Dataskyddsbeskrivning, Respons på webbplatsen Sakasti/Sacrista

1. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Kyrkostyrelsen, Kyrkans kommunikation
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
(09) 18021, kyrkostyrelsen(at)evl.fi

Kontaktperson

Tuulikki Terhemaa 
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 050 372 1239
tuulikki.terhemaa@evl.fi

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet
Kyrkans centralfonds dataskyddsombud
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

2. Varför behandlas dina personuppgifter, dvs. för vilket ändamål?

Webbtjänsten Sakasti/Sacrista är Kyrkostyrelsens tjänst för anställda och aktörer i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Behandlingen av personuppgifter är kopplad till insamling av respons i elektronisk form via webbplatsen.

Behandlingen av uppgifter grundar sig på personuppgiftslagen (523/1999). Från 25.5.2018 baserar sig den rättsliga grunden för behandlingen på artikel 6.1 (a)i dataskyddsförordningen.

3. Varför får Kyrkostyrelsen behandla dina personuppgifter, dvs. vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter är artikel 6.1.f i EU:s allmänna dataskyddsförordning, där det berättigade intresset baserar sig på den registrerades eget meddelande och vilja att sköta ärenden på Kyrkostyrelsens webbplats.

4. Vilka slags personuppgifter behandlar Kyrkostyrelsen?

Kyrkostyrelsen ansvarar för webbplatsens innehåll.

På webbplatsen behandlas inlämnad respons.

De uppgifter en person uppgett behandlas av den som tar hand om responsen.

5. Varifrån kommer personuppgifterna, dvs. vilket är deras ursprung?

Besökaren på webbsidan uppger själv sina personuppgifter vid funktionen i fråga.

6. Hur länge lagras uppgifterna?

Respons på webbtjänsten raderas ett halvt år efter att uppgifterna har registrerats. Uppgifterna kan också raderas på begäran.

7. Vart lämnas uppgifterna ut?

Uppgifter lämnas inte ut.

8. Överförs uppgifterna utanför EU eller EES?

Uppgifter lämnas inte ut utanför EU.

9. Vilka rättigheter har du?

Den registrerade har rätt att:

  • av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
  • av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
  • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
  • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begränsar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1994).

10. Kontaktuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten och dataskyddsombudet

I Finland är dataombudsmannen ansvarig för dataskyddet:

Dataombudsmannens byråLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Fågelviksvägen 4, 00530 Helsingfors
PB 800, 00531 Helsingfors
tfn 029 566 6700
tietosuoja(at)om.fi

Kontakt till dataskyddsombudet vid Kyrkostyrelsen:
tietosuojavastaava.kkr(at)evl.fi

Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Se Kakor (cookies)

Tillbaka till toppen