Dataskyddsbeskrivning för loggregistret för det gemensamma medlemsregistret för ev.lut. kyrkan i Finland

1. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Kyrkostyrelsen 
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors PB 210,
00131 Helsingfors tfn 09 18021,
kyrkostyrelsen(at)evl.fi

Kontaktperson

Församlingsregisterenheten
Kyrkostyrelsen
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
tfn 09 18 021, kyrkostyrelsen(at)evl.fi

Registrets namn

Loggregistret för det gemensamma Kirjuri-medlemsregistret för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (nedan Kirjuri).

2. Varför behandlas dina personuppgifter, dvs. för vilket ändamål?

Syftet med loggregistret är att följa upp och övervaka behandlingen av uppgifter och därmed skydda personuppgifterna i Kirjuri.

3. Varför får Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland behandla dina personuppgifter, dvs. vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Den rättsliga grunden för att föra loggregister är artikel 6.1.c och 6.1.f i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Enligt 16 kap. 8 § i kyrkolagen (1054/1993) ska Kyrkostyrelsen för uppföljningen, övervakningen och skyddet av användningen föra ett loggregister över behandlingen av uppgifterna i medlemsregistret. Den rättsliga grunden för ett loggregister över andra uppgifter än medlemsregisteruppgifter i Kirjuri är Kyrkostyrelsens berättigade intresse att ordna övervakningen av dataskyddet och förebygga missbruk.

4. Vilka slags personuppgifter behandlar församlingen?

I loggregistret införs Kirjurianvändarens användarnamn, id-nummer för den person vars uppgifter har behandlats, behandlingstidpunkten och de uppgiftskategorier som har be-handlats.

5. Varifrån kommer personuppgifterna, dvs. vilket är deras ursprung?

Uppgifterna sparas i loggregistret när användaren loggar in i Kirjuri med sitt personliga an-vändarnamn. När användaren behandlar uppgifter i medlemsdatasystemet sparas inform-ation om detta i loggregistret.

I registret noteras också om uppgifter som finns i Kirjuri via ett gränssnitt har behandlats i ett annat personregister.

6. Hur länge lagras dina personuppgifter?

Uppgifterna i loggregistret sparas fem år från början av kalenderåret efter den tidpunkt då uppgifterna har införts i registret (kyrkolagen 16 kap. 8 §).

7. Vart utlämnas uppgifterna?

Uppgifterna i loggregistret är sekretessbelagda till den del det är fråga om datasystemens säkerhetsarrangemang och genomförandet av dem (24 § 1 mom. 7 punkten i lagen om of-fentlighet i myndigheternas verksamhet). Uppgifter i loggregistret lämnas i allmänhet inte ut till utomstående utan en laglig grund.

8. Överförs uppgifterna utanför EU eller EES?

Det tekniska underhållet av loggregistret har lagts ut på användartjänst- och programleve-rantörer som fyller kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användartjänst- och pro-gramleverantören har inte tillgång till uppgifterna i loggregistret.

9. Vilka rättigheter har du?

Den registrerade har rätt att

• av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter

• av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandling som rör den re-gistrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)

• till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades

• lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begrän-sar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1993).

Den personuppgiftsansvarige har lagstadgad skyldighet att föra loggregistret, vilket begränsar den registrerades möjligheter att utnyttja alla de ovan nämnda rättigheterna.

10. Kontaktuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten och dataskyddsombudet

I Finland är dataombudsmannen ansvarig för dataskyddet:

Dataombudsmannens byrå
Fågelviksvägen 4, 00530 Helsingfors
PB 800, 00531 Helsingfors
tfn 029 566 6700
tietosuoja(at)om.fi

Kontakt till dataskyddsombudet vid Kyrkostyrelsen:
tietosuojavastaava.kkr(at)evl.fi

Tillbaka till toppen