Dataskyddsbeskrivning för kyrkans mediebanks (mediapankki.evl.fi) kundregister

1. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Kyrkostyrelsen/ Kyrkans kommunikation (FO-nummer 0118950–3)
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
PB 210, 00131 Helsingfors
p 09 18021, kyrkostyrelsen@evl.fi

Kontaktperson
Webbkommunikationschef
Lari Lohikoski
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 050 346 9041
lari.lohikoski@evl.fi

2. Varför behandlas dina personuppgifter, dvs. för vilket ändamål?

Mediebanken används för hantering av digitalt material och digitala varumärken. Tjänsten finns på nätet och användningen av tjänsten är skyddad med användarnamn och lösenord. Med hjälp av personliga användarkoder kan användarna utföra de åtgärder som de har rätt till på basis av sin användargrupp.

Med hjälp av tjänsten kan användarna planera, leda och följa upp materialhanteringsprocesser och projekt; söka, se, hämta, sända, lägga till, bearbeta och avlägsna material som finns i tjänsten i enlighet med användarspecifika rättigheter.

I kyrkans mediebank finns bilder på Kyrkostyrelsens personal för passerkort, intranät, kontaktuppgifter på webbplatsen evl.fi och Sacrista. För kyrkans kommunikation finns bilder av personer som är aktuella för kyrkan samt bilder av även andra personer (nyhets- och illustrationsbilder).

3. Varför får kyrkostyrelsen behandla dina personuppgifter, dvs. vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter är artikel 6.1 f i EU:s allmänna dataskyddsförordning, där det berättigade intresset baserar sig på mediebanksanvändarens egen vilja att utnyttja mediebankens tjänster och således på ett ändamålsenligt och betydelsefullt förhållande mellan den personuppgiftsansvarige och användaren av mediebanken.

4. Vilka slags personuppgifter behandlar kyrkostyrelsen?

Den registrerade användarens e-postadress.

Namn, ställning och yrke för en person på ett fotografi.

5. Varifrån kommer personuppgifterna, dvs. vilket är deras ursprung?

Uppgifterna fås genom att fråga mediebanksanvändaren själv och i samband med inloggningen automatiskt från uppgifter som förmedlas från andra system.

6. Hur länge sparas dina personuppgifter?

Om det inte är nödvändigt att förvara någon personuppgift längre, ska personuppgifterna utplånas senast när användaren förutsätter det eller inom ett (1) år från det att avtalet mellan kyrkan och tjänsteleverantören upphör att gälla.

Uppgifterna förvaras varaktigt i samband med ett fotografi eller tills personen begär att de raderas.

7. Vart utlämnas uppgifterna?

Uppgifter om mediebankens användare lämnas inte ut till utomstående.

Uppgifterna om de fotograferade personerna lämnas ut tillsammans med fotografierna för kommunikationsbehov.

8. Överförs uppgifterna utanför EU eller EES?

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES.

9. Vilka rättigheter har du?

Som registrerad har du rätt att känna till och besluta om behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att:

  • begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter
  • begära begränsning av behandlingen av personuppgifter eller motsätta dig att de behandlas samt rätt att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig
  • återkalla ditt samtycke om behandlingen grundar sig på ditt samtycke
  • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om du anser att behandlingen av personuppgifter som gäller dig strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning.
  • Den rättsliga grunden och användningsändamålet för behandlingen av uppgifterna kan dock begränsa din möjlighet att utöva de ovan nämnda rättigheterna.

Kontaktuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten och dataskyddsombudet

Dataskyddsmyndighet i Finland är dataombudsmannen:

Dataombudsmannens byrå
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
PB 800, 00531 Helsingfors
tietosuoja@om.fi
tfn 029 566 6700

Kontaktuppgifter till Kyrkans centralfonds dataskyddsombud:
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Tillbaka till toppen