Dataskyddsbeskrivning för svenska radioandaktsredaktörer

1. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Kyrkostyrelsen/Kyrkans central för det svenska arbetet (FO-nummer 0118950-3)
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 09 18021, kyrkostyrelsen@evl.fi

Kontaktperson

Tuula Koskinen
Kyrkostyrelsen/Kyrkans central för det svenska arbetet
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
tfn 050 304 9410, tuula.koskinen@evl.fi

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Registrets namn

Svenska radioandaktsredaktörer

2. Varför behandlas dina personuppgifter, dvs. för vilket ändamål?

Personuppgifterna används för administrationen av de svenska andakterna i radio. De uppgifter som registreras är andaktsredaktörens namn, personbeteckning, hemadress, e-postadress, telefonnummer och inspelningsort.

3. Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Behandlingen av uppgifter grundar sig på personuppgiftslagen (523/1999). Från 25.5.2018 grundar sig behandlingen av uppgifter på artikel 6 punkt 1 a och e i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

4. Registrerade persongrupper och datainnehåll

De som håller andakter i radio

5. Varifrån kommer personuppgifterna, dvs. vilket är deras ursprung?

Andaktsredaktörerna meddelar sina personuppgifter själv.

6. Hur länge lagras dina personuppgifter?

 Personuppgifterna sparas så länge personen håller andakter i radio.

7. Vart utlämnas uppgifterna?

Uppgifter lämnas inte ut.

8. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att

  • av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
  • av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
  • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
  • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begränsar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1993).

9. Kontaktinformation till den nationella tillsynsmyndigheten och dataskyddsombudet

Dataskyddsmyndighet i Finland är dataombudsmannen:

Dataombudsmannens byrå
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
PB 800, 00531 Helsingfors
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700
www.tietosuoja.fi/sv

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Tillbaka till toppen