Frågor och svar om missionsarbetet

Handlar mission om att omvända människor? Hur vet jag att pengar jag ger till missionsorganisationer används på rätt sätt?

Här hittar du svar på vanliga frågor om kyrkans missionsarbete.

Kyrkans missionsarbete handlar inte om att försöka omvända människor. Det är ett helhetsinriktat arbetssätt, som omfattar att dela sin kristna övertygelse med andra människor, att som kristen tjäna sina medmänniskor – det vill säga diakoni – och påverkansarbete.

Evangeliet om Guds kärlek är kristendomens viktigaste budskap och målet är att dela det med alla i ord och handling. Målsättningen är ändå inte att få någon att konvertera.

Diakoniarbete och hjälpinsatser riktas till alla behövande, oavsett bakgrund, religion eller annan åskådning. Det finns ingen förväntning på att mottagaren ska ändra sin inställning till kristendomen.

Tanken är att möta människors behov – att ta itu med orsakerna till svårigheter och lidande, att påverka beslutsfattandet och stärka allas delaktighet.

I internationell diakoni ingår arbete för att stöda lokala kyrkor och samhällens oberoende, utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd, freds- och försoningsarbete och försvar av mänskliga rättigheter. I de flesta fall sker arbetet i samarbete med lokala eller internationella partner.

En missionsorganisation är en serviceorganisation för församlingar som är specialiserad på missionsarbete. Kyrkans missionsorganisationer behövs för att kyrkan och församlingarna ska kunna utföra sitt missionsuppdrag utomlands.

Till missionsorganisationernas uppgifter hör att etablera och stöda lokala kristna gemenskaper, kyrkor och församlingar, att förmedla det kristna budskapet och att utöva diakoni- och påverkansarbete i samhället.

Missionsorganisationerna har grundats som föreningar vid olika tidpunkter och i olika historiska sammanhang. Varje organisation har sina egna särdrag och de flesta är verksamma i olika regioner. Under årens lopp har ansträngningar gjorts för att stärka samarbetet och samordningen mellan dem.

Kyrkans Utlandshjälp är i sin tur en stiftelse som kyrkan upprättat för att utföra sitt diakonala uppdrag utanför Finlands gränser. Sedan 2013 har förhållandet mellan de kyrkliga organisationerna och kyrkan reglerats genom ett så kallat grundavtal.

De organisationer som utför kyrkans internationella arbete – Kyrkans Utlandshjälp och de åtta missionsorganisationerna – har olika bakgrund och grundades i tiderna av olika orsaker. Idag definieras deras förhållande till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland i det så kallade grundavtal som kyrkan undertecknat med dem.

Avtalet förpliktar organisationerna att i sin verksamhet följa den evangelisk-lutherska kyrkans bekännelse och beslut, samt att arbeta enligt kyrkans missionsstrategi och verksamhetsprinciper.

Kyrkans utrikesavdelning övervakar hur organisationerna uppfyller avtalet. Församlingarna förmedlar också information om hur överenskommelsen följs på församlingsnivå till stiftssekreterarna för internationellt arbete eller till Kyrkans missionscentral.

Vi följer aktivt upp hur pengarna används. Kyrkans arbete utomlands är öppet och transparent. Allt missions- och biståndsarbete övervakas och hur pengarna används kontrolleras noga genom revisioner, verksamhetsberättelser, observationsresor med mera.

Det är mycket viktigt för kyrkan att insatserna når de människor som behöver dem. Kyrkan verkar därför genom organisationer och partnerkyrkor som uppfyller kriterierna för missions- och biståndsarbete. På det här sättet blir kyrkans internationella arbete effektivt och får brett genomslag.

Ett gemensamt vittnesbörd

Riktlinjer och grundavtal för mission och internationellt arbete.

Bekanta dig med riktlinjerna
Tillbaka till toppen