Dataskyddsbeskrivning för församlingarnas webbplatser (Klockaren)

Klockaren är webbpublikationssystemet för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

1. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Kyrkostyrelsen, Kyrkans kommunikation
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 09 1802 1
kyrkostyrelsen(at)evl.fi

Kontaktperson

Lari Lohikoski
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 050 34609 041
lari.lohikoski(at)evl.fi

2. Varför behandlas dina personuppgifter, dvs. för vilket ändamål?

Klockaren är en webbplats för församlingar och andra organisatoriska enheter inom kyrkan som erbjuder samma funktioner och struktur för alla användare men som visuellt kan byggas upp så att de återspeglar församlingens profil.

Behandlingen av personuppgifter på webbplatsen hänför sig till elektroniska funktioner som underlättar uträttandet av ärenden; beställning av ämbetsbevis, inträde i kyrkan, förbönsbegäran, insamling av respons, beställning av nyhetsbrev.

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter är artikel 6.1.f i EU:s allmänna dataskyddsförordning, där det berättigade intresset baserar sig på den registrerades eget meddelande och vilja att beställa ämbetsbevis, bli medlem i kyrkan, lämna en begäran om förbön, ge respons eller beställa ett nyhetsbrev.

3. Varför får webbplatsen behandla dina personuppgifter, dvs. vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter är artikel 6.1.f i EU:s allmänna dataskyddsförordning, där det berättigade intresset baserar sig på den registrerades eget meddelande och vilja att uträtta ärenden på webbplatsen för en församling som hör till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

4. Vilka slags personuppgifter behandlas?

Kyrkostyrelsen ansvarar för webbplatsens allmänna och gemensamma innehåll. Varje församling ansvarar för sin egen evenemangsinformation, sin presentationssida, sin kontaktinformation etc.

På webbplatsen behandlas följande uppgifter: beställning av ämbetsbevis, inträde i kyrkan, anmälan till evenemang, respons etc.

Församlingarna skapar själva blankettmallar för eget bruk, till exempel för följande ändamål: förbönsbegäran, insamling av respons, anmälan till församlingens verksamhet. Datainnehållet varierar och framgår alltid av respektive blankettmall.

Uppgifter som lämnats av en person behandlas av den församling som ansvarar för den aktuella verksamheten eller ärendet.

5. Varifrån kommer personuppgifterna, dvs. vilket är deras ursprung?

Besökaren på webbsidan uppger själv sina personuppgifter vid funktionen i fråga.

6. Hur länge lagras dina personuppgifter?

Formulär- och anmälningsuppgifter raderas ur Klockarendatabasen ett halvt år efter att de registrerats. Uppgifter på formulär för beställning av ämbetsbevis raderas ur Klockarendatabasen tre månader efter att de registrerats. Uppgifterna kan också raderas på begäran.

7. Vart utlämnas uppgifterna?

Personuppgifter som lämnats via webbplatsen förmedlas till den församling vars verksamhet eller ärende det gäller.

Uppgifter som lämnats via webbplatsen lämnas inte ut till utomstående.

Det tekniska underhållet av webbplatsen har lagts ut på användartjänst- och programleverantörer vars verksamhet fyller kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

8. Överförs uppgifterna utanför EU eller EES?

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES. Servarna finns inom EU:s område och behandlingen av kontaktinformationen och blanketterna sker inom EU.

Webbplatsstatistik samlas in med hjälp av Matomo Analytics. Statistikdata överförs inte utanför ESS-området. Det som samlas in är användarstatistik över webbplatsens besökarantal och sökbarhet. Analytiken samlar inga personuppgifter och övervakar inte ifyllande av blanketter eller kontakter via webbplatsen.

9. Vilka rättigheter har du?

Den registrerade har rätt att:

  • av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
  • av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
  • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
  • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begränsar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1994).

10. Kontaktuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten och dataskyddsombudet

Dataskyddsmyndighet i Finland är dataombudsmannen:
Dataombudsmannens byrå
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
PB 800, 00531 Helsingfors
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifterna till dataskyddsombudet i din församling finns på församlingens webbplats. E-postadressen till Kyrkostyrelsens dataskyddsombud är
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Se Kakor (cookies)

Tillbaka till toppen