att registrera äktenskapet i Finland.

När allt pappersarbete i punkterna 2 och 3 är klara kan ni boka er resa.

I Finland är det gratis att gifta sig i kyrkan. Utomlands är det vanligt att kyrkliga förrättningar är avgiftsbelagda, både i lutherska och andra kristna kyrkor. Det här gäller också finländska utlandsförsamlingar.

Vanligen önskar den finländska utlandsförsamlingen ersättning för prästens och kantorns resekostnader eller en penninggåva för att täcka eventuella andra kostnader. Det är också möjligt ett församlingen uppbär hyra för kyrkolokalen. Diskutera kostnaderna med prästen på förhand så vet ni vad som gäller.

Äktenskapet ska registreras för att vara giltigt.

När finländska medborgare ingår äktenskap inför en utländsk myndighet vinner äktenskapet laga kraft först när det har registrerats i Finland. Efter vigseln ska brudparet skicka de nödvändiga dokumenten till registermyndigheten.

Äktenskapet registreras i Finland genom att ni lämnar in vigselattesten till registermyndigheten. Registermyndigheter är församlingarnas pastorskanslier och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

I en del fall kan registermyndigheten också kräva en bestyrkt översättning av vigselattesten. Det lönar sig att kontakta registermyndigheten redan före resan så vet ni säkert vilka dokument som behövs för att registrera äktenskapet i Finland.

Läs mer hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: Äktenskap som ingåtts utomlands

Vigsel i de nordiska länderna

Äktenskap som ingåtts i Sverige registreras automatiskt i Finland tack vare ett samarbetsavtal mellan ländernas myndigheter. Om vigseln skett i något av de andra nordiska länderna måste brudparet sköta registreringen själv.

Sköt registreringen under resan

Registreringen kan också göras redan under resan vid en finsk beskickning.

Finlands beskickningar utomlands

Tager du …?

Kyrkvigsel, bröllopstraditioner, musik – här finns svar på vanliga frågor och tips för dig som planerar bröllop.

Bröllop

Prästernas vigselrätt utomlands

När ni gifter er utomlands behöver ni känna till vilket lands myndighet prästen som förrättar vigseln representerar. Det här är nödvändigt för att ni ska kunna skaffa de rätta dokumenten för vigseln och veta hur äktenskapet registreras i Finland. Kontakta vigselprästen i god tid! Hen kan svara på den här frågan och mycket annat ni kanske funderar på kring vigseln.

Prästerna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kan ha olika slag av vigselrättigheter utomlands:

Prästen är vigselmyndighet endast i landet där hen arbetar och hen har inte rätt att viga enligt Finlands lagar. Prästen förrättar vigslar i egenskap av en utländsk myndighet utomlands. Brudparet ansvarar själva för registreringen av äktenskapet i Finland.

Om den lokala kyrkan godkänner kyrklig vigsel av två personer av samma kön har emigrantprästerna som är anställda i den kyrkan samma rätt.

Prästen har bara vigselrätt som beviljats av Finlands undervisnings- och kulturministerium på sin stationeringsort. Prästen kan enbart förrätta vigslar enligt Finlands lag och gör det i egenskap av finsk myndighet utomlands. Vigselprästen sköter registreringen av äktenskapet i Finland.

De här prästerna har vigselrätt utomlands som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet:

(Obs! Turistprästerna jobbar bara under vintersäsongen)

Spanien, Solkusten: Jarmo Karjalainen, ledande präst

Norge: Anssi Elenius, finländsk präst i Norge

Tyskland: Katri Oldendorff, finländsk präst i norra regionen

Tyskland: Hanna Savukoski, finländsk präst i sydvästra regionen

Tyskland: Anna-Maari Tölle, finländsk präst i västa regionen

USA: Tiina Talvitie, pastor

USA: Jarmo Tarkki, emigrantpräst, e-post: ext-jarmo.tarkki@evl.fi

Prästen har både vigselrätt som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet på sin stationeringsort och lokal vigselrätt. Prästen kan då förrätta vigslar antingen som finsk myndighet eller utländsk myndighet. Prästen och brudparet kommer överens om vilket alternativ som väljs.

Tillbaka till toppen