Övergripande dataskyddsbeskrivning för Kyrkostyrelsens nyhetsbrev

1. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation (FO-nummer 0118950-3)
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 09 18021, kyrkostyrelsen@evl.fi

Kontaktperson:

Tuulikki Terhemaa, huvudanvändare för nyhetsbrevsprogrammet Creamailer
Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
tfn 050 372 1239, tuulikki.terhemaa@evl.fi

Kontaktuppgifter till Kyrkostyrelsens dataskyddsombud:

tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Dataskyddsbeskrivningen gäller för alla nyhetsbrev som ges ut av Kyrkostyrelsen och stiften. För varje nyhetsbrev finns en egen dataskyddsbeskrivning, som kan begäras av den instans som skickar ut respektive nyhetsbrev.

2. Varför behandlas dina personuppgifter, dvs. för vilket ändamål?

Uppgifterna används av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland för intern och offentlig kommunikation.

3. Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter baserar sig sedan 25.5.2018 på 6 artikeln i dataskyddsförordningen. Alla nyhetsbrev berörs av någon eller flera av följande punkter i artikeln:

Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt:

a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.

e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

Led f i första stycket ska inte gälla för behandling som utförs av offentliga myndigheter när de fullgör sina uppgifter

4. Vilka slags personuppgifter behandlas?

Persongrupperna består av anställda och förtroendevalda hos kyrkans centralförvaltning, stiften, församlingarna och kristna organisationer samt representanter för medierna.

5. Varifrån kommer personuppgifterna, dvs. vilket är deras ursprung?

Kontaktinformationen fås från stiftens, församlingarnas, de kristna organisationernas och mediernas offentliga webbplatser och från kyrkans egen outlook-databas. Det går också att prenumerera på nyhetsbreven.

6. Hur länge lagras personuppgifter?

Personuppgifterna sparas så länge som personen är anställd eller förtroendevald i kyrkans centralförvaltning, stiftet, församlingen eller den kristna organisationen eller så länge personen arbetar för mediet. Personuppgifter raderas på begäran ur registret.

7. Vart utlämnas uppgifterna?

Uppgifter lämnas inte ut.

8. Överförs uppgifterna utanför EU eller EES?

Uppgifter lämnas inte ut utanför EU eller EES.

9. Vilka rättigheter har du?

Den registrerade har rätt att:

  • av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
  • av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
  • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
  • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begränsar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1994).

10. Kontaktuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten och dataskyddsombudet

Dataskyddsmyndighet i Finland är dataombudsmannen:
Dataombudsmannens byrå
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
PB 800, 00531 Helsingfors
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700

Kyrkans centralfonds dataskyddsombud
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Tillbaka till toppen