Dataskyddsbeskrivning för Kirkonkello

1. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation (FO-nummer 0118950-3)

Södra kajen 8,
00130 Helsingfors PB 210,
00131 Helsingfors tfn 09 18021,
kyrkostyrelsen@evl.fi

Kontaktperson

Tuulikki Terhemaa
Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation
Södra kajen 8,
00130 Helsingfors
tuulikki.terhemaa@evl.fi

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet
Kyrkans centralfonds dataskyddsombud tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Registrets namn

Kommenterare till artiklarna på webbplatsen Kirkonkello.fi

2. Varför behandlas dina personuppgifter, dvs. för vilket ändamål?

Uppgifterna används i kommentarsdelarna till artiklarna och bloggtexterna på webbplatsen kirkonkello.fi. De uppgifter som personen skickar syns i slutet av artiklarna, om sidans administratör har godkänt kommentarerna. På webbplatsen godkänns och visas inte nödvändigtvis alla kommentarer. Uppgifterna kan emellertid lämna kvar i webbplatsens databas för moderering eller godkännande, även om de inte visas offentligt på webbplatsen.

3. Varför får webbplatsen behandla dina personuppgifter, dvs. vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Behandlingen av uppgifter grundar sig på personuppgiftslagen (523/1999). Från 25.5.2018 baserar sig den rättsliga grunden för behandlingen på artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen.

4. Vilka slags personuppgifter behandlas?

Till persongruppen hör de som besöker webbplatsen kirkonkello.fi samt webbplatsens administratörer och leverantörer. Registrets datainnehåll består av användarens namn, e-post (publiceras inte på webbplatsen), kommentarer till de olika artiklarna och webbsidans adress samt bild (frivilligt datainnehåll).

5. Varifrån kommer personuppgifterna, dvs. vilket är deras ursprung?

Personens uppgifter och kommentarerna fås från kommentarblanketten som finns i slutet av artiklarna och bloggtexterna på sidan kirkonkello.fi. Personen fyller själv i blanketten.

6. Hur länge lagras dina personuppgifter?

Personuppgifterna sparas så länge som artikeln som kommentaren gäller är publicerad. I vissa fall kan personuppgifterna och kommentarerna tas bort av webbplatsens administratörer, om det är motiverat med tanke på det redaktionella arbetet eller på grund av osakligt innehåll eller beteende.

7. Vart utlämnas uppgifterna?

Uppgifter lämnas inte ut.

8. Överförs uppgifterna utanför EU eller EES?

Uppgifter lämnas inte ut utanför EU eller EES.

9. Vilka rättigheter har du?

  • av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
  • av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
  • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
  • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning.

10. Kontaktuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten och dataskyddsombudet

Dataskyddsmyndighet i Finland är dataombudsmannen:
Dataombudsmannens byrå
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
PB 800, 00531 Helsingfors
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet
Kyrkans centralfonds dataskyddsombud tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Tillbaka till toppen