Dataskyddsbeskrivning för elektronisk beställning av ämbetsbevis

1. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation (FO-nummer 0118950-3)
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 09 1802 1, kyrkostyrelsen@evl.fi

Kontaktperson

Anne Kähäri
Kyrkostyrelsen
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
tfn 050 3243 159, anne.kahari(at)evl.fi

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Kyrkans centralfonds dataskyddsombud
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Registrets namn

Elektronisk beställning av ämbetsbevis

2. Varför behandlas dina personuppgifter, dvs. för vilket ändamål?

Uppgifterna används för att beställa och göra upp ämbetsbevis och för att skicka beviset och fakturan.

3. Varför får församlingen behandla dina personuppgifter, dvs. vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter är artikel 6.1.f i EU:s allmänna dataskyddsförordning, där det berättigade intresset baserar sig på den registrerades eget meddelande och vilja att beställa ämbetsbevis från en församling som hör till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

4. Vilka slags personuppgifter behandlas?

De persongrupper vars uppgifter behandlas är personer över vilka ämbetsbeviset upprättas och personer som beställer ämbetsbevis.

Den som beställer ämbetsbevis via e-formuläret uppger följande uppgifter:

 • Församlingen varifrån ämbetsbeviset beställs
 • Person vars ämbetsbevis ska beställas
  • Efternamn
  • Förnamn
  • Födelsedatum
  • Födelsehemkommun eller födelseort
  • Nuvarande/sista hemkommun
  • lever/avliden
  • dödsdag
 • Tilläggsuppgifter som underlättar uppgörandet av ämbetsbeviset
 • Ämbetsbevisets användningsändamål
  • bouppteckning, efter vem görs bouppteckningen – vem har dött?
  • bank
  • försäkringsbolag
  • lagfart
  • annat, vad?
 • Flyttat till församlingen
  • varifrån
  • när
  • vart
  • när
 • Flyttat från församlingen
 • Tidigare efternamn
 • Övriga tilläggsuppgifter (t.ex. makes/makas namn)
 • Antalet exemplar
 • Ämbetsbevisets språk
 • Förutom de grundläggande personuppgifterna behöver även följande uppgifter framgå av ämbetsbeviset
  • civilstånd
  • nuvarande make/maka
  • syskon
  • barn
  • barnbarn
  • föräldrar
  • far- och morföräldrar
  • kyrkliga förrättningar (dop, skriftskola, konfirmation, äktenskap)
 • Beställarens namn
 • Företagets eller inrättningens namn
  • FO-nummer
  • E-postadress
  • Telefon
  • Fax
  • Leveransadress för ämbetsbeviset
   • Gatuadress
   • Postnummer
   • Postanstalt
   • Faktureringsadress
   • Gatuadress
   • Postnummer
 • Antalet ämbetsbevis och andra behövliga uppgifter
 • Beställare
 • Postanstalt

5. Varifrån kommer personuppgifterna, dvs. vilket är deras ursprung?

De individuella uppgifter som uppges i formuläret för ämbetsbevis.

6. Hur länge lagras dina personuppgifter?

Uppgifterna raderas ur Klockarendatabasen tre månader efter att de lagts in.

7. Vart utlämnas uppgifterna?

De uppgifter som uppgetts på formuläret förmedlas till den församling som skriver ut ämbetsbeviset.

Uppgifter lämnas inte ut till utomstående.

Det tekniska underhållet av beställningstjänsten har lagts ut på användartjänst- och programleverantörer vars verksamhet fyller kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

8. Överförs uppgifterna utanför EU eller EES?

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

9. Vilka rättigheter har du?

Den registrerade har rätt att:

 • av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
 • av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
 • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
 • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begränsar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1994).

10. Kontaktuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten och dataskyddsombudet

Dataskyddsmyndighet i Finland är dataombudsmannen:
Dataombudsmannens byrå
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
PB 800, 00531 Helsingfors
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifterna till dataskyddsombudet i din församling finns på församlingens webbplats. E-postadressen till Kyrkostyrelsens dataskyddsombud är
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Se Kakor (cookies)

Tillbaka till toppen