Dataskyddsbeskrivning för bildbanken kuvapankki.evl.fi

1. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation (FO-nummer 0118950-3)
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 09 18021, kyrkostyrelsen@evl.fi

Kontaktperson

Aarne Ormio
Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
tfn 050 326 9014, aarne.ormio@evl.fi

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet
Kyrkans centralfonds dataskyddsombud
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Registrets namn

Bildbanken kuvapankki.evl.fi.

2. Varför behandlas personuppgifter, dvs. för vilket ändamål?

A) Fotografier av Kyrkostyrelsens personal som används för passerkort, intranätet och Sacrista.

B) Fotografier över kyrkligt aktuella personer delas med medierna via bildbanken.

C) För den kyrkliga kommunikationen erbjuds fotografier med även andra än aktuella personer (för illustrationsändamål).

3. Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Behandlingen av uppgifter grundar sig på personuppgiftslagen (523/1999). Från 25.5.2018 grundar sig den rättsliga grunden för upprätthållande av kyrkans bildbank på artikel 6.1 (a), 6.1 (b), 6.1 (e) och 6.1 (f) i dataskyddsförordningen. I de fall då den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 (f) i dataskyddsförordningen baserar sig den personuppgiftsansvariges berättigade intresse på den registrerades ställning som kyrkligt anställd eller förtroendevald.

4. Registrerade persongrupper och datainnehåll

Den persongrupp vars uppgifter behandlas nämns i punkt 2.

5. Varifrån kommer personuppgifterna, dvs. vilket är deras ursprung?

De beskrivna personerna.

6. Hur länge lagras dina personuppgifter?

Personuppgifterna sparas varaktigt eller tills personen begär att få sina uppgifter raderade.

7. Vart utlämnas uppgifterna?

Uppgifter lämnas ut för de ändamål som anges under rubriken Ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter.

8. Överförs uppgifterna utanför EU eller EES?

Uppgifter lämnas inte ut utanför EU.

9. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att

  • av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
  • av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
  • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
  • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begränsar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1994).

10. Kontaktuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten och dataskyddsombudet

Dataskyddsmyndighet i Finland är dataombudsmannen:
Dataombudsmannens byrå
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
PB 800, 00531 Helsingfors
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700

www.tietosuoja.fi/sv

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet
Kyrkans centralfonds dataskyddsombud
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Tillbaka till toppen